Pressto.

Nagłowek strony

Kilka uwag na temat wulgaryzacji i brutalizacji polszczyzny

Kazimierz Sikora

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/psj.2016.32.8

Abstrakt


Autor artykułu przedstawia swoje stanowisko w sprawie inwazji potoczności i wulgarności w dyskursie publicznym i w Internecie. Jest zdania, że jest to zjawisko groźne dla polskiej kultury, któremu trzeba się zdecydowanie przeciwstawiać.


Słowa kluczowe


dyskurs publiczny; kultura języka; wulgaryzmy

Pełny tekst:

Bibliografia


http://natemat.pl/53811,stand-up-to-nie-kabaret-zarty-na-poziomie-rozporka-czy-toalety-tak-ale-maja-zmuszac-do-refleksji [dostęp: 17.04. 2015].

Bartmiński J., 1991, Styl potoczny jako centrum systemu stylowego języka, w: Synteza w stylistyce słowiańskiej, red. S. Gajda, Opole, s. 33–47.

Bartmiński J., 1993, Styl potoczny, w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław, s. 115–134.

Bartmiński J., 2014, Etyka słowa a potoczny wzorzec komunikacji, w: J. Bartmiński, Polskie wartości w europejskiej aksjosferze, Lublin, s. 52–65.

Biernacka-Ligęza I., 1999, Wulgaryzmy a łamanie normy kulturowej, w: Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, red. J. Miodek, Wrocław, s. 166–181.

Dąbrowska A., 2008, Zmiany obszarów podlegających tabu we współczesnej kulturze, w: Język a Kultura, t. 20: Tom jubileuszowy, red. A. Dąbrowska, A. Nowakowska, s. 173–196.

Dunaj B., Przybylska R., Sikora K., 1999, Język na co dzień, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków, s. 227–251.

Gajda S., 1999, Współczesna polska rzeczywistość językowa i jej badanie, w: Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, red. J. Miodek, Wrocław, s. 8–14.

Grabias S., 1997, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.

Kamińska-Szmaj I., 2001, Słowa na wolności: język polityki po 1989 roku, Wrocław.

Kamińska-Szmaj I., 2008, Język polityki na tle przemian kulturowych, w: Język a Kultura, t. 20: Tom jubileuszowy, red. A. Dąbrowska, A. Nowakowska, s. 253–265.

Kamińska-Szmaj I., 2009, Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918–2000, Wrocław.

Kodeks wykroczeń, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710120114 [dostęp: 17.11.2016].

Kowalikowa J., 2000, Wulgaryzmy we współczesnej polszczyźnie, w: Język trzeciego tysiąclecia, red. G. Szpila, Kraków, s. 121–132.

Kowalikowa J., 2008, O wulgaryzacji i dewulgaryzacji we współczesnej polszczyźnie, w: Język a Kultura, t. 20: Tom jubileuszowy, red. A. Dąbrowska, A. Nowakowska, Wrocław, s. 81–88.

Kurek H., 2008, Polszczyzna mówiona inteligencji, Karków.

Majkowska G., Satkiewicz H., 1999, Język w mediach, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków, s. 181–196.

Mosiołek-Kłosińska K., 2000, Wulgaryzacja języka w mediach, w: Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa, s. 112–119.

Ochmann D., 2013, Słowotwórstwo najmłodszej polszczyzny, w: Słowotwórstwo w różnych odmianach języka, red. E. Badyda, J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska, Gdańsk, s. 253–164.

Ożóg K., 2001, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów.

Ożóg K., 2006, Pauperyzacja języka współczesnej polityki, „LingVaria”, nr 1, s. 81–90.

Ożóg K., 2008, Zmiany we współczesnym języku polskim i ich kulturowe uwarunkowania, w: Język a Kultura, t. 20: Tom jubileuszowy, red. A. Dąbrowska, A. Nowakowska, s. 59–79.

Ożóg K., 2014, Współczesna polska grzeczność językowa a postmodernizm, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, Studia Linguistica, t. 9, s. 49–60.

Peisert M., 2004, Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wrocław.

Peisert M., 2014, Agresja językowa we współczesnym dyskursie publicznym, w: Bogactwo współczesnej polszczyzny, red. P. Żmigrodzki, S. Przęczek-Kisielak, Kraków, s. 167–175.

Skudrzyk A., Warchala J., 2013, Język potoczny – dyskurs potoczny, w: Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek- Bednarczuk, Kraków, s. 35–59.

Taras B., 2004, Anonim w Internecie, czyli o komunikacji incognito, w: Dialog a nowe media, red. M. Kita, J. Grzenia, Katowice, s. 44–51.

Taras B., 2005, Przekleństwa i wulgaryzmy w języku mieszkańców wsi rzeszowskiej, w: Język a Kultura, t. 17: Życzliwość i agresja w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, A. Nowakowska, Wrocław, s. 305–314.

Taras B., 2011, Ekspansja wulgarności w języku i kulturze, „Język Polski”, z. 5, s. 372–380.

Taras B., 2013, Agresja. Studium semantyczno-pragmatyczne, Rzeszów.

Warchala J., 2003, Kategoria potoczności w języku, Katowice.

Warchala J., Skudrzyk A., 2010, Kultura piśmienności młodego pokolenia, Katowice.

Witosz B., 2007, Potoczność jako wartość w dzisiejszej kulturze, w: Potoczność a zachowania językowe Polaków, red. B. Boniecka, S. Grabias, Lublin, s. 11–21.

Wróblewski Ibis A., 1996, Polszczyzna nam się kundli, czyli Kaczor Donald z hamburgerem w dziobie, w: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. J. Miodek, Wrocław, s. 257–260.

Żydek-Bednarczuk U., 2013, Dyskurs internetowy, w: Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków, s. 347–380.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 91 PDF - 81

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017