Polskie opracowanie krótkiej wersji Skali poczucia skuteczności nauczycielskiej (TSES) Tschannen-Moran i Woolfolk Hoy

Main Article Content

Piotr Adam Hreciński

Abstrakt

Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES) autorstwa Tschannen-Moran i Woolfolk Hoy jest narzędziem umożliwiającym pomiar przekonania o własnej skuteczności nauczycielskiej w wymiarze motywowania uczniów, nauczania i kierowania klasą. Metoda ta posiada dobre ugruntowanie w społeczno-poznawczej teorii Bandury. Zaprezentowane w niniejszym artykule polskie tłumaczenie krótkiej wersji tej skaliodzwierciedla trójczynnikową strukturę oryginału i posiada satysfakcjonujące właściwości psychometryczne. Mimo pewnych słabości narzędzie to wydaje się być przydatną miarą w badaniach psychologicznych podejmowanych wśród polskich nauczycieli.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hreciński, P. A. (2016). Polskie opracowanie krótkiej wersji Skali poczucia skuteczności nauczycielskiej (TSES) Tschannen-Moran i Woolfolk Hoy. Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, (1), 19-35. https://doi.org/10.14746/tppb.2016.1.2
Dział
Doniesienia z badań

Bibliografia

 1. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change.Psychological Review, 84(2), 191-215.
 2. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman.
 3. Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2007). Zaawansowane sposoby tworzenia wskaźników: Zastosowanie analizy czynnikowej oraz analizy rzetelności pozycji. W: S. Bedyńska, A. Brzezicka (red.), Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii (s. 134-161). Warszawa: Wyd. SWPS „Akademika”.
 4. Bedyńska, S., Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warszawa: Wyd. Akademickie „Sedno”.
 5. Brzeziński, J. (1978). Etapy konstruowania kwestionariusza osobowości. W: W. Sanocki (red.), Kwestionariusze osobowości w psychologii (s. 269-312). Warszawa: PWN.
 6. Drwal, Ł. (1995). Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Wybrane zagadnienia i techniki. Warszawa: PWN.
 7. Fives, H., Buehl, M. M. (2010). Examining the factor structure of the teachers’ sense of efficacy scale. The Journal of Experimental Education, 78(1), 118-134.
 8. Januszewski, A. (2011). Modele równań strukturalnych w metodologii badań psychologicznych. Problematyka przyczynowości w modelach strukturalnych
 9. i dopuszczalność modeli. W: O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio, D. Musiał, M. Wiechetek, A. Błachnio, A. Przepiórka (red.), Studia z Psychologii w KUL (t. 17, s. 213-245). Lublin: Wyd. KUL.
 10. Klassen, R. M., Bong, M., Usher, E. L., Chong, W., Huan, V. S., Wong, I. F., Georgiou, T. (2009). Exploring the validity of a teachers’ self-efficacy scale in five countries. Contemporary Educational Psychology, 34(1), 67-76.
 11. Klassen, R. M., Chiu, M. M. (2011). The occupational commitment and intention to quit of practicing and pre-service teachers: Influence of self-efficacy, job stress, and teaching context. Contemporary Educational Psychology, 36(2), 114-129.
 12. Maslach, C. (1982). Understanding burnout: Definitional issues in analyzing a complex phenomenon. W: W. S. Paine (red.), Job stress and burnout (s. 29-40). Beverly Hills, CA: Sage.
 13. Maslach, C., Leiter, M. (2011). Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji. Warszawa: PWN.
 14. Pasikowski, T. (2010). Polska adaptacja kwestionariusza Maslach Burnout Inventory. W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie (s. 135-148). Warszawa: PWN.
 15. Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3(1), 71-92.
 16. Schaufeli, W. B., Bakker, A. B. (2003). The Utrecht Work Engagement Scale (UWES). Test manual. Utrecht: Department of Social & Organizational Psychology.
 17. Schwarzer, R., Hallum, S. (2008). Perceived teacher self-efficacy as a predictor of job stress and burnout: Mediation analyses. Applied Psychology: An International Review, 57(S), 152-171.
 18. Skaalvik, E. M., Skaalvik, S. (2007). Dimensions of teacher self-efficacy and relations with strain factors, perceived collective teacher efficacy, and teacher burnout. Journal of Educational Psychology, 99(3), 611-625.
 19. Tschannen-Moran, M., Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783-805.
 20. Tucholska, S. (2009). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań (wyd. 2). Lublin: Wyd. KUL.
 21. Wieczorkowska, G., Wierzbiński, J. (2005). Badania sondażowe i eksperymentalne. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 22. Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Demerouti, E., Schaufeli, W. B. (2007). The role of personal resources in the job demands-resources model. International Journal of Stress Management, 14(2), 121-141.