»Temu, który nas miłuje« (Ap 1,5). Miłość Chrystusa do Kościoła w świetle wybranych tekstów z Apokalipsy św. Jana

Main Article Content

Paweł Podeszwa

Abstrakt

Autor niniejszego artykułu proponuje refleksję nad tajemnicą Bożej miłości, objawionej i urzeczywistnionej w Jezusie Chrystusie, która bezpośrednio odnosi się do wspólnoty Kościoła. Analizowane teksty zostały zaczerpnięte z ostatniej księgi Nowego Testamentu, jaką jest Apokalipsa św. Jana, określana niekiedy jako synteza całego Pisma Świętego. Będąc księgą napisaną w Kościele i dla Kościoła, opisuje wspólnotę w jej różnorodnych wymiarach. Jednym z istotnych rysów eklezjologii Apokalipsy jest przekonanie, że Kościół to wspólnota zrodzona z miłości Jezusa, podtrzymywana, umacniana i prowadzoną ciągle tą samą Chrystusową miłością. Wskazują na to przede wszystkim te teksty Apokalipsy, które wprost mówią o miłości Jezusa do Kościoła, a ideę te wyrażają przy pomocy dwóch charakterystycznych czasowników tradycji Janowej, jakim są agapao i fileo.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Podeszwa, P. (2015). »Temu, który nas miłuje« (Ap 1,5). Miłość Chrystusa do Kościoła w świetle wybranych tekstów z Apokalipsy św. Jana. Teologia Praktyczna, (16), 95-110. https://doi.org/10.14746/tp.2015.16.06
Dział
Artykuły
Biogram autora

Paweł Podeszwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

ks. dr hab. nauk teologicznych, profesora nadzwyczajny UAM w Zakładzie Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referencje

 1. Franciszek: Misericordiae vultus. Wrocław 2015.
 2. Giemza B.: Rachunek sumienia Kościoła w świetle Apokalipsy. Kraków 2010.
 3. Janus E.: Grzechy Kościołów Apokalipsy i Jezusowe sposoby ich przezwyciężenia (Ap 2-3). Kraków 2013.
 4. Karczewski M.: Szatan w Apokalipsie św. Jana. Olsztyn 2013.
 5. Kotecki D.: Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana. Warszawa 2006.
 6. Kotecki D.: Jezus a Bóg Izraela w Apokalipsie św. Jana. Toruń 2013.
 7. Kotecki D.: Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana. Częstochowa 2009.
 8. Kotecki D.: „List do Kościoła w Laodycei” (Ap 3,14-21) w świetle hermeneutycznego klucza objawieniowo-liturgicznego. W: M. Olczyk, P. Podeszwa (red.), Credidimus caritati. Gniezno 2010 s. 239-263.
 9. Marino M.: Custodire la Parola. Il verbo terein nell’Apocalisse alla luce della tradizione giovannea. Bologna 2003.
 10. Mędala S.: Ewangelia według świętego Jana. cz. II. Częstochowa 2010.
 11. Nowińska J.: Motyw wojny dobra ze złem w Apokalipsie św. Jana. Warszawa 2006.
 12. Ostański P.: Objawienie Jezusa Chrystusa. Praktyczny komentarz do Apokalipsy. Ząbki 2005.
 13. Podeszwa P.: Doksologie Apokalipsy jako model modlitwy uwielbienia, „Verbum Vitae”. T. 22: 2012 s. 155-184.
 14. Podeszwa P.: Paschalna pamięć o Jezusie. Studium egzegetyczno-teologiczne wyrażenia martyria Jesu w Apokalipsie św. Jana. Poznań 2011.
 15. Podeszwa P.: Wspólnota Kościoła w świetle Apokalipsy św. Jana. W: Mowa świątyni. Pod redakcją R. Dublańskiego. Wrocław 2012 s. 55-69.
 16. Podeszwa P.: Wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi Baranka (Ap 7,14). Chrzest we-dług Apokalipsy świętego Jana. „Studia Bydgoskie”. T. 7: 2013 s. 33-54.
 17. Popielewski W.: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów Baranka (Ap 19,9). Kościół w Księdze Apokalipsy. „Verbum Vitae”. T. 6: 2004 s. 169-181.
 18. Popielewski W.: Zbawieni przez miłość Baranka (Ap 1,5b-6). „Verbum Vitae”. T. 1: 2002 s. 185-198.
 19. Sieg F.: Apokalipsa św. Jana. Listy do siedmiu Kościołów (Ap 1-3). Pelplin2 2009.
 20. Talaga P.: L’amore a Cristo, fondamento del ministero pastorale di Pietro nel Vangelo secondo Giovanni (21,15-23). Dissertatio ad Lauream in Facultate S. Theologiae apud Pontificiam Universitatem S. Thomae in Urbe. Roma 2003.
 21. Tkacz R.: Listy do siedmiu Kościołów (Ap 2,1-3,22). Studium historyczno-egzegetyczne. Warszawa 2003.
 22. Vanni U.: L’Apocalisse. Ermeneutica, esegesi, teologia. Bologna 1991.
 23. Wojciechowski M.: Apokalipsa świętego Jana. Częstochowa 2012.