Paweł Wawryszuk, Stosunki polsko-jugosłowiańskie 1945–1971, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Warszawa 2019 (seria Monografie, t. 145), ss. 328.

Main Article Content

Mateusz Sokulski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sokulski, M. (2020). Paweł Wawryszuk, Stosunki polsko-jugosłowiańskie 1945–1971, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Warszawa 2019 (seria Monografie, t. 145), ss. 328. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 27, 251-262. https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.20
Section
Reviews

References

 1. Źródła:
 2. Arhiv Jugoslavije (dalej AJ), 507 Centralni Komitet Saveza Komunista Jugoslavije (dalej SK CKJ), Komisija za međunarodne odnose i veze, Poljska, IX, 101/II, kutija 9, dokument 8,9,11.
 3. AJ, 507 CK SKJ komisija za međunarodne odnose i veze Poljska, IX, 101/I, kutija 3, dokument 206
 4. AJ, 507 CK SKJ, Komisija za međunarodne odnose i veze Poljska, IX, 101/I, kutija 1, dokument 18
 5. AJ, 507 CK SKJ Komisja za međunarodne odnose i veze, IX, 101/II, kutija 10, dokument 58,62
 6. Diplomatski Arhiv Ministarstva Spoljnih Poslova Republike Srbije, fascikla 64, Poljska 1956, Beograd 14.VII.1956 telegram DSIP do Ambasada FNRJ Varšava, signatura 411362, 411416, Veza 397 (Prica).
 7. Opracowania i artykuły:
 8. Agičić D., Echa powstania styczniowego w Chorwacji, „Prace Komisji Srodkowo-europejskiej”, t. VII, Kraków 2000, s. 39-48
 9. Agičić D. (red.), Hrvati i Poljaci – narodi daleki i bliski, Zagreb 2003 , czy
 10. Agičić D., Wiktor Bazielich i njegovi hrvatski korespondenti. Prilog poznavanju hrvatsko-poljskih književnih i kulturnih veza u dvadesetom stoljeću, „Historijski zbornik”, br. 1/2009.
 11. Deszczyński M. P., Wykluczenie Komunistycznej Partii Jugosławii z Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 28, 1993.
 12. Dimić L., Pogled iz Beograda na Čehoslovačku 1968. godine, w: „Tokovi Istorije” 2005 br. 3-4.
 13. Eisler J., Grudzień 1970. geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2012.
 14. Eisler J., Polski rok 1968, Warszawa 2006.
 15. Eisler J., „Polskie miesiące” czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008.
 16. Eisler J., Siedmiu wspaniałych. Poczet I sekretarzy KC PZPR, Warszawa 2014.
 17. Jakovina T., Treća strana hladnog rata, Zagreb 2011.
 18. Jarząbek W., Polska wobec Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie: plany i rzeczywistość 1964-1975, Warszawa 2008.
 19. Jarząbek W., Problem niemiecki w polskiej polityce wobec mocarstw zachodnich i państw niezaangażowanych w czasie drugiego kryzysu berlińskiego 1958-1961 (wybrane zagadnienia), w: Polska-Niemcy-Europa. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Jerzego Holzera, pod red. K. Karaskiewicz, Warszawa 2000, s. 233-234.
 20. Kersten K. , Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Poznań 1990.
 21. Klasić H., Jugoslavija i svijet 1968., Zagreb 2012.
 22. Kołakowski L., Główne nurty markjsizmu, t. 3, Warszawa 2001
 23. Lis T.J., Iz Bosni u Poljsku, Bolesławiec 2016.
 24. Lis T.J., Polskie osadnictwo i duchowieństwo w Bośni i Hercegowinie od 1894 do 1920 r, Toruń 2014.
 25. Lukanc M., Stosunki jugosłowiańsko-polskie w latach 1945-1956, Ljubljana 2020 (nieopublikowana praca doktorska)
 26. Małczak L. Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944-1989, Katowice 2013.
 27. Mania A., The National Security Council i amerykańska polityka wobec Europy Wschodniej 1945-1960, Kraków 1994.
 28. Osęka P., Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie Marca 1968, Warszawa 1999.
 29. Paczkowski A., Żydzi w UB: próba weryfikacji stereotypu, w: Komunizm. Ideologia, system, ludzie, pod red. Tomasza Szaroty, Warszawa 2011.
