Nieoficjalne urbanonimy Brna na tle podobnych nazw Poznania i Warszawy (rekonesans badawczy)

Main Article Content

Bartosz Juszczak

Abstrakt

Artykuł dotyczy nieoficjalnych urbanonimów Brna (na tle takich samych nazw Warszawy i Poznania). Część empiryczną materiału badawczego stanowi 265 nieoficjalnych nazw obiektów przestrzeni miejskiej wyekscerpowanych ze źródeł leksykograficznych, a także portali internetowych. W zgromadzonym materiale można wyłonić wszystkie typy obiektów przestrzeni miejskiej, które są reprezentowane przez różną liczbę urbanonimów. Podczas tworzenia nieoficjalnych toponimów miejskich obserwujemy różne procesy słowotwórcze (uniwerbizacja), posiłkowanie się obcą leksyką, zjawisko eliptyzacji i przeniesień metaforycznych.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Juszczak, B. (2018). Nieoficjalne urbanonimy Brna na tle podobnych nazw Poznania i Warszawy (rekonesans badawczy). Bohemistyka, (1), 61-75. https://doi.org/10.14746/bo.2018.1.5
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Brněnský hantec – Slovník brněnského hantecu. Online: http://www.hantec-pgnext.estranky.cz/clanky/slovnik-brnenskeho-hantecu.html [dostęp: 9.01.2017].
 2. Handke K., 1989, Nazewnictwo miejskie (szkic teoretyczno-metodologiczny), [w:] Nazewnictwo miejskie, 7–34. Warszawa–Poznań: PWN.
 3. Handke K., 1992, Polskie nazewnictwo miejskie. Warszawa: SOW.
 4. Handke K., 1998, Słownik nazewnictwa Warszawy. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 5. Handke K., 2003, Nazewnictwo miejskie a kultura, [w:] Nazwy własne a kultura. Polska i inne kraje słowiańskie, red. Zygmunt Kaleta. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy PAN.
 6. Hugo J. (red.), 2009, Slovník nespisovné češtiny. wyd. 3. Praha: Maxdorf s.r.o.
 7. Ignatowicz-Skowrońska J., 2003, Motywy i mechanizmy kreacji współczesnych toponimów potocznych, [w:] Metodologia badań onomastycznych, red. Maria Biolik, Olsztyn: Towarzystwo Naukowe OBN. 293–303.
 8. Juszczak B., 2016, Rossica w »Słowniku gwary warszawskiej XIX wieku« Bronisława Wieczorkiewicza. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski [praca nieopublikowana].
 9. Karlík P., Nekula M., Pleskalová J., Dočekal M., Grepl M., Hladká Zd., Jelínek M. i in., 2002, Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 10. Kralík P., Nekula M., Pleskalová J. (red.), 2016, Nový encyklopedický slovník češtiny. T. 2. Brno: Masarykova univerzita.
 11. Majtán M., 1988, Onymia a urbanonymia, [w:] Onomastika a škola 2 – Urbanonymia. Zborník přednášok z 2. celostátneho seminára Modra-Piesky 8.–10. októbra 1988, red. Pavol Žigo, Bratislava: Univerzita Komenského, s. 6–9.
 12. Matúšová J., 1989, Vývoj a standardizace pomístních jmen a urbanonym v českém pohraničí. „Naše řeč”, č. 4, s. 179–187.
 13. Nováček O., 1929, Brneňská plotna. svazek I, Brno: Edice ON.
 14. Padalak J., 1999, Potoczne nazewnictwo miejskie Poznania, [w:] Słownik gwary miejskiej Poznania, red. Monika Gruchmanowa, Bogdan Walczak, wyd. 2., Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 92–102.
 15. Prygl.net – Brněnský hantec. Online: http://www.prygl.net/php/hantec.php [dostęp: 9.01.2017].
 16. Rzetelska-Feleszko E., 2014, Nazwy geograficzne: toponimia miejska, [w:] Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, wyd. 5., Lublin: Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 425–429.
 17. Slovník brněnskýho hantecu. Online: http://www.hantec.cz/hantec/slovnik/slovnik.htm [dostęp: 9.01.2017].
 18. Slovník hantecu – Curt Hermann Lutz Burkhardt. Online: http://site.chl-burkhardt.eu/cz/brnenske-hantec/index.php [dostęp: 9.01.2017].
 19. Štícha Fr., 2013, Akademická gramatika spisovné češtiny. t. 1 Praha: Academia.
 20. Tuszyńska A., 2001, Rosjanie w Warszawie. Gdańsk: Tower Press.
 21. Wieczorkiewicz B., 1966, Słownik gwary warszawskiej XIX wieku. Warszawa: PWN.
 22. Wieczorkiewicz B., 1974, Gwara warszawska dawniej i dziś. Warszawa: PWN.
 23. Zagórski Z., 2005, O potrzebie szerokiego badania miejskich nazw geograficznych, [w:] Język polski: współczesność, historia, red. Władysława Książek-Bryłowa, Henryk Duda, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, s. 121–129.