Epizod o nagim młodzieńcu (Mk 14,51-52) na tle biblijnej nauki o nagości
PDF

Słowa kluczowe

Ewangelia
nagi młodzieniec
interpretacja
nagość w Biblii

Jak cytować

Ostański, P. (2009). Epizod o nagim młodzieńcu (Mk 14,51-52) na tle biblijnej nauki o nagości. Teologia Praktyczna, (10), 209–223. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.15

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.15
PDF

Bibliografia

Brown F. [et al.]: A Hebrew and English lexicon of the Old Testament. Oxford [br.].

Bultmann R.: The history of the synoptic tradition. Oxford 1963.

Chmiel J.: Nuditas sacra. „Alma Mater”. R. 2002 nr 38.

Chmiel J.: Trudności interpretacyjne Mk 14, 51–52. W: Pieśniami dla mnie Twoje przykazania. Red. W. Chrostowski. Warszawa 2003.

Cosby M.: Mark 14:51–52 and the problem of gospel narrative. „Perspectives in Religious Studies”. Vol. 11: 1984 no 3 (Fall).

Fleddermann H.: The flight of a naked young man (Mark 14:51–52). „Catholic Biblical Quarterly”. Vol. 41: 1979 no 3.

Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne. Tłum. R. Popowski. Warszawa 1995.

Hatton S.: Mark’s naked disciple. The semiotics and comedy of following. „Neotestamentica”. Vol. 35: 2001 no 1–2.

Jackson H.: Why the youth shed his cloak and fled naked. The meaning and purpose of Mark 14:51–52. „Journal of Biblical Literature”. Vol. 116: 1997 no 2 (Summer).

Jan Paweł II: Medytacja (…) na temat »bezinteresownego daru«. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 28: 2007 nr 3.

Jan Paweł II: Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Lublin 1981.

Kermode F.: The Genesis of secrecy. On the interpretation of narrative. Cambridge, Ma; London 1979.

Lewy H.: Die semitischen Fremdwörter im Griechischen. Berlin 1895.

Łach S.: Księga Rodzaju. Poznań 1962.

Martini C.: Litinerario spirituale dei dodici nel Vangelo di Marco. Roma 1987.

Schnellbächer E.: Das Rätsel des neaniskos bei Markus. „Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft“. Bd. 73: 1982.

Słownik grecko-polski. Red. Z. Abramowiczówna. T. 1. Warszawa 1958.

Sulowski J.: Czy Adam i Ewa »byli nadzy«. Łódź 1998.

Theological dictionary of the New Testament. Ed. by G. Kittel. Vol. 1. Grand Rapids, Mi 1981.

Walsh J.: The two linen cloths. Position Paper 2006.