Zdolność do identyfikacji emocji na podstawie ekspresji mimicznych - doniesienie z badań przestępców

Main Article Content

Jakub Knecht

Abstrakt

Treścią raportu jest informacja na temat badań przeprowadzonych do pracy magisterskiej pod tytułem "Analiza związku psychotyczności z umiejętnością rozpoznawania emocji u osób skazanych". Zawiera psychologiczną definicję przestępcy i informacje o czynnikach biopsychicznych, których określone natężenie lub wystąpienie ma wpływ na popełnianie czynów przestępczych oraz informacje o możliwości różnicowania populacji przestępczej od nie przestępczej. W rapocie przywołano termin inteligencji emocjonalnej z wyszczególnieniem umiejętności rozpoznawania emocji traktowanej jako rodzaj zdolności poznawczej będącej wyznacznikiem inteligencji emocjonalnej. Raport stwierdza potwierdzenie hipotezy, iż istnieje różnica w poziomie inteligencji emocjonalnej skazanych i nie skazanych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Knecht, J. (2015). Zdolność do identyfikacji emocji na podstawie ekspresji mimicznych - doniesienie z badań przestępców. Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, (1), 4-17. https://doi.org/10.14746/tppb.2015.1.2
Dział
Doniesienia z badań

Bibliografia

 1. Batawia, S. (1984). Wstęp do nauki o przestępcy. Wrocław-Warszawa-Gdańsk-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 2. Błachut, J., Gaberle, A., Krajewski, K. (2007). Kryminologia. Gdańsk: Wydawnictwo Arche.
 3. Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.
 4. Ekman, P. (2003). Unmasking the face. A guide to recognizing emotions from facial expressions. Los Altos CA: Malor Books.
 5. Gierowski, J. K. (2005). Psychologiczne wyznaczniki przestępczości. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom III. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej (s. 710-729). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 6. Gross, N. R., Morgan, R. D. (2013). Understanding Persons With Mental Illness Who Are and Are Not Criminal Justice Involved: A Comparison of Criminal Thinking and Psychiatric Symptoms. Law and Human Behavior, 37, 175-186.
 7. Herrnstein, R. J., Muray, C. (1994). The Bell Curve. Intelligence and Class Structure in American Life. Nowy Jork – Londyn – Toronto – Sydney – Tokio – Singapur: The Free Press.
 8. Iria, C., Bartosa, F. (2009). Perception of facial expressions of fear: comparative research with criminal and non-criminal psychopaths. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 20, 66-73.
 9. Kosewska, A., Kosewski, M. (1976). Osobowościowe czynniki zachowań dewiacyjnych. W: A. Podgórecki (red.), Zagadnienia patologii społecznej. Warszawa: PWN.
 10. Matczak, A., Piekarska, J., Studniarek, E. (2005). Skala Inteligencji Emocjonalnej- Twarze. Pordęcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 11. Mayer, J., D., Salovey, P., Caruso, D., R. (2004). Emotional Intelligence: Theory, Findings, and Implications. Psychological Inquiry, 15, s. 197-215.
 12. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. nr 90, poz. 557 z późn. zm.).
 13. Włodawiec, B. (2013). Zastosowanie kwestionariusza SCL-90 w badaniach nad efektywnością psychoterapii. Pozyskano z : http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=298
 14. Weiss, E. M. i in. (2006). The Relationship Between History of Violent and Criminal Behavior and Recognition of Facial Expression of Emotions in Men with Schizophrenia and Schizoaffective Disorder, Aggressive Behavior, 32, 187-194.