Znaczenie kultury w dziele ewangelizacji

Main Article Content

Anna Miśkowiec

Abstrakt

The article focuses on the concept of culture, its etymology, various anthropological interpretations and the way in which the Catholic Church has historically understood the reality of culture. The analysis of evolution of such an understanding culminates in evaluation of the contributions of the 2nd Vatican Council and the consequences of this development for the missionary involvement of the Church. While the Church is historically related to concrete cultural contexts, the Gospel is not limited to any of those contexts. The main challenge of the missionary work is to set up fruitful relations with the local cultures in order to establish mutual relations between the Gospel and cultural values.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Miśkowiec, A. (2014). Znaczenie kultury w dziele ewangelizacji. Annales Missiologici Posnanienses, (19), 181-201. https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.8
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Anna Miśkowiec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologiczny, Lublin, Polska

Siostra Anna Miśkowiec FMM – w 1991 r. ukończyła studia magistersko-licencjackie z misjologii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1999-2004 pracownik Centrali Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie i członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika „Misje Dzisiaj”. Obecnie doktorantka w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL. Jest członkiem Krajowej Rady Misyjnej przy Komisji Episkopatu Polski do Spraw Misji. Opublikowała niedawno Kapłaństwo w państwie Inków, w: „Kapłaństwo w religiach świata”, red. W. Cisło, J. Różański, Warszawa 2013, s. 209-228, a także Międzynarodowość charyzmatu Franciszkanek Misjonarek Maryi, „Collectanea Theologica” 84(2014) nr 2, s. 157-165.

Referencje

 1. Bartnik C.S., Personalizm, Lublin 2000.
 2. Bartnik C.S., Teologia kultury, Lublin 1999.
 3. Bevans S.B., Schroeder R.P., Constants in Context. A Theology of Mission for Today, New York 2004.
 4. Breviarium missionum. Wybór dokumentów Kościoła dotyczących dzieła misyjnego, t. 1, red. B. Wodecki, F. Wodecki, F. Zapłata, Warszawa 1979.
 5. Budzik S., Człowiek zdezorientowany, w: „W trosce o kulturę”, red. B. Bejze, Warszawa 1996, s. 59-64.
 6. Burszta W., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004.
 7. Crollius A.R., Inkulturacja, w: „Kościół misyjny”, red. S. Karotempler, tłum. R. Dziura, A. Halemba, Warszawa 1997, s. 125-134.
 8. Ezeam C., Formation multiculturelle, „Spiritus” 190 (2008), s. 37-49.
 9. Górski J., Nowy paradygmat misji, Warszawa 2006.
 10. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura, [dostęp 20.10.2014].
 11. Jan Paweł II, Catechesi tradendae, w: „Jan Paweł II Encykliki i adhortacje 1979-1981”, red. J. Sobiepan, Warszawa1983, s. 161-219.
 12. Jan Paweł II, Fides et ratio, Kraków 1998.
 13. Jan Paweł II, Redemptoris missio, w: „Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II”, t. I, Kraków 1996, s. 377-460.
 14. Jan Paweł II, Redemptor hominis, w: „Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II”, t. I, Kraków 1996, s. 3-53.
 15. Jaszczuk R., Ewangelizacja kultur i inkulturacja Ewangelii, Warszawa 2012.
 16. Kasprzak S., Organizacja działalności misyjnej Kościoła w świetle prawa kanonicznego, Lublin 1999.
 17. Kawecki W., Kościół i kultura w dialogu, Kraków 2008.
 18. Kłosowska A., Kultura, w: „Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze”, red. A. Kłosowska, Wrocław 1991, s. 17-50.
 19. König F., Waldenfels K., Kultura/Kultury, Leksykon religii, Warszawa 1997, s. 209-212.
 20. Kroeber A.L., Istota kultury, Warszawa 2002.
 21. Leon XIII, Rerum novarum, w: „Dokumenty nauki społecznej Kościoła”, red. M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski, Rzym–Lublin 1987, s. 41-65.
 22. Luzbetak L.J., Kościół a kultury. Nowe perspektywy w antropologii misyjnej, tłum. S. Kotarski, Warszawa 1998.
 23. Miotk A., Aż na krańce ziemi. Popularna historia misji, Warszawa 2005.
 24. Olbrycht K., Godność osoby źródłem i wartością kultury chrześcijańskiej Europy, w: „Osobowy wymiar kultury”, red. J. Dobrzyńska, Warszawa 2004, s. 15-28.
 25. Paweł VI, Evangelii nuntiandi, w: „Misje po Soborze Watykańskim II”, red. W. Kowalak, K. Rybacka, B. Skóra, F. Zapłata, Płock 1981, s. 257-291.
 26. Pietrzak A., Uzasadnienie inkulturacji we współczesnej teologii, „Roczniki Teologiczne” 54(2007), z. 9, s. 5-21.
 27. Sakowicz E., Kręgi kulturowe i religijne, „Misje Dzisiaj” 6(2010), s. 6-7.
 28. Sobór Watykański II, Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes, Poznań 2002.
 29. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Poznań 2002.
 30. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, Poznań 2002.
 31. Wojtyła K., Rozważania o istocie człowieka, Kraków 1999.
 32. Zdybicka Z., Człowiek i religia, Lublin 1977.
 33. Zdybicka Z., Jaka kultura?, w: „W trosce o kulturę”, red. B. Bejze, Warszawa 1996, s. 375-380.