Dojrzałość religijna kandydatów do bierzmowania. Teoretyczna i empiryczna refleksja nad miejscem sakramentu bierzmowania w życiu Kościoła

Main Article Content

Anna Wieradzka-Pilarczyk
Jędrzej Machalski
Mikołaj Ochla
Hubert Pilarczyk
Marta Sienkiewicz

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienie miejsca i roli sakramentu bierzmowania w pastoralnej misji Kościoła. W części teoretycznej prezentuje aktualne nauczanie Kościoła dotyczące bierzmowania w aspekcie: dogmatycznym, prawnym, katechetycznym i wyznaniowym. Analizuje także znaczenie i sposób przygotowania do przyjęcia bierzmowania. W części badawczej prezentuje wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród uczniów gimnazjów. Na ich podstawie opisuje dojrzałość religijną współczesnych kandydatów do bierzmowania oraz formułuje wskazania duszpasterskie związane zarówno z przygotowaniem, jak i z udzielaniem tegoż sakramentu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wieradzka-Pilarczyk, A., Machalski, J., Ochla, M., Pilarczyk, H., & Sienkiewicz, M. (2016). Dojrzałość religijna kandydatów do bierzmowania. Teoretyczna i empiryczna refleksja nad miejscem sakramentu bierzmowania w życiu Kościoła. Teologia Praktyczna, (17), 213-232. https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.15
Dział
Artykuły
Biogram autora

Anna Wieradzka-Pilarczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny.

dr teologii, mgr psychologii, adiunkt w Zakładzie Katechetyki i Pedagogiki Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opiekun Sekcji Psychologii Pastoralnej Koła Naukowego Studentów Wydziału Teologicznego Veritas UAM w Poznaniu

Referencje

 1. Aby nie ustać w drodze. Druga klasa gimnazjum. Poradnik metodyczny. Red. J. Szpet, D. Jacko-wiak. Poznań 2013.
 2. Aby nie ustać w drodze. Podręcznik do nauki religii dla drugiej klasy gimnazjum. Red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2012.
 3. Bierzmowanie. W: Mały słownik teologiczny Red. K. Rahner, H. Vorgrimler. Warszawa 1987.
 4. Blaza M., Kowalczyk D.: Traktat o sakramentach. Warszawa 2007.
 5. Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966-1998. Red. Cz. Krakowiak, L. Ada-mowicz. Lublin 1999.
 6. Granat W.: Sakramenty święte. Cz. II. Chrzest. Bierzmowanie. Pokuta. Lublin 1966.
 7. Grom B.: Psychologia religii. Kraków 2009.
 8. Grom B.: Psychologia wychowania religijnego. Kraków 2001.
 9. Grzymała-Moszczyńska H.: Psychologia religii. W: Religioznawstwo. Podręcznik dla nauczyciela. Red. H. Grzymała-Moszczyńska, J. Majchrowski: Warszawa 1989.
 10. Katechizm Kościoła katolickiego. Tłum. pl. Poznań 1994.
 11. Kodeks Prawa Kanonicznego. Tłum. pl. Poznań 1984.
 12. Konferencja Episkopatu Polski: Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Kraków 2010.
 13. Konferencja Episkopatu Polski: Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce. Kra-ków 2001.
 14. Krakowiak Cz.: Sakrament bierzmowania w praktyce pastoralnej Kościoła w Polsce. Sandomierz 2005.
 15. Orzeszyna J.: Bierzmowanie. W: Jan Paweł II: Encyklopedia Nauczania MoralnegoEncyklopedia Nauczania Moralnego Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom 2005.
 16. Pius XII: Encyklika Mistici Corporis Christi o Mistycznym Ciele Chrystusa (29.06.1943). Tłum. pl. Otwock 1997.
 17. Pius XII: Encyklika Mediator Dei et hominum o Świętej Liturgii (20.11.1947). Tłum. pl. Warszawa (20.11.1947).
 18. Romaniuk K.: Czas na Biblię. Karków 2013.
 19. Rutkowski A.: Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w życiu kościoła partykularnego po II Soborze Watykańskim. „Studia Pelplińskie” 2013 s. 223–234.
 20. Sepioło A., Kasperczyk J.: Młodzi na progu. Materiały do pracy z młodzieżą przy parafii. Przygotowanie do bierzmowania. Gliwice 2010.
 21. Statuty Synodu Archidiecezji Poznańskiej (2004–2008). T. 2. Poznań 2008.
 22. Tomasik P., Przybylski M., Moch T. i in.: Przygotowanie do bierzmowania. Nabożeństwa inicjacyjne. Warszawa 2010.
 23. Tschuschke M.: Bierzmowanie. W: Katolicyzm A-Z. Red. Z. Pawlak. Poznań 2004.
 24. Sobór Watykański II: Konstytucji o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium (1963).
 25. Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (1964).
 26. Sobór Watykański II: Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis (1965).
 27. Urban W.: Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Poznań 1979.
 28. Wieradzka-Pilarczyk A.: Tożsamość religijna młodych Polaków. Poznań 2015.