Epizod o nagim młodzieńcu (Mk 14,51-52) na tle biblijnej nauki o nagości

Main Article Content

Piotr Ostański

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ostański, P. (2009). Epizod o nagim młodzieńcu (Mk 14,51-52) na tle biblijnej nauki o nagości. Teologia Praktyczna, (10), 209-223. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.15
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Brown F. [et al.]: A Hebrew and English lexicon of the Old Testament. Oxford [br.].
 2. Bultmann R.: The history of the synoptic tradition. Oxford 1963.
 3. Chmiel J.: Nuditas sacra. „Alma Mater”. R. 2002 nr 38.
 4. Chmiel J.: Trudności interpretacyjne Mk 14, 51–52. W: Pieśniami dla mnie Twoje przykazania. Red. W. Chrostowski. Warszawa 2003.
 5. Cosby M.: Mark 14:51–52 and the problem of gospel narrative. „Perspectives in Religious Studies”. Vol. 11: 1984 no 3 (Fall).
 6. Fleddermann H.: The flight of a naked young man (Mark 14:51–52). „Catholic Biblical Quarterly”. Vol. 41: 1979 no 3.
 7. Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne. Tłum. R. Popowski. Warszawa 1995.
 8. Hatton S.: Mark’s naked disciple. The semiotics and comedy of following. „Neotestamentica”. Vol. 35: 2001 no 1–2.
 9. Jackson H.: Why the youth shed his cloak and fled naked. The meaning and purpose of Mark 14:51–52. „Journal of Biblical Literature”. Vol. 116: 1997 no 2 (Summer).
 10. Jan Paweł II: Medytacja (…) na temat »bezinteresownego daru«. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 28: 2007 nr 3.
 11. Jan Paweł II: Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Lublin 1981.
 12. Kermode F.: The Genesis of secrecy. On the interpretation of narrative. Cambridge, Ma; London 1979.
 13. Lewy H.: Die semitischen Fremdwörter im Griechischen. Berlin 1895.
 14. Łach S.: Księga Rodzaju. Poznań 1962.
 15. Martini C.: Litinerario spirituale dei dodici nel Vangelo di Marco. Roma 1987.
 16. Schnellbächer E.: Das Rätsel des neaniskos bei Markus. „Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft“. Bd. 73: 1982.
 17. Słownik grecko-polski. Red. Z. Abramowiczówna. T. 1. Warszawa 1958.
 18. Sulowski J.: Czy Adam i Ewa »byli nadzy«. Łódź 1998.
 19. Theological dictionary of the New Testament. Ed. by G. Kittel. Vol. 1. Grand Rapids, Mi 1981.
 20. Walsh J.: The two linen cloths. Position Paper 2006.