Warrs Wage Wars – vhled do lexikonu českých hráčů počítačových her využívajících adaptovaná anglická substantiva

Main Article Content

Petr SÁDLO

Abstrakt

Hráči počítačových her často vyžadují transformaci již existujícího anglického výrazu, jenž se ve hře objevuje, do jejich rodného jazyka. Cílem příspěvku je určit způsob, jakým jsou původní anglická substantiva převáděna do českého gramatického systému. Teoretická část referuje o pozici angličtiny ve světě, pojednává o filozofii gramaticko-lexikální adaptace obecně a rovněž nastiňuje základní principy dané hry. Dále pak popisuje již existující slang českých hráčů počítačových her. V praktické části jsou podstatná jména analyzována z hlediska slovotvorby, sémantické motivace a širšího situačního kontextu. U každého analyzovaného substantiva je uveden typický příklad jeho užití ve hře. Výsledky výzkumu jsou ověřeny v rámci rozboru praktické části příspěvku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
SÁDLO, P. (2018). Warrs Wage Wars – vhled do lexikonu českých hráčů počítačových her využívajících adaptovaná anglická substantiva. Bohemistyka, (2), 163-181. https://doi.org/10.14746/bo.2017.2.5
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. BlizzFan.cz, 2017, Kadaň: GameBrand. On-line: https://forum.blizzfan.cz [cit. 2017-02-21].
 2. Bobáková Hanne-Lore, 2011, Problematika adaptace cizích slov v češtině. Slezská univerzita v Opavě. On-line: http://www.opf.slu.cz/aak/2011/01/bobakova.pdf.
 3. Helcl Miloš, 1949, Zkratková slova. „Naše řeč” 33(9–10), s. 161–170. On-line: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4147 [cit. 2017-01-03].
 4. Hoffmannová Jana, 1998, Pařani a gamesy: Pokus o charakteristiku diskurzu počítačových her. „Naše řeč” 81(2–3), s. 100–111. On-line: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7437 [cit. 2017-01-09].
 5. Jindráková Lenka, 2007, Přejatá slova se zaměřením na anglicismy v současném českém lexiku. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
 6. Mravinacová Jitka, 2005, Neologizmy v dnešní češtině. 1. Praha: ÚJČ AV ČR, s. 187–211. On-line: http://lexiko.ujc.cas.cz/download/13.pdf [cit. 2017-01-09].
 7. Rejzek Jan, 1993, K formální adaptaci anglicismů. „Naše řeč” 76(1), s. 26–30. On-line: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7106 [cit. 2017-01-11].
 8. Sádlo Petr, 2016, Needneš tu kořist, nebo ji greednu já? Komunikace hráčů počítačových her s využitím adaptovaných anglických sloves. „Jazykovědné aktuality”, s. 19–27.
 9. Svobodová Diana, 2007, Cizojazyčné lexikální přejímky v komunikaci na chatu. „Naše řeč” 90(2), s. 67–80. On-line: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7933 [cit. 2017-01-06].
 10. Schönbauerová Eliška, 2014, Mluva hráčů počítačových her. České Budějovice [nepublikovaná bakalářská práce, Jihočeská univerzita].
 11. Šimandl Josef, 2013, Z nepravidelného tvoření slov: mechanické krácení a přiklánění slov (blending). On-line: http://www.ujc.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/ujc/veda-vyzkum/vyzkum/gramatika-a-korpus/proceedings-2012/konferencni-prispevky/SimandlJosef.pdf.
 12. Velký anglicko-český česko-anglický slovník, 2007, díl 1. Brno: LEDA.
 13. Volková Nikol, 2015, Použití vybraných anglicismů v českých textech korpusu czTenTen12. Brno: Masarykova univerzita.