The Bulgarian elites after the Byzantine conquest. 1018-1041
PDF (Język Polski)

Keywords

Bulgaria
Byzantium
emperor Basil II
Kometopouloi dynasty
Bulgarian aristocracy in 11th century
John the Orphanotrophos and his attempts at reform
Peter Deljan and the uprising in 1040-1041

How to Cite

Dudek, J. (2020). The Bulgarian elites after the Byzantine conquest. 1018-1041. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 26, 43–71. https://doi.org/10.14746/bp.2019.26.3

Abstract

Emperor Basil II, conquering Bulgaria in 1018, divided it into a province managed by Byzantine governors. The Bulgarian church remained under the authority of local priests. Members of the ruling Kometopouloi family received palace titles and appanages, while the other Bulgarian nobles maintained their possessions while serving in the imperial army. After two decades by minister John of Orphanotrophos, attempt to reduce their significance in local military structures and the property tax burden led to the creation of Peter Deljan in 1040-1041. The resignation of Byzantine authorities from damaging the prestige of the Bulgarian aristocracy contributed to the relief of the uprising. 

https://doi.org/10.14746/bp.2019.26.3
PDF (Język Polski)

References

Źródła:

Annales Barensis, w: MGH SS, t. 5, ed. D. Pertz, Hanover 1844.

Gesta Regum Sclavorum, ed. T. Živković, Beograd 2009.

Hē synecheia tēs Chronographias tou Iōannou Skylitsē (Ioannes Skylitzes Continuatus), ed. Th. Tsolakēs, Thessalonike 1968.

Iliev Ilija, Dobavki na episkop Michail Devolski ot 1118 g. k’em „Istoričeski svod” na Jovan Skilica (XI v.), w: B. Gjuzelev, Izvori na za srednovekovnata istorija Bălgarija (VII-XV v.) v avstrijskite rûkopisni sbirki i archive. Părvi tom. Bălgarski, drugi slavjanski i vizantijski izvori, Sofija 1994, [И. Илиев, Добавки на епископ Михаил Деволски от 1118 г. към „Исторически свод” на Йован Скилица (XI в.), w: В. Гюзелев, Извори за средновековната история България (VII-XVв.) в австрийските ръкописни сбирки и архиви. Първи том. Български, други славянски и византийски извори, София 1994, s. 45-57.]

Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum, ed. H. Thurn, CFHB. Series Berolinensis, Berlin – New York 1973.

Ioannis Zonarae, Epitome historiarum libri XIII-XVIII, ed. Th. Büttner-Wobst, t. 3, Bonn 1897.

Ivanov Jordan, Bălgarski starini iz Makedonija, Sofija 1970, [Й. Иванов, Български старини из Македония, София 1970.]

Michael Psellos, Chronographie, ou Historie d’un siècle de Byzance (1976), ed. E. Renauld, Paris 1926.

Michał Psellos, Kronika czyli historia jednego stulecia Bizancjum (976-1077), przekł. O. Jurewicz, Wrocław-Warszawa 1985.

Miguel Ataliates, Historia, ed. In. Pérez Martín, Madrid 2002.

Minczew G., Skowronek M., Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian południowych, Kraków 2006.

Povestvovaniie vardapeta Aristakesa Lastiverci, perevod s drievniearmianskogo, vstupitielnaia statia, komientarij i priloženiia K.N. Iuzbašiana, Moskva 1968 [Повествование вардапета Аристакеса Ластиверци, перевод с древнеармянского, вступителная статя, коментарий и приложения К.Н. Юзбашяна, Москва 1968].

Sovety i rasskazy Kekavmena. Poučenije vizantijskogo polkovodca z XI veka. Podgotovka teksta, vvedenije, perevod i kommentarij G.G. Litavrina. Izdanije vtoroje, pererabobotannoje i dopolnennoje, Sankt Petersburg 2003, [Советы и рассказы Кекавмена. Поучение византийского полководца з XI века. Подготовка текста, введение, перевод и комментарий Г.Г. Литаврина. Издание второе, пе-реработанное и дополненное, Санкт Петербург 2003.]

Tapkova-Zaimova Vasilka, Miltenova Anisava, Istoriko-apokaliptična knižnina văv Vizantija i i v srednovekovna Bălgarija, Sofija 1996, [В. Тапкова-Заимова, А. Милтенова, Историко-апокалиптична книжнина във Византия и в средовековна България, София 1996.]

