Der Einfluss der politischen Transformation auf das Familienleben

Main Article Content

Grzegorz Pyźlak

Abstrakt

Transformacja polityczna 1989 roku znacząco wpłynęła także na życie rodzinne. Spowodowała w konsekwencji pogłębienie kryzysu małżeństwa i pojawienie się nowych problemów egzystencjalnych. Kryzysy doświadczane przez małżonków znajdują odzwierciedlenie w rosnącej liczbie rozwodów, w społecznej akceptacji tego zjawiska oraz w tymczasowych formach wspólnego życia, w tzw. małżeństwach na próbę. Polityczne przemiany doprowadziły do przekształceń w tradycyjnym rozumieniu życia rodzinnego opartym na: głębokiej więzi rodzinnej, na szacunku dla rodziców i dla osób starszych, na pamięci o przodkach i kulcie zmarłych. Artykuł stanowi próbę opisania zarówno kulturowo-społecznych i politycznych skutków transformacji ustrojowej 1989 roku, jak i ich wpływu na życia małżeńskie i rodzinne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pyźlak, G. (2016). Der Einfluss der politischen Transformation auf das Familienleben. Teologia Praktyczna, (17), 147-160. https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.10
Dział
Artykuły
Biogram autora

Grzegorz Pyźlak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii.

ks. dr hab. adiunkt w Katedrze Duszpasterstwa Rodzin w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Referencje

 1. Adamski F.: Rodzina między sacrum a profanum. Poznań 1987.
 2. Frankowski E.: Obraz współczesnych zagrożeń wobec rodziny. In: Współczesne zagrożenia rodziny. Hg. J. Zimny. Sandomierz 2006.
 3. Głuszek T.: Jan Paweł II o wartości życia. http://www.opoka.org.pl.biblioteka/T/TM/pk201411jp2_godnosc.html (20.11.2015).
 4. Jan Paweł II: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Rzym 1986.
 5. Kempińska U.: Małżeństwa młodocianych. Ciąża, ślub i co dalej…? Toruń 2012.
 6. Kruk M., Wawrzyniak J.: Transformacja ustrojowa w Polsce 1989–2009. Warszawa 2011.
 7. Kuźnik M.: Psychologiczne aspekty kształtowania się związków intymnych. In: Silna rodzina. Hg. B. Gulla, M. Duda. Kraków 2009.
 8. Majkowski W.: Zagrożenia współczesnej rodziny polskiej. In: Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Instytut Socjologii UKSW w dniach 17–18 listopada 2001 roku. Hg. W. Majkowski. Warszawa 2003.
 9. Mierzwiński B.: Kościół katolicki wobec współczesnych zagrożeń rodziny polskiej. In: Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym. Hg. I. Celary, G. Polok. Katowice 2008.
 10. Mikołajec J.: Pomoc małżonkom przeżywającym rozłąkę ze względu na emigrację zarobkową. In: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Hg. R. Kamiński, J. Goleń, G. Pyźlak. Lublin 2013.
 11. Piwowarski W.: Duszpasterz wobec kryzysu współczesnej rodziny. „Homo Dei” 29: 1960 Nr. 4.
 12. Pokrywka M.: Małżeństwo i rodzina wobec wyzwań współczesności. In: Rodzina kolebką powołań. Hg. W. Depo. M. Gmyz, T. Guz. Z. Pałubska. Lublin 2008.
 13. Pyźlak G.: Kohabitacja jako wyzwanie duszpasterskie. „Roczniki Teologiczne” 52: 2005 z. 6.
 14. Skreczko A.: Znaczenie ciągłej pedagogizacji rodziców dla wychowania prorodzinnego dziecka. In: Edukacja prorodzinna. Hg. M. Chymuk. D. Topa. Kraków 2000 S. 241.
 15. Slany K.: Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków 2006.