 30. Pavlović V., The Balkans in the Cold War. Balkan Federations, Cominform, Yugoslav-Soviet Conflict, Belgrade 2011.
 31. Pelikan J., Jugoslávie a Pražské Jaro, Praha 2008.
 32. Petković R., Subjektivna istorija jugoslovenske diplomatije: 1943-1991, Beograd 1995.
 33. Selinić S., Jugoslovensko-čehoslovački odnosi 1945.-1955. godine, Beograd 2010.
 34. Selinić S., Partija i diplomatija u Jugoslaviji 1945-1952., Beograd 2013.
 35. Selinić S., Mitrović M., Jugoslovenska informbirovska emigracija u istočnoevropskim zemljama 1948-1964, „Tokovo istorije”, br 1-2/2009.
 36. Skrzypek A., Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956-1989, Pułtusk-Warszawa 2010
 37. Skrzypek A., Mechanizmy autonomii. Stosunki polsko-radzieckie 1956-1965, Pułtusk-Warszawa 2005.
 38. Skrzypek A., Mechanizmy klientelizmu. Stosunki polsko-radzieckie 1965-1989, Pułtusk-Warszawa 2008
 39. Skrzypek A., Mechanizmy uzależnienia. Stosunki polsko-radzieckie 1944-1957, Pułtusk-Warszawa 2002.
 40. Sokulski M., Jugoslovenska politika nesvrstavanja iz perspektive Ambasade Poljske u Beogradu 1955-1961, w: Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, pod red. Pavlović M., Zaćmiński A., Bondžić D., Beograd 2015.
 41. Sokulski M., Jugosławia wobec polskich miesięcy: Grudnia 1970 roku i Czerwca 1976 roku, w: Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po 1945 roku, pod red. A. Zaćmińskiego i M. Pavlovicia, Bydgoszcz 2014, s. 161–175.
 42. Sokulski M., Politički procesi u Poljskoj u stavovima SKJ 1956-1970. godine , nr 2 (72), s. 331-356.
 43. Sokulski M., Poljska kultura 1948-1956 iz perspektive Veleposlanstva Jugoslavije u Varšavi kao izraz legitimizacije vlastitog režima, “Historijski Zbornik”, br. 2, Zagreb 2014.
 44. Sokulski M., Reakcje społeczeństwa jugosłowiańskiego na powstanie i rozwój „Solidarności” w latach 1980-1981, w: „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1 (35), Warszawa 2020, s. 226-251.
 45. Sokulski M., Rok 1956 w Polsce w raportach Ambasady Jugosłowiańskiej w Warszawie, w: Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN 2013, red. A. Adamus. Ł. Kamiński, Warszawa 2014, s. 170–181.
 46. Sokulski M. Stosunki jugosłowiańsko-polskie 1970-1980, Wrocław 2017 (nieopublikowana praca doktorska).
 47. Spałek R., Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach1948–1956, Warszawa-Poznań 2014.
 48. Szumiło M., Roman Zambrowski 1909-1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, Warszawa 2014.
 49. Szwandrok D., Stosunki polsko-jugosłowiańskie 1970-1980, Rzeszów 2015 (nieopublikowana praca doktorska)
 50. Tebinka J., Uzależnienie czy suwerenność? Odwilż październikowa w dyplomacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1956-1961, Warszawa 2010.
 51. Tripković Đ., Jugoslavija-SSSR 1956-1971, Beograd 2013.
 52. Tyszkiewicz J., Rozbijanie monolitu. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski 1945-1988, Wrocław 2016.
 53. W objęciach wielkiego brata. Sowieci w Polsce 1944-1993, red. K. Rokicki, S. Stępień, Warszawa 2009.
 54. Zacharias M. J., Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943–1991. Powstanie – przekształcenia – rozpad, Warszawa 2004.
 55. Zaremba M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001
 56. Żurek P., Czarnogórcy i Serbowie w rosyjskiej polityce księcia Adama Jerzego Czartoryskiego 1802-1806, Kraków 2009.
 57. Żurek P., Hotel Lambert i Chorwaci 1843-1850, Warszawa 2005.
 58. Żurek P., Poljska i Poljaci u životu J. J. Strossmayera, Slavonski Brod 2008.
 59. Żurek P. Ragužani i Sarmati. Iz povijesti dubrovačko-poljskih odnosa u drugoj polovici 18. stoljeća. Zagreb 2001.