The language biography in the socio-political process. The example of Polish woman form the Republic of Moldova
PDF (Język Polski)

Keywords

linguistic biography
Poles in Moldova
multilingualism
language repertoire
code-mixing
code-switching

How to Cite

Krasowska, H. (2022). The language biography in the socio-political process. The example of Polish woman form the Republic of Moldova. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 29, 297–311. https://doi.org/10.14746/bp.2022.29.20

Abstract

The language biography in the socio-political process: The example of Polish woman from the Republic of Moldova. The aim of this article is to show what sociolinguistic factors influence the shaping of an individual’s multilingualism and what is the correlation between the languages used in the historical and social context. Factors influencing the multilingualism of an individual depend on the place of birth (father’s language, mother’s language), place of residence (village, city, number of speakers in a given language), the status and prestige of the language (the language of the state administration, the language of a minority group), the state’s language policy (constant, variable). The socio-political situation of the Republic of Moldova was outlined in order to understand the specific linguistic case of Poland living in Chisinau and her life in languages, and to show the role of an individual’s language in the context of socio-political changes in Moldova. Various social, political and economic factors influenced the multilingualism of the Polish woman from Chisinau. Over the course of her long life, the range of language use and the competences in each of them have changed. External factors shaped her linguistic behavior. Political and social events in this part of Europe influenced the change, use and acquisition of new languages.

https://doi.org/10.14746/bp.2022.29.20
PDF (Język Polski)

References

Demel Juliusz, Historia Rumunii, Warszawa 1970.

Funika Włodzimierz, Polacy a Besarabia w latach 1812–1940, [w:] Polacy w Mołdawii, red. E. Walewander, Lublin 1995, s. 58–89.

Głuszkowski Michał, Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego, Toruń 2011.

Grzywaczewski Tomasz, Granice marzeń. O państwach nieuznawanych, Wołowiec 2018.

Jurczak Kazimierz, Wybór dokumentów prawnych dotyczących mniejszości narodowych. Polacy w Mołdawii, t. 8, Warszawa 2004.

Miodunka Władysław, Biografia językowa jako jedna z metod badania dwujęzyczności, [w:] Bilingwizm polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków, red. R. Dębski, W. Miodunka, Kraków 2016, s. 49–88.

Oleksy Piotr, Wspólnota z przypadku. Studium tożsamości mieszkańców Naddniestrza, Gniezno 2016.

Oleksy Piotr, Naddniestrze. Terror tożsamości, Wołowiec 2018.

Skowronek Anna, Polacy w rosyjskiej Besarabii w latach 1812–1918, Poznań 2018.

Spieralski Zdzisław, Awantury Mołdawskie, Warszawa 1967.

Wieliczko Mieczysław, Polityczne położenie ziem między środkowym biegiem Dniestru, Prutu i Seretu w latach 1914–1947, [w:] Polacy w Mołdawii, red. E. Walewander, Lublin 1995, s. 90–116.

Zdaniuk Bartłomiej, Konsolidacja państwa w Republice Mołdawii, Warszawa 2016.