Pressto.

BOHEMISTYKA

Několik poznámek k ne/formálnosti jazykové komunikace v češtině

Marek Lollok

DOI: https://doi.org/10.14746/bo.2018.1.1

Abstrakt


Text se zabývá problematikou tzv. formálnosti a neformálnosti v jazykové komunikaci v češtině; cílem je objasnit tento v lingvistice frekventovaný, avšak nikoli jednoznačný koncept. Jsou představeny jeho základní aspekty, např. souvislost s pragmatickou stránkou komunikace, jazykovými a mimojazykovými normami, resp. některými stylovými dichotomiemi. Část textu je věnována i trendu odklánění se od formálnosti (a také od spisovnosti) v situacích dříve či doposud zásadně formálních; poněkud podrobněji popisujeme tento trend v oblasti komunikace mediální.


Słowa kluczowe


český jazyk; ne/formálnost; spisovnost; nespisovnost

Pełny tekst:

Bibliografia


Barber B.R., 2007, Consumed: how markets corrupt children, infantilize adults, and swallow citizens whole. New York: W. W. Norton & Co.

Beneš M., Schneiderová S., Uličný O., 2013, Studie k moderní mluvnici češtiny. 2. Komunikační situace a styl. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Bourdieu P., 2014, Co se chce říct mluvením: ekonomie jazykové směny. Praha: Karolinum.

Brown P., Levinson S.C., 1987, Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press.

Čmejrková S., 2008a, Jazyk médií a jeho konverzacionalizace. „Jazykovědné aktuality” 45, č. 3 a 4, s. 87–100.

Čmejrková S., 2008b, Postoje k jazyku. In: Přednášky z 51. běhu letní školy slovanských jazyků. Praha: FF UK, s. 16–36.

Čmejrková S., Hoffmannová J., 2011, Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia.

Cvrček V., 2006, Teorie jazykové kultury po roce 1945. Praha: Karolinum.

Hausenblas K., 1973, Vysoký – střední – nízký styl a diferenciace stylů dnes. „Slovo a slovesnost” 34, č. 1, s. 85–91.

Hausenblas O., 1993a, K tzv. pronikání obecné češtiny do spisovného jazyka. „Slovo a slovesnost” 54, č. 2, s. 97–106.

Hausenblas O., 1993b, Nevšednost a formálnost jako podstatné rysy spisovné češtiny. „Naše řeč” 76, číslo 2, s. 72–74.

Hoffmannová J., 1997, Stylistika a… Současná situace stylistiky. Praha: Trizonia.

Hoffmannová J., 2008, Jazyková neformálnost a „kolokvializace” v českých médiích. „Jazykovědné aktuality” 45, č. 3 a 4, s. 100–111.

Hoffmannová J., Homoláč J., Chvalovská E., Jílková L., Kaderka P., Mareš P., Mrázková K., 2016, Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia.

Holly W., 1994, Confronttainment? Tendence v politických TV interview. In: Svět TV, Česká televize, č. 1, s. 48–54.

Homoláč J., Mrázková K., 2014, K stylistickému hodnocení jazykových prostředků, zvláště lexikálních. „Slovo a slovesnost” 75, č. 1, s. 3–38.

Hronek J., Sgall P., 1999, Sbližování spisovné a obecné češtiny. „Naše řeč” 82, č. 4, s. 184–191.

Jedlička A., 1982, Typy norem jazykové komunikace. „Slovo a slovesnost” 43, č. 4, s. 272–281.

Jirák J., 2006, Diskuze o užívání spisovné češtiny z hlediska medializace veřejné a soukromé komunikace. „Naše řeč” 89, číslo 1, s. 15–20.

Karlík P., Nekula M., Pleskalová J. (eds.), 2016, Nový encyklopedický slovník češtiny. Online: https://www.czechency.org [dostupné: 14. 2. 2016].

Kneřová M., 1995, Ke způsobům oslovování v mluvených projevech. „Naše řeč” 78, č. 1, s. 36–44.

Leech G.N., 1983, Principles of Pragmatics. New York: Longman.

Macek J., 2013, Poznámky ke studiím nových médií. Brno: Masarykova univerzita.

Mareš P., 2003, Spisovnost a a nespisovnost, formálnost a neformálnost. In: Přednášky z XLVI. běhu LŠSS, UK v Praze, FF, s. 99–108.

Mareš P., 2004, Hry na neformálnost. K neformálnímu vyjadřování v současných českých odborných textech. In: Z. Hladká, P. Karlík (eds.), Čeština – univerzália a specifika 5. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 332–339.

Mareš P., 2007, Některé vývojové tendence současné češtiny. In. Přednášky z 50. běhu školy slovanských jazyků. Praha: UK, s. 37–47.

Mareš P., 2008, Neformální vyjadřování v současné české publicistice: časopis Živel. In: M. Balowski, J. Svoboda (eds.), Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym / Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu. Racibórz: Wydawnictwo „Pro”, s. 151–158.

Mareš P., 2009, Neformální vyjadřování v současné české publicistice: tři případové studie. In: J. Hasil (ed.): Přednášky z 52. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: UK FF; Euroslavica, s. 31–38.

Müllerová O., 2003, Rozhovor s hostem: žánr rozhlasového vysílání na pomezí interview a přátelského popovídání. In: S. Čmejrková, J. Hoffmannová (eds.), Jazyk, média a politika. Praha: Academia, s. 116–156.

Müllerová O., 2010, Neformálnost komunikace ve veřejných projevech. In: Čmejrková S., Hoffmannová J., Havlová E. (eds.), Užívání a prožívání jazyka: K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Karolinum, s. 379–382.

Nebeská I., 2003, Jazyk, norma, spisovnost. Praha: Karolinum, s. 104–105.

Novotná E., 2010, Sociologie sociálních skupin. Praha: Grada.

Pravdová M., 2009, Infotainment, politainment, edutainment aneb K jazyku masových médií. „Naše řeč” 86, č. 4, s. 206–217.

Svobodová J. a kol., 2011, Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta.

Svobodová J., 2014, Čeština na rozcestí. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

Trost P., 1995, Formální a neformální řeč. In: idem, Studie o jazycích a literatuře. Praha: Torst, s. 314–323.

Valenta J., 2011, Scénologie (každodenního) chování. Praha: KANT.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 0 PDF (Čeština) - 0

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bohemistyka, ISSN 1642-9893