Spowiedź sakramentalna warunkiem uzyskania odpustu zupełnego. Analiza kanonicznoprawna

Main Article Content

Jan Słowiński

Abstrakt

Ustanowiony przez Ojca Św. Franciszka nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia przyniesie dla całej wspólnoty Kościoła oraz dla jej poszczególnych członków bogate owoce duchowe. Aby jednak móc z nich w pełni korzystać i przekazywać innym wiedzę na temat sposobów czerpania z obfitości skarbca Kościoła, należy posiadać usystematyzowaną wiedzę praktycznoteologiczną, również z zakresu prawa kanonicznego. Celem niniejszego opracowania jest analiza zagadnienia spowiedzi sakramentalnej jako koniecznego warunku zyskania odpustu zupełnego. Zauważa się bowiem pewną niekonsekwencję ze strony duszpasterzy, redukujących powszechnie wspomniany wymóg do stanu łaski uświęcającej. Tymczasem, sakrament pokuty i pojednania pozostaje niezmiennie, również w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, nieodzownym elementem praktyki zyskiwania odpustów zupełnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Słowiński, J. (2015). Spowiedź sakramentalna warunkiem uzyskania odpustu zupełnego. Analiza kanonicznoprawna. Teologia Praktyczna, (16), 223-242. https://doi.org/10.14746/tp.2015.16.15
Dział
Artykuły
Biogram autora

Jan Słowiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

ks. dr prawa kanonicznego, adiunkt w Zakładzie Teologii Pastoralnej i Prawa Kanonicznego, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; obrońca węzła małżeńskiego w Sądzie Metropolitalnym w Poznaniu, adwokat Roty Rzymskiej

Referencje

 1. Cappello F.M.: Tractatus Canonico-Moralis de Sacramentis, vol. II, De Poenitentia, Turyn – Rzym 1944.
 2. Conte a Coronatan M: Institutiones iuris canonici. De Sacramentis. Vol. I. Turyn – Rzym 1951.
 3. De Angelis S.: De indulgentiis tractatus quoad earum naturam et usum. Asti 1947.
 4. Dudziak J.: Pojęcie i rodzaje odpustów oraz sposoby ich zyskiwania. W: Alma Mater Tarnoviensis. Księga pamiątkowa z okazji 150 rocznicy założenia Instytutu Teologicznego i Seminarium Duchownego 1821–1971. Tarnów 1972.
 5. Franciszek: Bulla Misericordiae vultus z dnia 11 kwietnia 2015.
 6. Franciszek: List do Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abpa Rino Fisichelli z dnia 1 września 2015.
 7. Kołodziejczyk M.: Nowa miara odpustu cząstkowego. „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 21: 1968.
 8. Pastuszko M.: Odpusty (kanony 992 – 997). „Prawo Kanoniczne” 42: 1999 nr 3–4.
 9. Patoleta St.: Odpusty według Kodeksu Prawa kanonicznego Jana Pawła II. Pelplin 1997.
 10. Paweł VI: Konstytucja Apostolska Indulgentiarum doctrina z dnia 1 stycznia 1967 roku.
 11. Penitencjaria Apostolska: Enchiridion Indulgentiarum. Normae et concessiones. (EI) wydania z roku 1968. 1986 i 1999.
 12. Penitencjaria Apostolska: Decretum Bullae adnexum. Praescripta de iubilari indulgentia acquirenda (29.11.1998). W: AAS 91: 1999. 132–133.
 13. Pighin B. F.: Diritto sacramentale. Wenecja 2006.
 14. Skowronek A.: Sakrament pojednania. Włocławek 1995.
 15. Wakenfield Baum W: Il dono dell’indulgenza. W: (www.penitenzieria.va)