Několik poznámek k ne/formálnosti jazykové komunikace v češtině

Main Article Content

Marek Lollok

Abstrakt

Text se zabývá problematikou tzv. formálnosti a neformálnosti v jazykové komunikaci v češtině; cílem je objasnit tento v lingvistice frekventovaný, avšak nikoli jednoznačný koncept. Jsou představeny jeho základní aspekty, např. souvislost s pragmatickou stránkou komunikace, jazykovými a mimojazykovými normami, resp. některými stylovými dichotomiemi. Část textu je věnována i trendu odklánění se od formálnosti (a také od spisovnosti) v situacích dříve či doposud zásadně formálních; poněkud podrobněji popisujeme tento trend v oblasti komunikace mediální.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lollok, M. (2018). Několik poznámek k ne/formálnosti jazykové komunikace v češtině. Bohemistyka, (1), 9-18. https://doi.org/10.14746/bo.2018.1.1
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Barber B.R., 2007, Consumed: how markets corrupt children, infantilize adults, and swallow citizens whole. New York: W. W. Norton & Co.
 2. Beneš M., Schneiderová S., Uličný O., 2013, Studie k moderní mluvnici češtiny. 2. Komunikační situace a styl. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 3. Bourdieu P., 2014, Co se chce říct mluvením: ekonomie jazykové směny. Praha: Karolinum.
 4. Brown P., Levinson S.C., 1987, Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Čmejrková S., 2008a, Jazyk médií a jeho konverzacionalizace. „Jazykovědné aktuality” 45, č. 3 a 4, s. 87–100.
 6. Čmejrková S., 2008b, Postoje k jazyku. In: Přednášky z 51. běhu letní školy slovanských jazyků. Praha: FF UK, s. 16–36.
 7. Čmejrková S., Hoffmannová J., 2011, Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia.
 8. Cvrček V., 2006, Teorie jazykové kultury po roce 1945. Praha: Karolinum.
 9. Hausenblas K., 1973, Vysoký – střední – nízký styl a diferenciace stylů dnes. „Slovo a slovesnost” 34, č. 1, s. 85–91.
 10. Hausenblas O., 1993a, K tzv. pronikání obecné češtiny do spisovného jazyka. „Slovo a slovesnost” 54, č. 2, s. 97–106.
 11. Hausenblas O., 1993b, Nevšednost a formálnost jako podstatné rysy spisovné češtiny. „Naše řeč” 76, číslo 2, s. 72–74.
 12. Hoffmannová J., 1997, Stylistika a… Současná situace stylistiky. Praha: Trizonia.
 13. Hoffmannová J., 2008, Jazyková neformálnost a „kolokvializace” v českých médiích. „Jazykovědné aktuality” 45, č. 3 a 4, s. 100–111.
 14. Hoffmannová J., Homoláč J., Chvalovská E., Jílková L., Kaderka P., Mareš P., Mrázková K., 2016, Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia.
 15. Holly W., 1994, Confronttainment? Tendence v politických TV interview. In: Svět TV, Česká televize, č. 1, s. 48–54.
 16. Homoláč J., Mrázková K., 2014, K stylistickému hodnocení jazykových prostředků, zvláště lexikálních. „Slovo a slovesnost” 75, č. 1, s. 3–38.
 17. Hronek J., Sgall P., 1999, Sbližování spisovné a obecné češtiny. „Naše řeč” 82, č. 4, s. 184–191.
 18. Jedlička A., 1982, Typy norem jazykové komunikace. „Slovo a slovesnost” 43, č. 4, s. 272–281.
 19. Jirák J., 2006, Diskuze o užívání spisovné češtiny z hlediska medializace veřejné a soukromé komunikace. „Naše řeč” 89, číslo 1, s. 15–20.
 20. Karlík P., Nekula M., Pleskalová J. (eds.), 2016, Nový encyklopedický slovník češtiny. Online: https://www.czechency.org [dostupné: 14. 2. 2016].
 21. Kneřová M., 1995, Ke způsobům oslovování v mluvených projevech. „Naše řeč” 78, č. 1, s. 36–44.
 22. Leech G.N., 1983, Principles of Pragmatics. New York: Longman.
 23. Macek J., 2013, Poznámky ke studiím nových médií. Brno: Masarykova univerzita.
 24. Mareš P., 2003, Spisovnost a a nespisovnost, formálnost a neformálnost. In: Přednášky z XLVI. běhu LŠSS, UK v Praze, FF, s. 99–108.
 25. Mareš P., 2004, Hry na neformálnost. K neformálnímu vyjadřování v současných českých odborných textech. In: Z. Hladká, P. Karlík (eds.), Čeština – univerzália a specifika 5. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 332–339.
 26. Mareš P., 2007, Některé vývojové tendence současné češtiny. In. Přednášky z 50. běhu školy slovanských jazyků. Praha: UK, s. 37–47.
 27. Mareš P., 2008, Neformální vyjadřování v současné české publicistice: časopis Živel. In: M. Balowski, J. Svoboda (eds.), Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym / Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu. Racibórz: Wydawnictwo „Pro”, s. 151–158.
 28. Mareš P., 2009, Neformální vyjadřování v současné české publicistice: tři případové studie. In: J. Hasil (ed.): Přednášky z 52. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: UK FF; Euroslavica, s. 31–38.
 29. Müllerová O., 2003, Rozhovor s hostem: žánr rozhlasového vysílání na pomezí interview a přátelského popovídání. In: S. Čmejrková, J. Hoffmannová (eds.), Jazyk, média a politika. Praha: Academia, s. 116–156.
 30. Müllerová O., 2010, Neformálnost komunikace ve veřejných projevech. In: Čmejrková S., Hoffmannová J., Havlová E. (eds.), Užívání a prožívání jazyka: K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Karolinum, s. 379–382.
 31. Nebeská I., 2003, Jazyk, norma, spisovnost. Praha: Karolinum, s. 104–105.
 32. Novotná E., 2010, Sociologie sociálních skupin. Praha: Grada.
 33. Pravdová M., 2009, Infotainment, politainment, edutainment aneb K jazyku masových médií. „Naše řeč” 86, č. 4, s. 206–217.
 34. Svobodová J. a kol., 2011, Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta.
 35. Svobodová J., 2014, Čeština na rozcestí. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.
 36. Trost P., 1995, Formální a neformální řeč. In: idem, Studie o jazycích a literatuře. Praha: Torst, s. 314–323.
 37. Valenta J., 2011, Scénologie (každodenního) chování. Praha: KANT.