Polskie opracowanie krótkiej wersji Skali poczucia skuteczności nauczycielskiej (TSES) Tschannen-Moran i Woolfolk Hoy
PDF

Jak cytować

Hreciński, P. A. (2016). Polskie opracowanie krótkiej wersji Skali poczucia skuteczności nauczycielskiej (TSES) Tschannen-Moran i Woolfolk Hoy. Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, (1), 19–35. https://doi.org/10.14746/tppb.2016.1.2

Abstrakt

Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES) autorstwa Tschannen-Moran i Woolfolk Hoy jest narzędziem umożliwiającym pomiar przekonania o własnej skuteczności nauczycielskiej w wymiarze motywowania uczniów, nauczania i kierowania klasą. Metoda ta posiada dobre ugruntowanie w społeczno-poznawczej teorii Bandury. Zaprezentowane w niniejszym artykule polskie tłumaczenie krótkiej wersji tej skali
odzwierciedla trójczynnikową strukturę oryginału i posiada satysfakcjonujące właściwości psychometryczne. Mimo pewnych słabości narzędzie to wydaje się być przydatną miarą w badaniach psychologicznych podejmowanych wśród polskich nauczycieli.

https://doi.org/10.14746/tppb.2016.1.2
PDF

Bibliografia

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change.Psychological Review, 84(2), 191-215.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman.

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2007). Zaawansowane sposoby tworzenia wskaźników: Zastosowanie analizy czynnikowej oraz analizy rzetelności pozycji. W: S. Bedyńska, A. Brzezicka (red.), Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii (s. 134-161). Warszawa: Wyd. SWPS „Akademika”.

Bedyńska, S., Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warszawa: Wyd. Akademickie „Sedno”.

Brzeziński, J. (1978). Etapy konstruowania kwestionariusza osobowości. W: W. Sanocki (red.), Kwestionariusze osobowości w psychologii (s. 269-312). Warszawa: PWN.

Drwal, Ł. (1995). Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Wybrane zagadnienia i techniki. Warszawa: PWN.

Fives, H., Buehl, M. M. (2010). Examining the factor structure of the teachers’ sense of efficacy scale. The Journal of Experimental Education, 78(1), 118-134.

Januszewski, A. (2011). Modele równań strukturalnych w metodologii badań psychologicznych. Problematyka przyczynowości w modelach strukturalnych

i dopuszczalność modeli. W: O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio, D. Musiał, M. Wiechetek, A. Błachnio, A. Przepiórka (red.), Studia z Psychologii w KUL (t. 17, s. 213-245). Lublin: Wyd. KUL.

Klassen, R. M., Bong, M., Usher, E. L., Chong, W., Huan, V. S., Wong, I. F., Georgiou, T. (2009). Exploring the validity of a teachers’ self-efficacy scale in five countries. Contemporary Educational Psychology, 34(1), 67-76.

Klassen, R. M., Chiu, M. M. (2011). The occupational commitment and intention to quit of practicing and pre-service teachers: Influence of self-efficacy, job stress, and teaching context. Contemporary Educational Psychology, 36(2), 114-129.

Maslach, C. (1982). Understanding burnout: Definitional issues in analyzing a complex phenomenon. W: W. S. Paine (red.), Job stress and burnout (s. 29-40). Beverly Hills, CA: Sage.

Maslach, C., Leiter, M. (2011). Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji. Warszawa: PWN.

Pasikowski, T. (2010). Polska adaptacja kwestionariusza Maslach Burnout Inventory. W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie (s. 135-148). Warszawa: PWN.

Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3(1), 71-92.

Schaufeli, W. B., Bakker, A. B. (2003). The Utrecht Work Engagement Scale (UWES). Test manual. Utrecht: Department of Social & Organizational Psychology.

Schwarzer, R., Hallum, S. (2008). Perceived teacher self-efficacy as a predictor of job stress and burnout: Mediation analyses. Applied Psychology: An International Review, 57(S), 152-171.

Skaalvik, E. M., Skaalvik, S. (2007). Dimensions of teacher self-efficacy and relations with strain factors, perceived collective teacher efficacy, and teacher burnout. Journal of Educational Psychology, 99(3), 611-625.

Tschannen-Moran, M., Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783-805.

Tucholska, S. (2009). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań (wyd. 2). Lublin: Wyd. KUL.

Wieczorkowska, G., Wierzbiński, J. (2005). Badania sondażowe i eksperymentalne. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Demerouti, E., Schaufeli, W. B. (2007). The role of personal resources in the job demands-resources model. International Journal of Stress Management, 14(2), 121-141.