Testimonia Najdawniejszych Dziejów Słowian, z. 4, Pisarze z VIII-XII wieku, red. A. Brzóstkowska, W. Swoboda, Warszawa 1997.

Testimonia Najdawniejszych Dziejów Słowian. Seria Grecka, z. 6. Pisarze wieku XI, tłum. i kom. A. Kotłowska, współpraca A. Brzóstkowska, Warszawa 2013.

The Chronicle of Matthew of Edessa. Armenia and the Crusades. Tenth to Twelfth Centuries, transl. A.E. Dostourian, Lanham – New York 1993.

Yaḩyă al-Anṭăki, Cronache dell’Egitto fāṭimide e dell’impero bizantino 937-1033, traduzione dall’arabo, introduzione e cura di B. Pirone, Milano 1998.

Publikacje:

Andrejev Jordan, Ivan Lazarov, Plamen Pavolv, Koj koj je v srednovekovna Bălgarija, Sofija 1994, [Й. Андреев, И. Лазаров, П. Павлов, Кой кой е в средновековна България, София 1994.]

Angold Michael, Archons and dynasts. Local aristocracies and the cities of the later Byzantine Empire, w: The Byzantine Aristocracy IX to XIII centuries, ed. M. Angold, Oxford 1984, s. 236-253.

Bonarek Jacek, Przyczyny i cele bułgarskich wypraw Świętosława a polityka Bizancjum w latach sześćdziesiątych X wieku „Studia Historyczne”, 39, 1996, 3, s. 287-302.

Bonarek Jacek, Romajowie i obcy w kronice Jana Skylitzesa. Identyfikacja etniczna Bizantyńczyków i ich stosunek do obcych w świetle kroniki Jana Skylitzesa, Toruń 2003.

Božilov Ivan, Bălgarite văv vizantijskata imperia, Sofija 1995, [И. Божилов, Българите във византийската империя, София 1995.]

Božilov Ivan, Gjuzelev Boris, Istorija na srednovekovna Bălgarija VII-XIV vek, Sofija 1999, [И. Божилов., Б. Гюзелев, История на средновековна България VII-XIV век, София 1999.]

Božilov Ivan, Bălgarskata archieskopija XI-XII vek. Spisăkt na bălgarskite arciepiskopi, Sofija 2011, [И. Божилов, Българската архиепископия XI-XII век. Списъкът на българските архиепископи, София 2011.]

Browning Robert, Byzantium and Bulgaria. A Comparative Study across the Early medieval Frontier, London 1975.

Bułgaria. Zarys dziejów, red. I. Dymitrow, Warszawa 1986.

Cheynet Jean-Claude, Dévaluation des dignités et devaluation monétaire dans la second moitié du XIe siècle, “Byzantion”, 53, 1983, s. 453-477.

Cheynet Jean-Claude, Toparque et topotérètes à la fin du 11e siècle, “Revue des Études Byzantines”, 42, 1984, s. 215-224.

Cheynet Jean-Claude, Pouvoir et contestations à Byzance (963-1210), Paris 1990.

Cheynet Jean-Claude, Les généraux byzantins face aux Bulgares au temps de Basile II et le destin de leurs familles, w: Jevropejskiat Jugoiztok prez vtorata polovina na X – načaloto na XI vek. Istorija i kultura, s. 344-365.

Dobyčina Anastasija, „Pod odnim jarmom” s Vizantijej: bolgary i bolgarskije zemli v sostave Vizantijskoj imperii (1018-1185), w: Bălgarsko carstvo. Sbornik v čest’ na 60-godišnijata na doc. d-r Georgi N. Nikolov, Sofija 2018, [А. Добычина, „Под одним ярмом” с Византией: болгары и болгарские земли в составе Византийской империй (1018-1185), w: Българско царство. Сборник в чест на 60-годишнията на доц. д-р Георги Н. Николов, (REGNUM BULGARIAE. Studia in honorem annorum LX Georgii N. Nikolov), отговорен редактор доц. А. Николов, София 2018, s. 476-497.]

Delikari Angeliki, Die Situation in Nord-West Makedonien während der Regierung des Basileios II. die sogennante Kirche des Zaren Samuel und die Gründung des Erzbistums von Ochrid, w: Jevropejskiat Jugoiztok prez vtorata polovina na X – načaloto na XI vek. Istorija i kultura, s. 236-243.

