Jazyková kreativita při tvoření názvů nových prostředků činnosti

Main Article Content

Markéta MATUROVÁ

Abstrakt

Vývojové tendence současné české slovotvorby jsou lingvisty sledovány dlouhodobě a velmi zevrubně. Slovní zásoba jazyka je proměnlivá a rychle reaguje na dynamické změny ve společnosti. Důležitým faktorem je bezesporu i vliv cizích jazyků, dnes především angličtiny, která proniká do mnoha oblastí současné slovní zásoby. Některé studie se věnují utváření nových pojmenování na chatu, v e-mailové a SMS komunikaci (např. Svobodová 2005, Jandová 2006), jiné se zabývají komunikací na diskusních fórech (např. Lišková 2008, Chejnová 2009), pozornost lingvistů vzbuzují také neologismy na sociálních sítích. V této stati si budeme všímat relativně nových názvů prostředků činnosti, jež vznikly pro účely internetového obchodu Dedra.1 Naším záměrem je ukázat, byť na omezeném množství lexikálních jednotek, čím byly motivovány, které slovotvorné postupy se při vytváření pojmenování uplatnily a které slovotvorné prostředky byly přitom využity.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
MATUROVÁ, M. (2018). Jazyková kreativita při tvoření názvů nových prostředků činnosti. Bohemistyka, (2), 115-125. https://doi.org/10.14746/bo.2017.2.2
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Brückner A., 1970, Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 2. Daneš F., Dokulil M., Kuchař J. a kol., 1967, Tvoření slov v češtině 2. Odvozování podstatných jmen. Praha: Nakladatelství ČSAV.
 3. Dokulil M., 1962, Tvoření slov v češtině 1. Teorie odvozování slov. Praha: ČSAV.
 4. Dokulil M. a kol., 1986, Mluvnice češtiny 1, Fonetika, fonologie, morfonologie a morfemika, tvoření slov. III. Tvoření slov, 1. vyd. Praha: Academia, s. 191−516.
 5. Horecký J., 1990, Bankomat. „Kultúra slova”, č. 24, s. 285.
 6. Havránek B., 1989, Slovník spisovného jazyka českého. 2., nezměněné vyd. Praha: Academia.
 7. Chejnová P., 2009, Snažilkovský slang. „Jazykovědné aktuality” XLVI, č. 3 a 4, s. 113–118.
 8. Jandová E., 2006, Čeština na WWW chatu. Ostrava: Ostravská univerzita.
 9. Janovec L., Rangelova A., 2005, Sufixoidy a sufixoidní lexémy u substantivních kompozit. In: Martincová, O. a kol. Neologizmy v dnešní češtině. Praha: UJČ AV ČR, s. 85−98.
 10. Karlík P., Nekula M., Rusínová Z., 1995, Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN.
 11. Lišková M., 2008, Jak si povídají matky v internetové kavárně. „Jazykovědné aktuality” XLV, č. 1 a 2, s. 33–38.
 12. Martincová O., Savický N., 1987, Hybridní slova a některé obecné otázky neologie. „Slovo a slovesnost”, 48, s. 124−139.
 13. Martincová O. a kol., 1998, Nová slova v češtině. Slovník neologismů 1. Praha: Academia.
 14. Martincová O. a kol., 2004, Nová slova v češtině. Slovník neologismů 2. Praha: Academia.
 15. Martincová O. a kol., 2005, Neologizmy v dnešní češtině. Praha: UJČ AV ČR.
 16. Sochová Z., Poštolková B., 1994, Co v slovnících nenajdete. Novinky v současné slovní zásobě. 1. vyd. Praha: Portál.
 17. Svobodová D., 2005, K některým současným vývojovým trendům v oblasti české slovotvorby. In Západoslovanské jazyky v 21. století, 2. svazek), eds. J. Svobodová, D. Svobodová, E. Höfflerová. Praha: PF Ostravské univerzity, s. 129–136.
 18. Šimandl J., 2012, Z nepravidelného tvoření slov: mechanické krácení a přiklánění slov, blending. On-line: http://www.ujc.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/ujc/veda-vyzkum/vyzkum/gramatika-a-korpus/proceedings-2012/konferencni-prispevky/SimandlJosef.pdf [cit. 8.05.2016].
 19. Šimandl J., 2013, Mechanické krácení a mechanické skládání; blending. On-line: http://www.lexiko.ujc.cas.cz/studie/Problemi_na_neologiiata_v_slavianskite_ezici_109.pdf [cit. 8.05.2016].
 20. Šrámková Z., 2012, Máme se bát jazykové automatmánie? On-line: http://www.online.muni.cz/komentare/3004-mame-se-bat-jazykove-automatmanie [cit. 4.05.2016].