Marketing rekacji a duszpasterstwo
PDF

Słowa kluczowe

duszpasterstwo
organizacja duszpasterstwa
marketing relacji
marketing partnerski

Jak cytować

Lipiec, D. (2015). Marketing rekacji a duszpasterstwo. Teologia Praktyczna, (16), 7–20. https://doi.org/10.14746/tp.2015.16.01

Abstrakt

Duszpasterstwo jest zorganizowaną działalnością zbawczą Kościoła. Jej owocność warunkowana jest obecnością i mocą Ducha Świętego, który czyni skutecznym wysiłki duszpasterskie. Niemniej w aktualnej rzeczywistości społeczno-religijnej, cechującej się coraz większym indywidualizmem i selektywizmem wierzących, stosowanie marketingu relacji może być pomocne w realizacji działalności pastoralnej. Artykuł prezentuje zarówno możliwości jak i zgrożenia zastosowania zsad i metod marketingu relacji w duszpasterstwie Kościoła. 

https://doi.org/10.14746/tp.2015.16.01
PDF

Bibliografia

Fedorowicz T.: Duszpasterze Niewidomych s. 16 (mps w Archiwum Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych w Warszawie).

Flejterska E., Gracz L., Rosa G., Smalec A.: Marketing partnerski. Wybrane problemy. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008.

Gordon I.H.: Relacje z klientem. Marketing partnerski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2001.

Hołownia S.: Odnowa wizerunku Kościoła. Jak? W: Rok wiary – rok odnowy. Red. K. Kaucha, A. Pietrzak, W. Rebeta. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

Kamiński R.: Duszpasterstwo . W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006.

Kwiatek P., Waśkowski Z.: Marketing relacji. W: Kompendium wiedzy o marketingu. Red. B. Pilarczyk, H. Mruk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007 s. 311-326.

Lipiec D.: Formacja pastoralna prezbitera. „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” 23:2005.

Lipiec D.: Odwiedziny duszpasterskie rodzin. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Rzeszów: Wydawnictwo Diecezjalne 2013.

Mariański J.: Katolicyzm polski – ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne. Kraków: WAM 2011.

Michalik J.: Troska o więzi braterskie we wspólnocie Kościoła. W: Kościół naszym do-mem. Program duszpasterski na rok 2011/2012. Red. S. Stułkowski. Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech 2011.

Otto J.: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2001.

Polak M.: „Duszpasterskie nawrócenie” jako wyraz nowej ewangelizacji w warunkach rozwiniętego modernizmu. „Teologia Praktyczna” 12:2011.

Przybysz M.: Public relations w nowej ewangelizacji. W: Polskie drogi nowej ewange-lizacji. Red. K. Święs, D. Lipiec. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.

Przyczyna W.: Rola przepowiadania słowa Bożego kształtowaniu uczniów Chrystusa dziś. W: Bądźmy uczniami Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2007/2008. Red. S. Stułkowski. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 2007.

Sowier-Kasprzyk I.: Marketing partnerski w usługach. W: Zarządzanie marketingiem w organizacjach usługowych. Red. K. Stala, A. Widawska-Stanisz. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2008.

Śmigiel W.: Wizyta duszpasterska, zwana kolędą, jako szansa na ewangelizację osób dystansujących się od Kościoła. „Teologia praktyczna” 14:2013.

Wereda W.: Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług. Warszawa: Difin 2009.