Dudek Jarosław, „Cała ziemia dyrracheńska” pod panowaniem bizantyńskim w latach 1005 w latach 1005-1205, Zielona Góra 1999.

Dudek Jarosław, Cesarz Bazyli II w opiniach średniowiecznych Bułgarów, w: Stereotypy bałkańskie. Księga jubileuszowa Profesor Ilony Czamańskiej, red. J. Paszkiewicz, Z. Pentek, Poznań 2011, s. 62-85.

Ferluga Jadran, John Scylitzes and Michael of Devol, w: tegoż, Byzantium on the Balkans. Studies on the Byzantine Administration and the Southern Slavs from the VIIth to the XIIth Centuries, Amsterdam 1976, s. 337-344.

Greenslade Simon, Hodges Richard, The aristocratic „oikos” on the Vrina Plan, Butrint c. AD 830-1200, „Byzantine and Modern Greek Studies”, 37, 2013, 1, s. 1-19.

Grotowski Piotr Ł., Święci wojownicy w sztuce bizantyńskiej (843-1261), Kraków 2011.

Holmes Barbara, Basil II and the Governance of Empire (976-1025), Oxford 2005.

Jevropejskiat Jugoiztok prez vtorata polovina na X – načaloto na XI vek. Istorija i kultura, Sofija 2015 [Европейският Югоизток през втората половина на X – началото на XI век. История и култура, София 2015.]

Janin Raymond, Un ministre byzantine: Jean Orphanotrophe (XIe siècle), “Échos d’Orient”, 30, 1931, s. 431-443.

Ivan Jordanov, Pečati na potomcite na car Ivan Vladislav (1016-1018) v Vizantija, “Arheologija”, 1996, nr 4, s. 7-22, [И. Йорданов, Печати на потомците на цар Иван Владислав (1016-1018) в Византии, „Археология”, 1996, nr 4, s. 7-22.]

Jóźwiak Wojciech, Obraz początku i końca średniowiecznego państwa w bułgarskiej powieści historycznej z lat 1874-1989, Poznań 2017.

Kaymakamova Milyana, The Cult of the Bulgarian Tsar Peter (927-969) and the Driving Idea of the Bulgarian Liberation Uprising against the Byzantine Rule in the 11th-12th Century, w: The Bulgarian State in 927-969, s. 457-478.

Každan Aleksandr P., Socjalnyj sostav gospodvujušċego klassa Vizantii XI-XII vv., Moskva 1974, [А.П. Каждан., Социальный состав господствующего класса Византии XI-XII вв., Москва 1974.]

Krsmanović Bojana, The Byzantine Province in Change (On the Treshold Between the 10th and 11th Century, Belgrade 2008.

Leksykon tradycji bułgarskiej, red. G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2011.

Leszka Mirosław J., Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskiego w bizantyńskich źródłach pisanych (VIII – pierwsza połowa XII wieku), Łódź 2003.

Leszka Mirosław J., Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko-bizantyńskich w latach 893-927, Łódź 2013.

Leszka Mirosław J., Gabriel Radomir (1014-1015) i Jan Władysław (1015-1018), władcy państwa bułgarskiego w źródłach bizantyńskich, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”, 25, 2018, s. 43-51.

Leszka Mirosław J., Marinow Kirył, Carstwo bułgarskie. Polityka – społeczeństwo – gospodarka – kultura. 866-971, Warszawa 2015.

Leśny Jan, Państwo Samuela a jego zachodni sąsiedzi, „Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia”, 2, 1985, s. 87-112.

Litavrin Gennadij, Bolgarija i Vizantija v XI-XII vv., Moskva 1960, [Г.Г., Литаврин, Болгария и Византия в XI-XII вв., Москва 1960.]

Madjarov Dzheny, L’histoire de Petãr (Pierre) Deljan – souverain legitime et du prince Arpad – dûla. Relations entre le ritual et la titulature, “Bulgarian Historical Review”, 1, 2011, 1-2, s. 3-40.

Magdalino Paul, The Byzantine aristocratic oikos, w: The Byzantine Aristocracy IX to XIII Centuries, ed. M. Angold, Oxford 1984, s. 92-105.

Maksimović Ljubomir, Organiazacija vizantijskie vlasti u novoosvojenim oblastima posle 1018 godine, „Zbornik Radova Vizantološkog Instituta”, 36, 1997, s. 38-42, [Љ. Максимовиђ, Организация византийске власти у новоосвојеним областима после 1018. гоине, ЗРВИ, 36, 1997, s. 38-42]

Majewski Piotr, (Re)konstrukcje narodu. Odwieczna Macedonia powstaje w XXI wieku, Gdańsk 2013.

