Pressto.

Nagłowek strony

Teologia polska oczami rzymianina

Bogusław Kochaniewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/pst.2015.29.14

Abstrakt


Artykuł zatytułowany Polska teologia oczami rzymianina jest owocem refleksji autora nad teologią w Polsce, po blisko 20-letnim pobycie w Wiecznym Mieście. Obok wielu krytycznych spostrzeżeń zawiera również propozycje rozwiązania dostrzeżonych problemów. Tekst zwraca uwa- gę na konieczność prezentacji i popularyzacji wyników badań polskich teologów w zachodnich cza- sopismach teologicznych. Akcentuje również konieczność recenzowania godnych polecenia publi- kacji oraz oryginalnych wyników badań, ukazujących się w Polsce. Podkreśla konieczność stwo- rzenia centralnej strony internetowej, która gromadziłaby informacje o aktywności poszczególnych ośrodków i stowarzyszeń teologicznych w Polsce. Autor artykułu proponuje ponadto podjęcie sze- rokich badań mających na celu ustalenie oryginalnych cech, wyróżniających polską teologię na tle teologicznej refleksji uprawianej na Zachodzie.


Słowa kluczowe


Teologia; publikacja; czasopisma; specyfika; popularyzacja

Pełny tekst:

Bibliografia


Encyklopedia katolicka, t. 19, Lublin 2013.

Krupa P., Une grave querelle. L’Université de Paris, les Mendiants et la Conception Immaculée de la Vierge (1387-1390), Warszawa 2013.

Kwaśnicka M., Wtórna kolonizacja: rola gatunku literacko-muzycznego villancico w ewangelizacji Indian Moxo, Poznań 2010.

Misiurek J., W poszukiwaniu tożsamości polskiej teologii, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 34(1987), z. 2, s. 99-110.

Mroczek K., Il Santuario della Madre di Jasna Gora nell’insegnamento di Giovanni Paolo II. Verso una „Teologia del Santuario”, Roma 1996.

Napiórkowski A., O uniwersyteckość teologii w Polsce, „W Drodze” nr 5/285(1997), s. 55-64.

Napiórkowski A., Teologia polska wobec wyzwań współczesności, w: Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski, Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 1, Lublin 2004, s. 33-64.

Napiórkowski S.C., Polska teologia ikony? Problem obecności Maryi pośród nas w świetle doświadczeń peregrynacyjnych, w: Przewodniczka. Kult Matki Boskiej w Polsce od „Lumen gentium” do „Redemptoris Mater” (1964-1987). Akta VI Ogólnopolskiego Kongresu Mariologicznego i Maryjnego. Częstochowa-Jasna Góra 20-23 IX 1990, Jasna Góra–Częstochowa 1994, s. 95-111.

Napiórkowski S.C. (red.), Szkice o polskiej teologii, Poznań 1988.

Oko D., Teologia w polskim Kościele, „Znak” nr 472(1994), s. 100-109.

„Poznańskie Studia Teologiczne” 27(2013), s. 245-246.

Religia. Encyklopedia PWN, t. IX, Warszawa 2003.

Śliwiński J., Teologia w Polsce a polska teologia, Więź 12(494) 1999, s. 121-123.

Wojciechowski M., Teologia w Polsce, w: Religia. Encyklopedia PWN, t. 9, Warszawa 2003, s. 266-267.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 134 PDF - 138

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2016