Misyjny wymiar ikony Zesłanie Ducha Świętego

Main Article Content

Justyna Sprutta

Abstrakt

The icon of The Descent of the Holy Spirit includes a mission message. The origins of the iconography of this mystery date back to the 6th century. The icon of Pentecost depicts the apostles, and an empty place between them, destined for the coming again of Jesus Christ. Adam was presented below, and then the pagans as representatives of the peoples and nations to whom the apostles are sent. Later in this place is presented Old King as a personifi cation of the Cosmos, that is here a personifi cation of all creatures. The apostles, as the fi rst missionaries, will proclaim the Gospel to this Cosmos.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sprutta, J. (2019). Misyjny wymiar ikony Zesłanie Ducha Świętego. Annales Missiologici Posnanienses, (23), 165-175. https://doi.org/10.14746/amp.2018.23.11
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Justyna Sprutta, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny

dr, teolog, historyk sztuki, fi lolog. Absolwentka KUL, UKSW i UAM. Wykładowca na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Współpracuje z portalem www.misyjne.pl i dwutygodnikiem diecezji kaliskiej „Opiekun”. Autorka ponad stu artykułów naukowych, w tym obcojęzycznych, oraz książki Sztuka i wychowanie. Obecnie przygotowuje książkę Teatr i wychowanie. Członkini Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Bibliografia

 1. Bator, Zofi a. „Maryja w ikonie Zesłania Ducha Świętego a jedność chrześcijan.” Salvatoris Mater 10. 2 (2008): 247-268.
 2. Bulas, M. Ryszarda. „Palestyńskie ampułki ze zbiorów Monza – Bobbio. Program ikonografi czny.” Vox Patrum 35. 64 (2015): 93-103.
 3. Bułgakow, Sergiusz. Ikona i kult ikony. [Zarys dogmatyczny]. Tłum. Henryk Paprocki. Bydgoszcz: Homini, 2002.
 4. Cyrek, Olga. „Przedstawienia Ducha Świętego na ikonach bizantyjskich i ruskich. Kanon ikonograficzny a dogmat teologiczny.” Analecta Cracoviensia 44 (2012): 57-71.
 5. Dionizjusz z Furny. Hermeneja, czyli objaśnienie sztuki malarskiej. Tłum. Ireneusz Kania. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2003.
 6. Evdokimov, Paul. Duch Święty w tradycji prawosławnej. Poznań: „W drodze”, 2012.
 7. Evdokimov, Paul. Poznanie Boga w tradycji wschodniej. [Patrystyka, liturgia, ikonografi a]. Tłum. Alina Liduchowska. Kraków: Wydawnictwo M, 1996.
 8. Evdokimov, Paul. Prawosławie. Tłum. Jerzy Klinger. Warszawa: IW PAX, 2003.
 9. Evdokimov, Paul. Sztuka ikony, teologia piękna. Tłum. Maria Żurowska. Warszawa: Promic, 1999.
 10. Hryniewicz, Wacław. „Piękno i zbawienie. [Kilka refl eksji nad eschatologią ikony].” Obraz i kult. [Materiały z Konferencji „Obraz i kult” KUL – Lublin 6-8 października 1999]. Red. Małgorzata Urszula Mazurczak; Jowita Patyra. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2002. 143-171.
 11. Iванчо, Ішmван. Ікона i лiтургiа. Львів: Свiчабо, 2009.
 12. Janocha, Michał. Ikony w Polsce. [Od średniowiecza do współczesności]. Warszawa: Arkady, 2008.
 13. Janocha, Michał. Ukraińskie i białoruskie ikony świąteczne w dawnej Rzeczypospolitej. [Problem kanonu]. Warszawa: Neriton, 2001.
 14. Kiejkowski, Paweł. „Chrystus wielkim Prekursorem Ducha Świętego. [Pneumatologiczny rys trynitarnej ekonomii zbawienia w teologii Paula Evdokimova].” Studia Gnesnensia t. XXVIII (2014): 187-203.
 15. Klauza, Karol. Teokalia, piękno Boga. [Prolegomena do estetyki dogmatycznej]. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.
 16. Leśniewski, Krzysztof. „Wpływ obrazów Kościoła na trynitarną wrażliwość chrześcijan. [Dokument „Ku wspólnej wizji Kościoła” w świetle eklezjologii prawosławnej].” Studia Oecumenica 14 (2014): 109-123.
 17. Łosski, N. Włodzimierz. Teologia mistyczna Kościoła wschodniego. Tłum. Izabela Brzeska. Kraków:
 18. Wydawnictwo UJ, 2007.
 19. Metropolita, Sawa (Hrycuniak, Michał). Baczyński, Andrzej. „Duch Święty w dziele uświęcenia człowieka.” Rocznik Teologicz ny LIX. 3 (2017): 373-404.
 20. Meyendorff , John. Teologia bizantyjska. [Historia i doktryna]. Tłum. Jerzy Prokopiuk. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2007.
 21. Paprocki, Henryk. Obietnica Ojca. Doświadczenie Ducha w Kościele Prawosławnym. Bydgoszcz: Homini, 2001.
 22. Passarelli, Gaetano. Non solo colore. [Icone e Feste della tradizione bizant ina]. Roma: Nova Millennium Romae, 2013.
 23. Serafi n z Sarowa. Ogień Ducha Świętego. Tłum. Henryk Paprocki. Kraków: Wydawnictwo Esprit, 2018.
 24. Smykowska, Elżbieta. Ikona. Mały słownik. Warszawa: Verbinum, 2002.
 25. Špidlík, Tomáš. Myśl rosyjska. [Inna wizja człowieka]. Tłum. Janina Dembska. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 2000.
 26. Strumiłowski, Paweł Jan. Piękno zbawi świat? Kraków: WAM, 2016.
 27. Tradigo, Alfredo. Ikony i święci prawosławni. Tłum. Ewa Maciszewska. Warszawa: Arkady, 2011.
 28. Еремина, C. Taтьяна. Мир русских икон. [Историа, предания]. Москва: Терра – Книжный Клуб, 2002.