Teologia dziecięca jako kulturowa forma teologii

Main Article Content

Adam Kalbarczyk

Abstrakt

Kryzys religii we współczesnym społeczeństwie, kryzys tradycji chrześcijańskiej w rodzinie i życiu codziennym unaocznił nam nie tylko potrzebę wyrazistego świadectwa chrześcijańskiego we współczesnym świecie, lecz także wagę wychowania religijnego młodych pokoleń. Jego celem jest otworzyć dzieci - za pomocą historii, obrazów, pieśni i modlitw - na religijny wymiar naszego życia i uczynić je zdolnymi do mówienia i działania w tym obszarze, do stawiania pytań, percepcji, rozumienia, interpretacji, wchodzenia w siebie i wychodzenia ku innym.
Owo dziecięce „mówienie religijne” i praktyka religijnego działania przyjmują zawsze określoną postać kulturową, dlatego też teologia dziecięca może być ujmowana jako kulturowa forma teologii. Ponieważ często odwołuje się ona do popkultury, wykorzystując jej ikony, kody, wytwory i przekładając prawdy wiary na jej język, można jej także nadać miano popteologii.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kalbarczyk, A. (2015). Teologia dziecięca jako kulturowa forma teologii. Teologia Praktyczna, (16), 131-140. https://doi.org/10.14746/2015.16.09
Dział
Artykuły
Biogram autora

Adam Kalbarczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

ks. dr hab., adiunkt w Zakładzie Liturgiki i Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referencje

 1. Bardet A.-M. i in.: Jak rozmawiać z dziećmi o Bogu. Tłum. M. Krzeptowska. Wrocław 2008.
 2. Bucher A.A.: Kinder als Theologen? „Zeitschrift für Religionsunterricht und Lebenskunde”. R. 1992 nr 1.
 3. Büttner G., Rupp H.: Theologisieren mit Kindern. Stuttgart 2002. 140
 4. Dekert T.: Tylko Bóg wie, czy istnieje. Teologia dziecięca. Kraków 2013.
 5. Härle W.: Was haben Kinder in der Theologie verloren? Systematisch-theologische Überlegungen zum Projekt einer Kindertheologie. W: Jahrbuch für Kindertheologie. T. 3. Stuttgart 2004.
 6. Hull J.M.: Wie Kinder über Gott reden. Ein Ratgeber für Eltern und Erziehende. Gütersloh 1997.
 7. Kalbarczyk A.: Przepowiadanie a koncepcja rozwoju jako „współkonstruowania rzeczywistości” i „teologia dziecięca”. W: Media na przełomie. Dziennikarstwo, kaznodziejstwo, edukacja medialna. Śp. Ksiądz Profesor Antoni Lewek (1940-2010) – Księga Pamiątkowa. Red. K. Marcyński, J. Szaniawski, J. Twardy. Warszawa 2011.
 8. Rahner K.: Gedanken zu einer Theologie der Kindheit. W: Menschsein und Menschwerdung Gottes. Studien zur Grundlegung der Dogmatik, zur Christologie, Theologischen Anthropologie und Eschatologie (Sämtliche Werke 12). Freiburg – Basel – Wien 2005.
 9. Reilly G.: Religiöse Kulturhermeneutik und religiös-kulturelle Identität in einer pluralen Schule. „Zeitschrift für Religionspädagogik“. R. 2009 nr 1.
 10. Saß M.: „Maria war die Frau von Jesus“? – Chancen und Grenzen kindertheologischer Zugänge. W: Jahrbuch für Kindertheologie. t. 10 Stuttgart 2011.
 11. Schweitzer F.: Das Recht des Kindes auf Religion. Ermutigungen für Eltern und Erzie-her. Gütersloh 2000.
 12. Schweitzer F.: Was ist und wozu Kindertheologie? W: Jahrbuch für Kindertheologie. T. 2. Stuttgart 2003.
 13. Wie sieht Gott eigentlich aus? – Wenn Kinder nach Gott fragen. Red. Ch. Th. Scheilke, F. Schweitzer. Gütersloh 2002.