Proboszcz jako przywódca transformacyjny

Main Article Content

Dariusz Lipiec

Abstrakt

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu Kościoła poszukuje się silnego i skutecznego przywództwa. Na szczeblu parafialnym takim przywódcą może być proboszcz jako przywódca transformacyjny. Przywódca transformacyjny cechuje się posiadaniem jasnej wizji, do której zmierza, oraz umiejętnością przekonywania do niej osób, którymi kieruje. Proboszcz jako przywódca transformacyjny posiada wizję parafii przyszłości, a także niezbędne kwalifikacje do wprowadzenia jej w życie oraz pociągnięcia za sobą ogółu parafian. W procesie wprowadzania zmian proboszcz powinien stosować następujące style kierowania parafią: misyjny, integracyjny, perswazyjny, promocyjny i demokratyczny.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lipiec, D. (2016). Proboszcz jako przywódca transformacyjny. Teologia Praktyczna, (17), 47-59. https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.03
Dział
Artykuły
Biogram autora

Dariusz Lipiec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii.

ks. prof. KUL, dr hab., pracownik Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Teologii Pastoralnej Społecznej

Referencje

 1. Bańka W.: Człowiek w organizacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2011.
 2. Bronikowski M.: Parafialna rada duszpasterska – wizja teologicznopastoralna. „Warszawskie Studia Pastoralne”. T. 6: 2007 s. 87–101.
 3. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004.
 4. Kostera M., Kownacki S., Szumski A.: Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna. W: Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000 s. 311–396.
 5. Lipiec D.: A Parson in the Era of Transformations. „Diacovensia”. R. 22: 2014 nr 2 s. 201–218.
 6. Lipiec D.: Parafialna rada duszpasterska jako zespół kierowany. „Ateneum Kapłańskie”. R. 166: 2016 z. 2 s. 344–354.
 7. Lipiec D.: Przywództwo w parafii. W: Kościół – komunia i dialog. Księga pamiątkowa ofiarowana księdzu biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi w 75. rocznicę urodzin. Red. P. Kantyka, J. Czerkawski, T. Siemieniec. Kielce: Jedność 2014 s. 403–414.
 8. Petrowa-Wasilewicz A.: Parafia przyszłości – dom otwartych drzwi. W: Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001. Katowice: Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej 2000 s. 168–174.
 9. Rey D.: Parafio, obudź się! Wyzwania nowej ewangelizacji. Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus 2014.
 10. Saltini R.: Czynić Kościół szkołą komunii. W: Naśladować Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2003/2004. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2003 s. 169–178.
 11. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekono-miczne 2011.
 12. White M., Corcoran T.: Narzędzia do odbudowy, czyli 75 praktycznych sposobów na lepszą parafię. Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus 2015.
 13. Żądło A.: Parafia w trzecim tysiącleciu. Kielce: NOTUS 1999.
 14. Żądło A.: Współczesne propozycje odnowy parafii. W: Teologia Pastoralna, t. 2. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2002 s. 94–108.