České ekvivalenty nové ruské frazeologie

Main Article Content

Valerij M. Mokienko

Abstrakt

The article discusses the problems of equivalence in the transfer of Russian phraseological neologisms into Czech. Such an analysis is based on the material of the Russian-Czech dictionary of neologisms compiled by L. Stepanova and M. Dobrova and published at the Olomouc University. A typology of phraseological equivalents, used by the authors of the dictionary, is proposed, the effectiveness of the transfer of phraseological units into the Czech language is demonstrated. A feature of phraseological neologisms of the source language is its original imagery and expressiveness, which makes the task of selecting equivalents especially difficult.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mokienko, V. M. (2020). České ekvivalenty nové ruské frazeologie. Bohemistyka, (2), 217-231. https://doi.org/10.14746/bo.2020.2.6
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA
Biogram autora

Valerij M. Mokienko, Petrohradská univerzita

LERIJ MOKIENKO, prof. dr hab., bohemista, językoznawca, slawista, frazeolog, profesor w Katedrze Filologii Słowiańskiej Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego. Główne zainteresowania: leksykologia i frazeologia (synchroniczna i Diachroniczna), czeski jako język obcy, komparatystyka słowiańska, translatologia, słowiańskadialektologia, leksykografia. Ostatnioopublikowaneprace:Чешский язык. Учебное пособие по развитию речиb(Санкт-Петербург 2010), Образы русской речи. Историкоэтимологические очерки фразеологии (Мocква2007), PhraseologieundFolklore: Ihrelinguokulturelle und lexikografische Beschreibung. Kollektivmonografie(Greifswald 2018), Wo der Hund begraben liegt. Studien zurslawischen Parömiologie und Phraseologie von ValerijMichajlovič Mokienko (współre-daktor; Burlington–Greifswald 2018).E-mail: mokienko40@mail.ru

Referencje

  Bogusławski A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, „Poradnik Językowy” 8, s. 356–364.
  Heesch Ě., 1977, Zur Übersetzung von Phraseologismen, „Fremdsprachen”, ą 3 (17), s. 176–184.
  Chlebda W., 1984, Nad koncepcją przekładowego słownika objaśniającego, „Studia i Materiały WSP w Zielonej Górze XV. Filologia Rosyjska” 3, s. 203– –212.
  Chlebda W., 2011, Poszukiwanie odpowiedników przekładowych: punkty wyjścia. [w:] Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych, red. W. Chlebda, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 7–17.
  Kammer G., 1985, Probleme bei der Übersetzung von phraseologischen Einheiten aus dem Russischen ins Deutsche (anhand von Werken V.F. Panovas). München (= Slavistische Beitrage, 183).
  Kosta P., 1986, Probleme der Švejk-Übersetzungen in den west- und südslavischen Sprachen. Linguistische Studien zur Translation literarischer Texte. (= Specimina philologiae slavicae. Supplementband 13) München: Verlag Otto Sagner.
  Piotrowski T., 2011, Ekwiwalencja w słownikach dwujęzycznych. [w:] Na tropach translatów. W poszukiwaniu ekwiwalentów przekładowych, red. W. Chlebda, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 45–69.
  Stěpánova L., Dobrova M., 2018, Slovník ruských neologismů. / Ńëîâŕđü đóńńęčő íĺîëîăčçěîâ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
  Szczepańska E., 2004, Internacjonalizacja a anglicyzmy w języku czeskim i polskim, „Bohemistyka”, nr 2, s. 96–104.

  Вальтер Х., Мокиенко В. М., Невзорова-Кмеч Е. А., Степанова Л., 2018, Русская фразеология для поляков. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  Влахов С., Флорин С., 1980, Непереводимое в переводе. Моcквa: „Международные отношения”.
  Гольцекер Ю. П. 1971, К вопросу о методах передачи идиоматических выражений в переводах с близкородственных языков, „Вопросы фразеологии”, Вып. 4, s. 69–81.
  Кунин А. В. 1984, Англо-русский фразеологический словарь. Изд. 4-е, переработанное и дополненное. – Моcквa: Русский язык.
  Мокиенко В. М., Степанова Л. И., Малински Т. 1995, Русская фразеология для чехов. Olomouc: vyd. Univerzity Palackého.
  Райхштейн А. Д., 1980, Сопоставительный анализ немецко-русской фразеологии. М.: Высшая школа, 1980.
  Федосов О., 2010, »Жизнь налаживается«? К эволюции устойчивости фразеологических неологизмов. [In:] Phraseologische Studien. Dynamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie, red. Dana Baláková, Harry Walter, Greifswald, s. 133–142.
  Щерба Л. В., 1974, Языковая система и речевая деятельность, Ленинград.