Czy parafialne rady duszpasterskie w Polsce są rzeczywiście duszpasterskie?

Main Article Content

Leszek Rojowski

Abstrakt

Artykuł podejmuje kwestię duszpasterskiego charakteru parafialnej rady duszpasterskiej. Refleksja nad tą tematyka jest spowodowana wynikami ogólnopolskich badań, w świetle których uwidoczniło się, że rady duszpasterskiej w znacznym stopniu zajmują się sprawami ekonomicznymi i gospodarczymi parafii. Jest to niezgodne z wizją teologiczną i normami prawnymi, określającymi specyfikę i zadania rady. W opracowaniu zostały wskazane niektóre przyczyny małej duszpasterskości rady, a następnie wymienione sposoby, dzięki którym rada duszpasterska może stawać się taką strukturą, jaką winna być. Współczesne wyzwania stojące przed parafią, wynikające z nowego etapu ewangelizacji, do którego wezwał Kościół papież Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium, mogą znaleźć w parafialnej radzie duszpasterskiej jednego z ważnych protagonistów. Będzie to możliwe wtedy, kiedy rada duszpasterska wzmocni zdecydowanie swój pastoralny charakter.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rojowski, L. (2016). Czy parafialne rady duszpasterskie w Polsce są rzeczywiście duszpasterskie?. Teologia Praktyczna, (17), 61-75. https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.04
Dział
Artykuły
Biogram autora

Leszek Rojowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Teologiczny. Sekcja w Tarnowie.

ks. dr teologii, wykładowca teologii pastoralnej i teologii laikatu w UPJPII w Krakowie Sekcja w Tarnowie

Referencje

 1. Borras A.: Petite apologie du Conseil pastoral de paroisse. „Nouvelle Revue Théologique”. R. 114: 1992 nr 3 s. 371–390.
 2. Franciszek: Adhortacja apostolska Evangelii gaudium o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie. Kraków 2013.
 3. Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984.
 4. Komisja Episkopatu Polski do spraw apostolstwa świeckich: Wytyczne w sprawie parafialnych rad duszpasterskich dla zarządzeń diecezjalnych. „Currenda. Pismo urzędowe diecezji tarnowskiej”. R. 128: 1978 nr 5–8 s.151–156.
 5. Kongregacja ds. Duchowieństwa i Inne: Instrukcja Ecclesiae de mysterio o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów. „L’Osservatore Romano. Wydanie polskie”. R. 19: 1998 nr 12 s. 30–40.
 6. Kongregacja ds. Duchowieństwa: List okólny Omnes christifideles o radach duszpasterskich. „Currenda. Pismo urzędowe diecezji tarnowskiej”. R. 128: 1978 nr 1–4 s. 39–45.
 7. Pieronek T.: Rada duszpasterska: powstanie, rozwój, problematyka. „Analecta Cracoviensia”. R. 9: 1977 s. 393–408.
 8. Półtorak K.: Współodpowiedzialność i uczestnictwo w życiu Kościoła. Rady diecezjalne i parafialne 40 lat po Soborze Watykańskim II. W: Recepcja wskazań Soboru w życiu i działaniu Kościoła w Polsce. Niektóre wyzwania 40 lat po Soborze Watykańskim II (1962-1965). Red. K. Półtorak. Szczecin 2006 s. 119–144.
 9. Regulamin Parafialnej Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej.
 10. W: http://www.archidiecezja.katowice.pl/pl/dokumenty/37-kuria/dokumenty/2488-regulamin-parafialnej-rady-duszpasterskiej-w-archidiecezji-katowickiej (dostęp: 5.07.2016).
 11. Renken J.A.: Pastoral councils: pastoral planning and dialogue among the people of God. „The Jurist”. R. 53: 1993 s. 132–154.
 12. Rojowski L.: La scelta missionaria nell’attività del consiglio pastorale parrocchiale. „The Person and the Challenges: R. 4: 2014 nr 2 s. 235–251.
 13. Sadłoń W.: Duszpasterskie rady parafialne w Polsce na podstawie badań empirycznych. „Teologia Pastoralna”. T. 14: 2013 s. 73–90.
 14. Sobór Watykański II: Dekret Christus Dominus o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele. W: Sobór Watykański II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Poznań 2002, s. 236–258.
 15. Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium o Kościele. W: Sobór Watykański II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Poznań 2002 s. 104–163.
 16. Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
 17. W: http://www.kostka.zgora.pl/271-rada-parafialna-przygotowanie (dostęp: 5.07.2016)
 18. Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Łódzkiej. W: https://archidiecezja.lodz.pl/new/pliki/dokumenty/Statut%20Parafialnej%20Rady%20Duszpasterskiej%20AL.pdf (dostęp: 9.07.2016).
 19. Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Poznańskiej. W: http://www.filipini.poznan.pl/art.php?tresc-297 (dostęp: 5.07.2016)
 20. Statut parafialnej rady duszpasterskiej w diecezji opolskiej. W: I Synod Diecezji Opolskiej (2002–2005). Statuty i aneksy. Opole 2005. Aneks 5 s. 184–187.
 21. Statut rad parafialnych. „Currenda. Pismo urzędowe diecezji tarnowskiej”. 97: 1948 nr 1 s. 14–22.
 22. Statut rady parafialnej w diecezji legnickiej. W: I Synod Diecezji Legnickiej 2007–2012. T. 1: Program odnowy religijno-moralnej. Legnica 2012 s.146–149.
 23. Wielebski T.: Diecezjalne i parafialne struktury komunijne w Polsce. „Teologia Pastoralna”. T. 13: 2012 s. 53–69.
 24. Wolański B.: Konieczność i sposoby formacji członków parafialnych radach duszpasterskich. „Perspectiva”. R. 14: 2015 nr 2 s. 173–179.