Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
  • Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku przedłożenia do druku prac wcześniej publikowanych (przedruków bez jakichkolwiek zmian w treści) należy dołączyć pisemną zgodę autorów i wydawnictwa na ich wykorzystanie oraz umieścić tę informację w tekście.
  • Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku przedłożenia do druku własnego artykułu wcześniej już publikowanego w postaci przeredagowanej (zmienionej, uzupełnionej), autor jest obowiązany dołączyć do niego odpowiednią notę ze wskazaniem pierwotnego tytułu, miejsca i czasu publikacji oraz wydawcy.
  • Przyjmuję do wiadomości, że w czasopiśmie zamieszcza się jedynie prace, które zostały wykonane z wykorzystaniem legalnej wersji narzędzia. Także w tej sprawie Autor przedstawia stosowne oświadczenie oraz odpowiednią adnotację w tekście pracy.
  • Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wykorzystywania w badaniach adaptowanego przeze mnie narzędzia załączę zgodę autora oryginału na tłumaczenie i adaptację kulturową.
  • Przyjmuję do wiadomości, że w rubryce "Komentarz dla redaktora" można podać nazwiska i adresy mailowe proponowanych recenzentów (jest to konieczne w wypadku doniesienia z badań opartego na obronionej pracy dyplomowej lub empirycznej pracy zaliczeniowej). W przypadku chęci anonimizacji tekstu przesyłanego do recenzji prosimy o odpowiedni wpis w tej rubryce oraz nadesłanie także anonimowej wersji tekstu.

Wytyczne dla autorów

Tekst przekazywany do publikacji należy zgłosić przez system redakcyjny. Autorów prosimy o utworzenie konta na stronie czasopisma i zapoznanie się z instrukcją obsługi panelu sterującego procedurą składania materiałów, recenzowania oraz śledzenia przez Autorów losów wniosku.
Wszystkie manuskrypty powinny był dostarczane do redakcji w postaci plików powszechnie dostępnych procesorów tekstu (.doc, .docx lub .rtf). Tabele i rysunki należy włączał w tekst (nie załączać w oddzielnym pliku ani nie zamieszczać poza tekstem).
Zgłaszane do opublikowania teksty powinny się mieścić w jednym z działów czasopisma.
Tekst należy przygotował wg następujących zasad: Imię Nazwisko, Afiliacja, tytuł: Times New Roman 12, bold; w tekście czcionka Times New Roman 12p z interlinią 1,5 i wyrównaniem do lewej; czcionka w tabeli taka sama jak w tekście przy odstępie 1; w tekście nie stosować wyróżnień (pogrubień i rozstrzeleń); wszystkie skróty powinny być wyjaśnione w miejscu w którym po raz pierwszy pojawiają się w tekście; nie wprowadzać podziału wyrazów, nie przerzucać pojedynczych liter kończących wers do nowego wiersza; tylko śródtytuły 1. i 2. stopnia wg APA; przypisy na dole strony numerowane kolejno automatycznie rozpoczynające się od wielkiej litery, nie używać: ibidem, tamże itd.; numeracja stron na dole po prawej; na końcu tekstu nienumerowany spis cytowanej literatury 11p przy odstępie 1 w porządku alfabetycznym wg wymagań APA; przy cytowaniach źródeł internetowych prosimy o podanie daty dostępu: [dostęp: dd.mm.rrrr] oraz (tam gdzie można) DOI.
Podstawowe standardy edytorskie na podstawie reguł APA: Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA

Streszczenie powinno mieć wielkość od 50 do 120 słów oraz w typowej publikacji zawierać cztery sekcje: Cel, Metoda, Wyniki, Konkluzja. Słowa kluczowe (3-5) ułożone w porządku alfabetycznym (nie powinny być powtórzeniem tytułu pracy). Tytuł, streszczenie i słowa kluczowe należy podać w języku polskim i angielskim.
Statystyki należy podawać zawsze wraz ze stopniami swobody w nawiasie, natomiast symbole statystyk (z wyjątkiem tych, które oznaczone są literami greckimi) – kursywą. Z wyjątkiem p wszystkie wartości statystyk (średnie, korelacje, testy) podajemy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi czy w tekście składanym do publikacji przywołane zostały ważne dla analizowanych zagadnień artykuły polskie, publikowane zarówno w czasopismach krajowych, jak i zagranicznych.

