Slovosled pronominálních forem »mi«, »ti«, »si«, »ho«, »mu« v »Bibli kralické« a otázka míry vlivu původníchpředloh

Main Article Content

Olga NAVRÁTILOVÁ
Pavel KOSEK
Radek ČECH
Martin HORÁK

Abstrakt

Tato studie se zaměřuje na popis slovosledu pronominálních enklitik mi, ti, si, ho, mu ve vybraných knihách Starého a Nového zákona Bible kralické. Zaměřuje se hlavně na distribuci jednotlivých forem dvou konkurenčních pozic, tj. postiniciální pozice a pozice kontaktní. Příspěvek se zaměřuje na nepostiniciální pozice enklitik v Bibli kralické, které jsou výrazně méně časté než postiniciální pozice a ve skutečnosti jsou variantami pozice kontaktní. V článku se pokoušíme určit, do jaké míry slovosled původních textů (latinského, možná hebrejského a řeckého) ovlivňuje pořadí slov v překladu, zejména méně časté enklitické pozice. Díváme se na Starý a Nový zákon jako samostatné a nezávislé texty, protože jsou založeny na různých jazycích.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
NAVRÁTILOVÁ , O., KOSEK , P., ČECH , R., & HORÁK , M. (2020). Slovosled pronominálních forem »mi«, »ti«, »si«, »ho«, »mu« v »Bibli kralické« a otázka míry vlivu původníchpředloh. Bohemistyka, (4), 453–478. https://doi.org/10.14746/bo.2020.4.1
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Dittmann R., 2012, Dynamika textu Kralické bible v české překladatelské tradici. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma s. r. o.
 2. Gebauer J., 1896, Historická mluvnice jazyka českého III/1. Tvarosloví, skloňo- vání, Praha.
 3. Havránek B., 1928, Genera verbi v slovanských jazycích 1, Praha: Královská česká společnost nauk.
 4. Komárek M., 1981, Nástin morfologického vývoje českého jazyka, Praha: SPN.
 5. Kosek P., 2011, Enklitika v češtině barokní doby, Brno: Host.
 6. Kosek P., Čech R., Navrátilová O., 2018a, Starobylá dativní enklitika »mi«, »si«, »ti« ve staročeské bibli 1. redakce. In P. Malčík (Vyd.), Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky, Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, s. 137–151.
 7. Kosek P., Čech R., Navrátilová O., 2018b, Slovosled staročeských prono- minálních enklitik závislých na VF ve staročeské bibli 1. redakce, Slavia 87(1–3), s. 189–204.
 8. Kosek P., Čech R., Navrátilová O., 2020, The influence of the Latin pretext on the word order of pronominal enclitics in the 1st edition of the Old Czech Bible. In S. Birzer, I. Mendoza (Hrsg.), Diachronic Slavonic Syntax 3: Traces of Latin, Greek and Church Slavonic in Slavonic Syntax, v tisku.
 9. Kosek P., Čech R., Navrátilová O., Horák M., 2020, Slovosled pronominálních enklitik mi, si, ti, ho, mu závislých na verbu finitu v prvním vydání Bible kralické, v tisku.
 10. Kosek P., Čech R., Navrátilová O., Mačutek J., 2018a, On the Development of Old Czech (En)clitics, Glottometrics 40/1, s. 51–62.
 11. Kosek P., Čech R., Navrátilová O., Mačutek J., 2018b, Word order of reflexive sě in finite verb phrases in the first edition of the Old Czech Bible translation, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 133, nr 3, s. 177–200.
 12. Kyas V., 1997, Česká Bible v dějinách národního písemnictví. Praha: Vyšehrad.
 13. Toman J., 2000, Prosodické spekulace o klitikách v nekanonických pozicích. In Z. Hladká, P. Karlík (eds.), Čeština, univerzália a specifika 2, s. 161–166.
 14. Toman J., 2004, Ertlova diskuse českých klitik. In Z. Hladká, P. Karlík (eds.), Čeština, univerzália a specifika 5, Brno, s. 73–79.
 15. Vážný V., 1964, Historická mluvnice česká II. Tvarosloví 1. Skloňování, Praha: SPN.