Misyjny wymiar ikony Zesłanie Ducha Świętego
PDF

Słowa kluczowe

ikona
Zesłanie Ducha Świętego
misja
symbolika
ikonografia

Jak cytować

Sprutta, J. (2019). Misyjny wymiar ikony Zesłanie Ducha Świętego. Annales Missiologici Posnanienses, (23), 165–175. https://doi.org/10.14746/amp.2018.23.11

Abstrakt

The icon of The Descent of the Holy Spirit includes a mission message. The origins of the iconography of this mystery date back to the 6th century. The icon of Pentecost depicts the apostles, and an empty place between them, destined for the coming again of Jesus Christ. Adam was presented below, and then the pagans as representatives of the peoples and nations to whom the apostles are sent. Later in this place is presented Old King as a personifi cation of the Cosmos, that is here a personifi cation of all creatures. The apostles, as the fi rst missionaries, will proclaim the Gospel to this Cosmos.

https://doi.org/10.14746/amp.2018.23.11
PDF

Bibliografia

Bator, Zofi a. „Maryja w ikonie Zesłania Ducha Świętego a jedność chrześcijan.” Salvatoris Mater 10. 2 (2008): 247-268.

Bulas, M. Ryszarda. „Palestyńskie ampułki ze zbiorów Monza – Bobbio. Program ikonografi czny.” Vox Patrum 35. 64 (2015): 93-103.

Bułgakow, Sergiusz. Ikona i kult ikony. [Zarys dogmatyczny]. Tłum. Henryk Paprocki. Bydgoszcz: Homini, 2002.

Cyrek, Olga. „Przedstawienia Ducha Świętego na ikonach bizantyjskich i ruskich. Kanon ikonograficzny a dogmat teologiczny.” Analecta Cracoviensia 44 (2012): 57-71.

Dionizjusz z Furny. Hermeneja, czyli objaśnienie sztuki malarskiej. Tłum. Ireneusz Kania. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2003.

Evdokimov, Paul. Duch Święty w tradycji prawosławnej. Poznań: „W drodze”, 2012.

Evdokimov, Paul. Poznanie Boga w tradycji wschodniej. [Patrystyka, liturgia, ikonografi a]. Tłum. Alina Liduchowska. Kraków: Wydawnictwo M, 1996.

Evdokimov, Paul. Prawosławie. Tłum. Jerzy Klinger. Warszawa: IW PAX, 2003.

Evdokimov, Paul. Sztuka ikony, teologia piękna. Tłum. Maria Żurowska. Warszawa: Promic, 1999.

Hryniewicz, Wacław. „Piękno i zbawienie. [Kilka refl eksji nad eschatologią ikony].” Obraz i kult. [Materiały z Konferencji „Obraz i kult” KUL – Lublin 6-8 października 1999]. Red. Małgorzata Urszula Mazurczak; Jowita Patyra. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2002. 143-171.

Iванчо, Ішmван. Ікона i лiтургiа. Львів: Свiчабо, 2009.

Janocha, Michał. Ikony w Polsce. [Od średniowiecza do współczesności]. Warszawa: Arkady, 2008.

Janocha, Michał. Ukraińskie i białoruskie ikony świąteczne w dawnej Rzeczypospolitej. [Problem kanonu]. Warszawa: Neriton, 2001.

Kiejkowski, Paweł. „Chrystus wielkim Prekursorem Ducha Świętego. [Pneumatologiczny rys trynitarnej ekonomii zbawienia w teologii Paula Evdokimova].” Studia Gnesnensia t. XXVIII (2014): 187-203.

Klauza, Karol. Teokalia, piękno Boga. [Prolegomena do estetyki dogmatycznej]. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.

Leśniewski, Krzysztof. „Wpływ obrazów Kościoła na trynitarną wrażliwość chrześcijan. [Dokument „Ku wspólnej wizji Kościoła” w świetle eklezjologii prawosławnej].” Studia Oecumenica 14 (2014): 109-123.

Łosski, N. Włodzimierz. Teologia mistyczna Kościoła wschodniego. Tłum. Izabela Brzeska. Kraków:

Wydawnictwo UJ, 2007.

Metropolita, Sawa (Hrycuniak, Michał). Baczyński, Andrzej. „Duch Święty w dziele uświęcenia człowieka.” Rocznik Teologicz ny LIX. 3 (2017): 373-404.

Meyendorff , John. Teologia bizantyjska. [Historia i doktryna]. Tłum. Jerzy Prokopiuk. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2007.

Paprocki, Henryk. Obietnica Ojca. Doświadczenie Ducha w Kościele Prawosławnym. Bydgoszcz: Homini, 2001.

Passarelli, Gaetano. Non solo colore. [Icone e Feste della tradizione bizant ina]. Roma: Nova Millennium Romae, 2013.

Serafi n z Sarowa. Ogień Ducha Świętego. Tłum. Henryk Paprocki. Kraków: Wydawnictwo Esprit, 2018.

Smykowska, Elżbieta. Ikona. Mały słownik. Warszawa: Verbinum, 2002.

Špidlík, Tomáš. Myśl rosyjska. [Inna wizja człowieka]. Tłum. Janina Dembska. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 2000.

Strumiłowski, Paweł Jan. Piękno zbawi świat? Kraków: WAM, 2016.

Tradigo, Alfredo. Ikony i święci prawosławni. Tłum. Ewa Maciszewska. Warszawa: Arkady, 2011.

Еремина, C. Taтьяна. Мир русских икон. [Историа, предания]. Москва: Терра – Книжный Клуб, 2002.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Annales Missiologici Posnanienses są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Annales Missiologici Posnanienses udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Annales Missiologici Posnanienses pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...