Doniesienia z badań empirycznych nie powinny przekraczać objętości 1 arkusza wydawniczego, wliczając w to bibliografię, tabele, ryciny oraz przypisy (27 tysięcy znaków razem ze spacjami, czyli do ok. 15 znormalizowanych stron), które powinny był przesłane w jednym pliku. Wszystkie doniesienia z badań powinny mieć taką samą strukturę:
• Wprowadzenie teoretyczne (krótka analiza literatury przedmiotu lub podstaw teoretycznych metody, definicje pojęciowe przedmiotu pomiaru, definicje operacyjne (wskaźniki), związki z innymi konstruktami teoretycznymi (zmiennymi) (i ew. hipotezy) do ok. 30% objętości całego tekstu; część teoretyczna może był podzielona na kilka części, z których każda poprzedzona jest śródtytułem, zgodnie z regułami hierarchizacji śródtytułów)
• Badania własne
    o Metoda (opis wykorzystanych narzędzi, w tym: dane formalne testów, liczba skal i ich krótki opis; liczba i format pozycji testowych; cechy psychometryczne (dane o rzetelności i trafności komercyjnej/oryginalnej wersji testu) do ok. 15%
    o Procedura badania (metodyka badania oraz opis badanych grup (i ew. opis procedury adaptacji kulturowej) do ok. 5%; wykorzystane materiały i metody statystyczne do ok. 5%
• Uzyskane wyniki (w tym szczególnie: cechy psychometryczne narzędzi w badanych grupach trafność, rzetelność; struktura czynnikowa) do ok. 30%
• Dyskusja wyników w świetle literatury do ok. 10%
• Zakończenie do ok. 5% (w tym ew. uwagi i ograniczenia prezentowanego badania)
• Literatura cytowana


Doniesienia z badań z wykorzystaniem testów psychologicznych w pracach magisterskich wymagają pisemnej rekomendacji promotora i recenzenta pracy magisterskiej; w związku z czym dla czasopisma recenzje napiszą promotor i recenzent pracy.
Takie doniesienie z badań powinno także w nienumerowanym przypisie na pierwszej stronie był opatrzone w informację, że tekst napisany został na podstawie pracy magisterskiej pod tytułem ABC przygotowanej pod kierunkiem XY i zrecenzowanej przez YZ w PQ (lub o podobnej treści w odniesieniu do innej pracy, niż magisterska).
W przypadku omawiania autorskich narzędzi należy zaznaczył, że pełna wersja dostępna jest u Autora (i podać swój adres sieciowy).

Teksty nie mające charakteru naukowego (listy, informacje i komunikaty, przegląd czasopism, recenzje książek) nie powinny mieć większej objętości niż 6,5 tysięcy znaków razem ze spacjami, czyli ok. 4 stron.

W czasopiśmie cały proces przygotowywania tekstu do druku realizowany jest na drodze elektronicznej. Autor po zalogowaniu może śledził aktualny status swojego artykułu.
Podczas składania tekstu do druku należy kolejno wykonywał wszystkie kroki procedury, w tym: przesłanie pliku do redakcji z własnego komputera oraz zatwierdzenie wszystkich operacji.
Recenzent sporządza pisemną ocenę artykułu na odpowiednim formularzu. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia, ew. warunkowego dopuszczenia do publikacji po wprowadzeniu stosownych poprawek.
Autor zostaje poinformowany o wyniku recenzji i jeśli taką konieczność wskazał recenzent dokonuje odpowiednich zmian w tekście.
Po dokonaniu poprawek Autor dostarcza do redakcji ostateczną wersję artykułu, przygotowaną zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Wydawnictwie. Do tekstu artykułu (pliku) Autor dołącza jako pierwszą stronę informację dla redakcji o zakresie wprowadzonych poprawek, a w przypadku uwag, z którymi się nie zgadza przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska.
Ostateczną decyzję o druku artykułu podejmuje redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i finalnej wersji tekstu dostarczonej przez autora. Przed wydrukowaniem praca przesyłana jest do ostatecznej korekty autorskiej w postaci pliku.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
- Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku przedłożenia do druku prac wcześniej publikowanych (przedruków bez jakichkolwiek zmian w treści)
należy dołączyć pisemną zgodę autorów i wydawnictwa na ich wykorzystanie oraz umieścić tę informację w tekście.
- Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku przedłożenia do druku własnego artykułu wcześniej już publikowanego w postaci przeredagowanej (zmienionej, uzupełnionej), autor jest obowiązany dołączyć do niego odpowiednią notę ze wskazaniem pierwotnego tytułu, miejsca i czasu publikacji oraz wydawcy.
- Przyjmuję do wiadomości, że w czasopiśmie zamieszcza się jedynie prace, które zostały wykonane z wykorzystaniem legalnej wersji narzędzia. Także w tej sprawie Autor przedstawia stosowne oświadczenie oraz odpowiednią adnotację w tekście pracy.
- Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wykorzystywania w badaniach adaptowanego przeze mnie narzędzia załączę zgodę autora oryginału na tłumaczenie i adaptację kulturową.
- Przyjmuję do wiadomości, że w rubryce "Komentarz dla redaktora" można podać nazwiska i adresy mailowe proponowanych recenzentów (jest to
konieczne w wypadku doniesienia z badań opartego na obronionej pracy dyplomowej lub empirycznej pracy zaliczeniowej).
W przypadku chęci anonimizacji tekstu przesyłanego do recenzji prosimy o odpowiedni wpis w tej rubryce oraz nadesłanie także anonimowej wersji
tekstu.

