O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Celem głównym pisma jest sprawozdanie z prac dotyczących teoretycznych i aplikacyjnych problemów diagnozowania psychologicznego w różnych obszarach (zdrowia, choroby, selekcji, orzecznictwa), ze szczególnym naciskiem na informacje o trafności i rzetelności metod diagnostycznych, ich interpretacji oraz poprawności tworzenia nowych metod. Każdego roku na uczelniach kształcących psychologów prowadzone są setki badań z wykorzystaniem komercyjnych (kupowanych w Polsce i polskich wydawców) i/lub własnych narzędzi diagnostycznych. Jest wśród nich wiele prac wartościowych i wartych opublikowania, także ze względu na ich praktyczna przydatność. Zachęcanie ich autorów do publikowania nie tylko zwiększa ich kompetencje, ale tez buduje przekonanie, że ich praca się liczy, że ma znaczenie dla osób spoza diady: magistrant-promotor. Publikacje w czasopiśmie pozwolić mogą na dostęp innych osób do gotowych autorskich narzędzi lub polskich adaptacji narzędzi zagranicznych. Artykuł to szybki i trwały sposób na udostępnienie interesujących wyników i refleksji środowisku psychologów.
Wychodzimy z założenia, że proces badania trafności narzędzi psychologicznych (testów) trwa przez cały czas używania danego narzędzia i praktycznie się nie kończy. Dlatego jesteśmy zainteresowani wynikami badań w różnych grupach, jak też korelatami wyników testowych.
Pismo jest otwarte na praktykę psychologiczną i współpracę z innymi ośrodkami akademickimi.
Jako Instytut Psychologii UAM chcemy tą drogą działać na rzecz otoczenia, szczególnie na rzecz praktyki psychologicznej oraz stwarzać warunki do wszechstronnego rozwoju studentów i doktorantów. Mamy nadzieję, że publikacje w czasopiśmie pozytywnie wpłyną na praktykę diagnozowania i jego nauczanie.

Proces recenzji

Wszystkie konieczne kroki procedury recenzowania opisane są po zalogowaniu się na stronie recenzji (link jest przesłany w mailu). Po przyjęciu recenzji tekstu należy tekst pobrać oraz ocenić, korzystając z formularza zawartego na stronie recenzji. Po przesłaniu recenzji należy wybrał z listy swoją co do niego rekomendację. Cały ten proces kończy wysłanie maila do redaktora działu.

Autorzy, którzy nadsyłają artykuły do publikacji wyrażają tym samym zgodę na procedurę recenzencką czasopisma, na ewentualne naniesienie poprawek sugerowanych przez recenzentów oraz na publikację tekstu w formie elektronicznej.

Teksty kierowane do publikacji przyjmowane są wyłącznie na podstawie oceny ich wartości naukowej, prezentację osiągnięć naukowych, przydatności dla praktyki psychologicznej i bez komercyjnego celu.

Każdy artykuł poddawany jest w pierwszym etapie ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie kierowany do recenzentów.

Warunkiem dopuszczenia tekstu do dalszych czynności recenzyjnych (drugiego etapu) jest jego zgodność z profilem czasopisma.

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której zatrudniony jest autor.

Stosuje się zasadę, że autor i recenzenci znają swoją tożsamość (tzw. otwarta recenzja). W przypadku tekstu opartego na pracy magisterskiej (lub w odniesieniu do innej pracy, niż magisterska) recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów.

Recenzowanie trwa do 4 tygodni.

Recenzja sporządzona według jest jednakowych kryteriów i musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem (a. tekst nadaje się do druku; b. tekst nie nadaje się do druku; c. tekst nadaje się do druku po wskazanych przez recenzenta zmianach lub uzupełnieniach).

Recenzent przekazuje Redakcji recenzję sporządzoną w postaci elektronicznej (formularz recenzji). Redakcja nie przyjmuje recenzji, które nie są zgodna z przesłanym wzorem recenzji.

Recenzent powinien niezwłocznie poinformować redakcję o dostrzeżonym znaczącym podobieństwie (pokrywaniu się) treści recenzowanego tekstu z inną znaną mu pracą.

Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących

Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji. W przypadku gdy autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do ustosunkowania się do nich wobec Redakcji.

W przypadku rozbieżnych albo sprzecznych opinii recenzentów, redakcja prosi o ocenę wyspecjalizowanego w danej dziedzinie członka rady naukowej pisma.

W sprawach spornych ostateczną decyzję o kwalifikacji do druku podejmuje Redaktor Naczelny.

Teksty nie mające charakteru naukowego (listy, informacje i komunikaty, przegląd czasopism, recenzje książek) nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez redaktora naczelnego.

Recenzenci

Dotychczasowi recenzenci:
Olga Bąk
Tomasz Czub
Izabela Głębicka
Piotr Haładziński
Elżbieta Małgorzata Hornowska
Aleksandra Maria Jasielska
Katarzyna Kaliszewska-Czeremska
Anna Kamza
Władysław Jacek Paluchowski
Dariusz Parzelski
Agata Potapska
Maria Magdalena Straś-Romanowska
Joanna Urbańska
Bartosz Piotr Zalewski

Polityka otwartego dostępu

Idea Otwartego Dostępu dotyczy udostępniania w postaci cyfrowej w Internecie publikacji naukowych, danych badawczych oraz wyników badań finansowanych ze środków publicznych w celu umożliwienia bezpłatnego ich wykorzystania.
Celem udostępniania jest m.in. umożliwienie Autorom zwiększenia cytowalności prac naukowych przez zamieszczanie elektronicznych wersji opublikowanych artykułów w bazach referencyjnych, w repozytoriach naukowych i na stronach internetowych. Natychmiastowe rozpowszechnianie wyników badań przyczynia się do wzrostu nowej wiedzy i zwiększonego wpływu prowadzonych badań na rozwój nauki oraz dają możliwość sprawdzania, wykorzystywania i doskonalenia wyników badań naukowych. Powszechny i bezpłatny dostęp do aktualnej wiedzy stanowi także jeden z fundamentów funkcjonowania i rozwoju demokratycznego społeczeństwa.
Czasopismo "Testy psychologiczne w praktyce i badaniach" zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że podstawą rozwoju nauki jest otwartość. Publikacja jest dostępna na wolnej licencji CC BY 4.0: Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa. Pozwala ona na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie atykułów (w ostatecznej wersji wydawcy) jedynie w celach niekomercyjnych. Warunek ten nie obejmuje jednak utworów zależnych (mogą być objęte inną licencją, na przykład zezwalającą na komercyjne użycie.
Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (w ostatecznej wersji wydawcy) z podaniem autorstwa, tytułu, źródła oraz odnośnikiem do oryginalnego utworu ze stony czasopism i numeru DOI.
Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

Zasady etyki

Redakcja dba o utrzymanie standardów etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie działania przeciwdziałające ich naruszaniu. Artykuły przyjmowane do publikacji oceniane są nie tylko pod kątem rzetelności oraz przydatności naukowej, ale także zgodności ze standardami etycznymi. Redakcja zobowiązuje się nie udostępniać żadnych informacji dotyczących przedłożonych manuskryptów nikomu poza pierwszym autorem, recenzentami, potencjalnymi recenzentami oraz innymi bezpośrednimi współpracownikami redakcji.

Historia czasopisma

Pomysł czasopisma wspierającego praktykę psychologiczną w obszarze diagnozowania pojawił się w 2011 roku. Dyskutowaliśmy o nim w zespole osób prowadzących na UAM zajęcia z diagnozy psychologicznej. Uważamy, że jako nauczyciele akademiccy mamy zarówno obowiązki wobec nauki, dydaktyki, jak i wobec zawodu. Naszym obowiązkiem wynikającym ze społecznej odpowiedzialności za poziom praktyki psychologicznej jest działanie na rzecz otoczenia, szczególnie stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju psychologów-praktyków, a także studentów i doktorantów.
W dniu 17 września 2014 Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział I Cywilny wpisał do rejestru dzienników i czasopism "Testy psychologiczne w praktyce i badaniach" pod numerem RPR 3288. Od r. 2015 „Testy psychologiczne w praktyce i badaniach” przekształcił się z kwartalnika w rocznik.