Ewangelizacja w kontekście kultury górskich rejonów Papui-Nowej Gwinei. Część 2
PDF

Słowa kluczowe

ewangelizacja
kultura
inkulturacja
Papua-Nowa Gwinea

Jak cytować

Kajzer, D. (2023). Ewangelizacja w kontekście kultury górskich rejonów Papui-Nowej Gwinei. Część 2. Annales Missiologici Posnanienses, 27, 111–145. https://doi.org/10.14746/amp.2022.27.7

Liczba wyświetleń: 133


Liczba pobrań: 94

Abstrakt

The purpose of the article is to show the dynamics of evangelization in the context of the culture of the peoples living in the mountainous areas of Papua New Guinea. The starting point is the history of Christianization of these areas and the rooting of Churches of various denominations there. The analysis reveals the tools of evangelization used by Catholic missionaries to penetrate the culture and traditions of the local inhabitants, which resulted in the formation of new Christian communities.

https://doi.org/10.14746/amp.2022.27.7
PDF

Bibliografia

Berndt, Ronald M. The Kamano, Usurufa, Jate and Fore of the Eastern Highlands. Red. Peter Lawrence i Merwyn J. Meggitt. Melbourne 1965.

Brouwer, Luitzen. Functional Substututes, Alexishafen: Melanesian Institute of Papua New Guinea, 1976.

Brzeziński, Daniel. „Wiara i jej celebracja w kulturze. Systematyzacja pojęć.” Teologia i Człowiek 27.3 (2014): 11-20. DOI: https://doi.org/10.12775/TiCz.2014.033

Chupungco, Anscar J. Cultural Adaptation of the Liturgy. New York: Paulist Press, 1982.

Chupungco, Anscar J. Liturgies of the Future. The process and Methods of Inculturation. New York: Paulist Press, 1989.

Chupungco, Anscar. L’Adattamento della liturgia tra culture e teologia. Tłum. Leandro Calvo. (Liturgia Fonte e Culmine. Liturgia Oggi e Domani 1). Casale Moferratto: Fiemme, 1985. 12

Concilium Vaticanum II. „Constituzione de Sacra Liturgia «Sacrosanctum Concilium»”, nr 37-40.

Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae, t. 1: (1963-1973). Red. Reiner Kaczynski. Torino: Marietti, 1976.

Dajczer, Tadeusz. „Kosmos w religiach pozachrześcijańskich.” Studia Theologica Varsaviensia 17.2 (1979): 189-206.

Dhavamony, Mariasusai. Phenomenology of religion. Rome: Gregorian University Press, 1973.

Eliade, Mircea. Sacrum i profanum. O istocie sfery religijnej. Tłum. Bogdan Baran. Warszawa: Aletheia, 2008.

Groot, N. „Christian Morality in Papua New Guinea.” Verbum 18.3 (1977): 208-222.

Jan Paweł II. „Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach «Catechesi tradendae».” W: Jan Paweł II. Adhortacje Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo M, 1996. 3-64.

Jan Paweł II. „Encyklika «Redemptoris missio».” W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1. Kraków: Wydawnictwo M, 2005. 377-460.

Katechizm Kościoła katolickiego. Poznań: Pallottinum, 2002.

Kaźmierczak, Janusz. Papua‒Nowa Gwinea ‒ w krainie rajskiego ptaka. Kraków: WAM, 2010.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Liturgia rzymska i inkulturacja. Dostęp 22 grudnia 2022. http://vademecumliturgiczne.pl/2016/03/04/iv-instrukcja-wykonawcza-de-liturgia-romana-et-inculturatione-z-1994-r/

Krakowiak, Czesław. „Inkulturacja liturgii rzymskiej po Vaticanum II. Komentarz do IV Instrukcji «Varietates legitimae».” Liturgia Sacra 24.2 (2004): 277-293.

Luzbetak, Louis J. Kościół a kultury. Antropologia stosowana na użytek misjonarzy. Tłum. Irena Józefowiczowa. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1972.

Mantovani, Ennio. „Fundamental Melanesian Religion”. Point 6 (1977): 160-185.

Mariański, Janusz. Religia w społeczeństwie ponowoczesnym. Studium socjologiczne. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2010.

Nadolski, Bogusław. Leksykon liturgii. Poznań 2006.

Pietrzak, Andrzej. Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary w teologii latynoamerykańskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.

Różański, Jarosław. Wokół koncepcji inkulturacji. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008.

Sobór Watykański II. „Dekret o misyjnej działalności Kościoła «Ad gentes divinitus».” W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań: Pallottinum, 2002a. 433-471.

Sobór Watykański II. Konstytucja o Liturgii Świętej „Sacrosanctum Concilium».” W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań: Pallottinum, 2002b. 48-78.

Z kraju kamiennej siekiery. Misjonarze Werbiści o Nowej Gwinei 1910-1973. Red. Tadeusz Dworecki. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1975.