McKitterick Rosamond, Królestwa Karolingów. Władza – konflikty – kultura. 751-987, przekł. B. Hlebowicz, M. Wilk, Warszawa 2011.

Miodyński Lech, Symbole miejsca w kulturze i literaturze macedońskiej, Katowice 2011.

Miltenova Anisava, Kaimakamova Miljana, The Uprising of Petar Deljan (1040-1041) in a new Old Bulgarian Source, “Byzantinobulgarica”, 8, 1986, s. 227-240.

Mochov Anton, Komandnyj sostav vizantijskoj armii v XI v. Pravlenije Romana III Argira (1028-1034), “Antičnaja drevnost’ i srednije veki”, 31, 2000, s. 173-197, [А. Мохов, Командый состав византийской армии в XI в. Правление Романа III Аргира (1028-1034), „Античная древость и средние века”, 31, 2000, s. 173-197] .

Moravcsik Gylia, Byzantinoturcica. II. Sprachreste der Türkvölker in den byzantinischen Quellen, Berlin 1983.

Nikolov Georgi N., Centralizm i regionalizm v rannosrednovekovna Bălgarija, Sofija 2005, [Г. Н. Николов, Централизъм и регионализм в ранносредновековна България, София 2005.]

Nikolov Georgi N., The Bulgarian aristocracy in the war against the Byzantine Empire (971-1019), w: Byzantium and East Central Europe, ed. G. Prinzing, M. Salamon, P. Stephenson, Cracov 2001, s. 141-158.

Nikolov Angel, On Basil II’s cognomen „The Bulgar-Slayer”, w: Европейският Югоизток, s. 578-584

Nikolowa Bistra, Monašestvo, manastiri i manastirski život v srednovekovna Bălgarija, t. I, Manastirite, t. II, Monasite, Sofija 2010, [Николова Б., Монашество, манастири и манастирски живот в средновековна България, t. I, Монастирите, t. II, Монасите, София 2010.]

Paroń Aleksander, Pieczyngowie. Koczownicy w krajobrazie politycznym i kulturowym średniowiecznej Europy, Wrocław 2015.

Petrovski Boban, Central-southern Europe under the restored Byzantine administration after the fall of Samuel state, w: Jevropejskiat Jugoiztok prez vtorata polovina na X – načaloto na XI vek. Istorija i kultura, s. 266-276.

Pirivatrić Srđan, Samuilova država. Obim i karakter, Belgrad 1997, [С. Пириватрић, Самуилова држaвa. Обим и карактер, Београд 1997.]

Pirivatrić Srđan, Personal names in the ruling familie of the First Bulgarian Empire in the second half of 10th and the early 11th centurie. Some observations on their political implications, w: Jevropejskiat Jugoiztok prez vtorata polovina na X – načaloto na XI vek, s. 585-596.

Pleszczyński Andrzej, Kryzys i upadek wczesnych państw słowiańskich oraz ich odbudowa (IX-XI wiek). Zarys problemu, „Kwartalnik Historyczny”, 125, 2018, 2, s. 263-302.

Pohl Walter, Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa. 567-822 n. Chr., München 1988.

Regesten der Kaiserukunden des oströmischen Reiches von 565-1453, berabeitet von F. Dölger, A.E. Müller, A. Beihammer, 1 Teil, 2 Halband Regesten 867-1025, München 2003; berabeitet von F. Dölger, Teil 3. Regesten 1204-1282, München – Berlin 1932.

Rek Stanisław, Powstanie zachodniobułgarskiego państwa Komitupulów, „Przegląd Historyczny”, 64, 1983, 2, s. 237-254.

Runciman Steven, A history of the first Bulgarian empire, London 1930.

Schulz Cordula, Probleme bei der Erforschung der Integration Bulgariens in das Byzantinische Reich, 1018-1186, w: Zwischen Polis, Provinz und Peripherie. Beiträge zur byzantinischen Geschichte und Kultur, ed. L.M. Hoffmann, A. Monchizadeh, Wiesbaden 2005, s. 337-347.

Seibt Walter, Untersuchungen zur vor- und Frühgeschichte der „bulgarischen” Kometopulen, „Handes Amsorya”, 89, 1975, s. 66-100.

