Využití paralelního korpusu v translatologii (na základě česko-polského InterCorpu)

Main Article Content

Andrzej Charciarek

Abstrakt

Tento článek je věnován využití paralelního korpusu InterCorp v teorii překladu.

   Ve výzkumu byly použity vybrané fráze, které ukazují možnosti využití paralel- ního korpusu InterCorp. Zvláštní pozornost byla věnována rovnocennosti překladů a jeho kritériem s ohledem na materiál z paralelního korpusu. Také byla popsána specificita česko-polského a polsko-českého překladu, který poskytoval kontext pro konkrétní zdroje InterCorp.

   Analýza ukázala užitečnost materiálu korpusu při hledání vhodných překladatelských řešení. Článek přispívá k teoretickému badání, které ukazuje úlohu paralelních korpusů v práci překladatele.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Charciarek, A. (2019). Využití paralelního korpusu v translatologii (na základě česko-polského InterCorpu). Bohemistyka, (2), 194-216. https://doi.org/10.14746/bo.2019.2.5
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA
Biogram autora

Andrzej Charciarek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Professor extraordinarius, Doctor of Science, slavist, Head of the Sub-Department of Applied Linguistics of the University of Silesia. Main interests: lexicography, lexicology, Polish-Czech-Russian comparative research. Recently published work: Možnosti využití korpusu InterCorp v česko-polské překladové lexikografii („Časopis pro moderní filologii” 2018), Korpus równoległy InterCorp w leksykografii przekładowej polsko-rosyjskiej, [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza (Gdańsk 2018), Zwroty etykietalne jako chwyt retoryczny w polskim i czeskim dyskursie parlamentarnym, [w:] Oblicza przeciwnika. Język a rzeczywistość w kategoriach ekspresji, polityki, ideologii (Katowice 2015), Národní korpusy a překladová lexikografie polsko-česká/česko-polská („Bohemistyka” 2015).

E-mail: andrzej.charciarek@us.edu.pl.

Referencje

 1. Zkrátky
 2. VČPFS T. Z. Orłoś (eds.), Wielki czesko-polski słownik frazeologiczny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.
 3. SSJČ Slovník spisovného jazyka českého. Online: http://ssjc.ujc.cas.cz [dostup: 18.11.2018].
 4. Literatura
 5. Balowska G., 2006, Problematyka czeszczyzny potocznej nieliterackiej (tzw. obecná čeština) na łamach czasopisma »Naše řeč« w latach dziewięćdziesiątych, „Bohemistyka”, nr 1, s. 25–46.
 6. Bańczyk Ł., Dybalska R., Vavřín M., 2018, Korpus InterCorp – polština, verze 10 z 1. 12. 2017. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK, 2017. Online: http://www.korpus.cz [dostup: 18.11.2018].
 7. Čechová M.; Krčmová M.; Minářová E., 2008, Současná stylistika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.
 8. Lewicki R., 2017 Zagadnienia lingwistyki przekładu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 9. Narodowy Korpus Języka Polskiego, 2018. Online: http://www.nkjp.pl [dostęp: 18.11.2018].
 10. Piotrowski T., 2011, »Tertium comparationis« w przekładoznawstwie, [w:] Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu, red. Piotr Stalmaszczyk, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 175–191.
 11. Rosen A., Vavřín M., Zasina A. J., 2018, Korpus InterCorp – čeština, verze 10 z 1. 12. 2017. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK, 2017. Online: http://www.korpus.cz [dostup: 18.11.2018].
 12. Štícha F. a kol., 2013, Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia.
 13. Szczepańska E., 2003, Obecná čeština w literaturze czeskiej, „Bohemistyka”, nr 4, s. 289–298.