Pressto.

Nagłowek strony

Dyskurs(y) posthumanizmu w kontekście współczesnej komunikacji

Artur Rejter

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/psj.2016.32.2

Abstrakt


Przeprowadzona analiza tekstów reprezentujących dyskurs posthumanizmu wykazała, że jest to dyskurs o charakterze ideologicznym, o kluczowej roli komponentu tematycznego. Charakterystyczna dla tego dyskursu jest także leksyka specjalna, neosemantyczne struktury nieciągłe oraz pytania jako element dynamizujący. Punktem odniesienia dla dyskursu posthumanizmu jest tradycyjny – antropocentryczny – porządek rzeczywistości, co poświadcza specyficzny obraz świata akcentujący równość wszelkich gatunków żywych i bytów transhumanistycznych. Dyskurs posthumanizmu wzbogaca współczesną przestrzeń komunikacyjną, poszerza kategorię podmiotu i reinterpretuje pojęcie kultury komunikacji.


Słowa kluczowe


dyskurs; posthumanizm; animal studies; stylistyka; lingwistyka tekstu

Pełny tekst:

Bibliografia


Boniecka B., 2000, Struktura i funkcje pytań w języku polskim, Lublin.

Derra A., 2010, Czy wielość prowadzi do dowolności. O użytecznym wymiarze relatywizmu, w: Relatywizm w języku i kulturze, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin, s. 11–24.

Dijk van, T.A., red., 2001, Dyskurs jako struktura i proces, przeł. G. Grochowski, Warszawa.

Gajda S., 1987, Społeczne determinanty nazw własnych (tytułów), „Socjolingwistyka”, nr 6, s. 79–89.

Grzmil-Tylutki H., 2007, Gatunek w świetle francuskiej teorii dyskursu, Kraków.

Krzeszowski T., 1999, Aksjologiczne aspekty semantyki językowej, Toruń.

Labocha J., 2008, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Kraków.

Pisarek W., 1967, Poznać prasę po nagłówkach. Nagłówek wypowiedzi prasowej w oświetleniu lingwistycznym, Kraków.

Pytlas M., 2010, Paninterpretacjonizm – czy hermeneutycy mówią prawdę?, w: Relatywizm w języku i kulturze, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin, s. 85–94.

Tymieniecka-Suchanek J., 2014, Słowo wstępne, w: Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze, red. J. Tymieniecka-Suchanek, t. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny, Katowice, s. 9–13.

Witosz B., 2009, Dyskurs i stylistyka, Katowice.

Witosz B., red., w druku, Dyskurs i jego odmiany, Katowice.

Wojtak M., 2011, O relacjach dyskursu, stylu, gatunku i tekstu, „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs”, nr 4, s. 69–78.

Żydek-Bednarczuk U., 2005, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 57 PDF - 66

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017