Shepard Jonathan, A suspected source of Scylitzes? “Synopsis Historion”: the great Catacalon Cecaumenus, “Greek, Roman and Byzantine Studies”, 18, 1992, s. 171-181.

Slavova Tatjana, Vladetel i administracija v rannosrednovekovna Bălgarija. Filologičeski aspect, [Т. Славова, Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти, София 2010.]

Snegarov Ivan, Istorija na ochridskata archiepiskopija, t. 1, Ot osnovaneto na Balkanskija poluostrov ot Turcite, Sofija 1995, [И. Снегаров, История на охридската архиепископия. Том 1. От основаването ѝ до завладяването на Балканския полуостров от турците, София 1995.]

Stepanenko Valery, John Vladislav dynasty (Vladislavichi), Arcrunids, Bagratids in the Byzantium of 11th Century, “Antičnaja drevnost’ i srednije veki”, 43, 2015, s. 178-191, [В.П. Степаненко, Владиславичи, Арцруниды и Багратиды в Византии XI в., „Античная древость и средние века”, 43, 2015, s. 178-191.]

Stepanov Tsvetelin, From „steppe” to Christian empire and back: Bulgaria between 800 and 1100, w: The Other Europe in the Middle Ages. Avars, Bulgars, Khazars, and Cumans, To the memory of Petre Diaconu (1927-2007), ed. F. Curta with the assistance of R. Kovalev, Leiden-Boston 2008, s. 363-377.

Stephenson Paul, Byzantine Policy towards Paristrion in the mild-eleventh: another interpretation, „Byzantine and Modern Greek Studies”, 22, 1999, s. 43-66.

Stephenson Paul, The Legend of Basil the Bulgar-Slayer, Cambridge 2003.

Ševčenko Ihor, The Illuminators of the Menologium of Basil II, „Dumbarton Oaks Papers”, 16, 1962, s. 345-276.

Tăpkova-Zaimova Vasilka, The Du Cange Catalogue, w: State and Church. Studies in Mediewal Bulgaria and Byzantium, ed. by V. Gjuzelev and K. Petkov, Sofija 2011, s. 209-235.

Tăpkova-Zaimova Vasilka, “Bălgari rodom…”. Komitopulite, car Samuil i njegovite potomci spored istoričeski izvori i istoriografskata tradicija, Sofija 2014, [Тъпкова-Заимова В., „Българи родом…”. Комитопулите, цар Самуил и неговите потомци според историческите извори и историогрфската традиция, София 2014].

The Bulgarian State in 927-969. The Epoch of Tsar Peter I, ed. M.J. Leszka, K. Marinow, Łódź-Kraków 2018.

Treštík Dušan, Pád Velké Moravy, w: Typologie raně feudálních slovanských států. Sbornik příspěvků z mezinárodni konferencje k tématu „Vznik a rozvoj slavanských raně feudálních státu a národností ve středni a jihovýchodni Evropě”, konané ve dnech 18.-20. listopadu 1986 v Praze, Praha 1987, s. 37-42.

Wasilewski Tadeusz, Administracja bizantyńska na ziemiach słowiańskich i jej polityka wobec Słowian w XI-XII w., „Kwartalnik Historyczny”, 70, 1963, 2, s. 303-321.

Wojnowski Michał, Konnica w armii Cesarstwa Bizantyńskiego od VIII do XIII w. Rola militarna i znaczenie społeczne, Oświęcim 2014.

Ziemann Daniel, Between authoritarianism and consensus. Domination and the role of nobility in the First Bulgarian Realm (7th – 9th Century), “Bulgaria Mediaevalis”, 2, 2011 (1), s. 373-397.

Ziemann Daniel, The rebellion of the nobles against the baptism of Khan Boris (865-866), w: Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium. Vol. 2. Byzantium, Pliska, and the Balkans, ed. J. Henning, Berlin – New York 2007, s. 613-624.

Zlatarski Vasyl, Ustrojstwo Bolgarii i položenije bolgarskogo naroda w pervoje vremja posle pokorenija ich Wasilijem II Bolgarobojceju, w: V. Zlatarski, Izbrani proizvedenija, t. II, Sofija 1984, [В. Златарски, Устройство Болгарии и положение болгарского народа в первое время после покорения их Василием II Болгаробойцею, „Seminarium Kondakovianum”, t. 4, Praha, 1931, s. 49-67, [przedruk: В. Златарски, Избрани произведения, t. II, София 1984, s. 120-140].