Artykuły przeglądowe

Publikacje przeglądowe mają przedstawić istniejący stan wiedzy i badań w danej dziedzinie na podstawie możliwie wyczerpującego przeglądu piśmiennictwa. Opierają się głównie na publikacjach oryginalnych i rdzeniowych dla danego obszaru i powinny zawierać ich syntezę. Artykuły przeglądowe często ukazują luki w dotychczasowej wiedzy wskazując kierunki do dalszych badań lub wskazują rozbieżności w opublikowanych wynikach badań. Krąg potencjalnych odbiorców jest szerszy porównaniu z publikacją oryginalną; nie są to jedynie specjaliści z danej dziedziny. Publikacje przeglądowe nie mają struktury charakterystycznej dla artykułów empirycznych.
Wymagane streszczenie Zindeksowane Recenzowane

Doniesienia z badań

Publikowane prace:
- opis wyników i raport na temat właściwości psychometrycznych narzędzi komercyjnych wykorzystanych w pracy magisterskiej/innej
- opis wyników i raport na temat właściwości psychometrycznych narzędzi tworzonych na użytek pracy magisterskiej/innej narzędzi badawczych
- prace kazuistyczne (nieznany albo mało znany jednostkowy przypadek kliniczny lub z zakresu poradnictwa, trudny i/lub interesujący w obszarze szeroko rozumianej diagnostyki psychologicznej)
- prace opisujące techniczne rozwiązania problemów pojawiających się podczas stosowania testów psychologicznych.
Wymagane streszczenie Zindeksowane Recenzowane

Listy

Listy do redakcji dotyczące prac publikowanych w czasopiśmie, jak i problemów istotnych dla środowiska.
Zindeksowane Prace w tym dziale nie są recenzowane.

Teksty zamawiane

Inne teksty zamawiane oraz numery specjalne.
Redaktorem odpowiedzialnym jest osoba zamawiająca tekst lub numer.
Wymagane streszczenie Zindeksowane Recenzowane

Informacje i komunikaty

Informacje o nowych metodach diagnostycznych, notatki kronikarskie i informacyjne (w tym sprawozdania ze zjazdów naukowych krajowych i zagranicznych, komunikaty itp.).
Zindeksowane Prace w tym dziale nie są recenzowane

Przegląd czasopism

Tłumaczenia streszczeń z wybranych czasopism światowych, poświęconych psychodiagnostyce.
Zindeksowane Prace w tym dziale nie są recenzowane.

Recenzje książek

Recenzje książek dot. diagnozowania, metod i technik diagnostycznych i psychometrii.
Recenzja nie może był krótsza niż 3 strony i nie powinna był dłuższa niż 10 stron. Recenzja powinna mieć charakter oceniająco-krytyczny; może jednocześnie zawierał swoistą zachętę do lektury. Powinna zawierał dokładny opis bibliograficzny recenzowanej książki.
Prace w tym dziale nie są recenzowane.

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.