Between commemoration and manipulation. The concentration camp in Jasenovac in Serbian memory and public space in the late 1980s and early 1990s
PDF (Język Polski)

Keywords

Jasenovac
memory
genocide
Serbia
Croatia
nationalism

How to Cite

Sokulski, M. (2023). Between commemoration and manipulation. The concentration camp in Jasenovac in Serbian memory and public space in the late 1980s and early 1990s. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 30, 225–248. https://doi.org/10.14746/bp.2023.30.14

Abstract

The article discusses the question of the politics of memory in the public discourse of Serbia in the 1980s with regard to the crimes commited by the Ustasha regime against the Serbian population in Independent State of Croatia (NDH), during World War II. Particular attention is is paid to the case of the largest Ustasha concentration camp Jasenovac. The discussion on this topic was presented on the basis of the press from the second half of the 1980s and the early 1990s. The predominant number of publications emphasised that the Serbs suffered huge losses and that the crimes against the Orthodox population in the NDH were never punished. Discussions about the genocide, which was often described in Serbia as „forgotten”, referred to the political climate in the republic at the time. Leading Serbian politicians spoke sharply on the subject, and numerous scientific and quasi-scientific publications were published. The number of victims was manipulated. Moreover, a message about the „awakening of the Ustasha spirits” was developed in relation to Croatian national activities. Anti-Croatian rhetoric intensified with the introduction of the multi-party system in Yugoslavia (1989) and strengthening of secessionist aspirations in Croatia. The discussions concerning Jasenovac were developed in the context of the political crisis of the federation at the time and the aspirations of Serbian elites towards national unification of Serbs around martyrdom messages.

https://doi.org/10.14746/bp.2023.30.14
PDF (Język Polski)

References

Hrvatski Državni Arhiv, 2031 Vjesnikova Novinska Dokumentacija:

MO 839, teczka 2224 (Spomenici i spomen obilježja iz NOB u SR Hrvatskoj)

MO 858, teczka 2237 (Jasenovac - obljetnice, komemoracije)

Konwencja w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z 9.12.1948.

Biserko S., Hronologija događaja 1966–2006, Beograd 2006.

Blagojević M., The Migration of Serbs from Kosovo during the 1970s and 1980s: Trauma and/or Catharsis [w:] The Road to War in Serbia. Trauma and Catharsis, red. Nebojsa Popov, Budapest 2000. DOI: https://doi.org/10.1515/9789633865446-010

Blagosavljević S., The Unresolved Genocide [w:] The Raod to War in Serbia. Trauma and Catharsis, red. Nebojsa Popov, Budapest 2000. DOI: https://doi.org/10.1515/9789633865446-007

Cesarz M., Doktryna rasowa Niezależnego Państwa Chorwackiego (1941–1945), „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 2010, t. XXXII.

Dedijer V., The Yugoslav Auschwitz and the Vatican. The Croatian Massacre of the Serbs during World Wars II, New York-Freiburg, 1992.

Dragović-Soso J., „Spasioci nacije”. Intelektualna opozicija Srbije i oživljavanje nacionalizma, Beograd 2004.

Dulić T., Ethnic Violence in Occupied Yugoslavia: Mass killing from above and below [w:] New Perspectives on Yugoslavia, red. D. Djokić, J. Ker Lindsay, London-New York 2011.

Dupalo A., Banija i Sisak u NOP-u 1941.: događaji, svjedočanstva, dokumenti, Zagreb 2014.

Đokić D., Unutaretničko pomirenje i nacionalna homogenizacija: Diskursi o pomirenju u Srbiji i Hrvatskoj krajem 80-ih i početkom 90-ih, „Reč. Časopis za kulturu i književnost” 2003, t. 70, nr 16.

Falski M., Rawski T., Jasenovac, Bleiburg, Vukovar: miejsca pamięci a dyskurs publiczny [w:] Obóz¬–muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie, pod red. M. Fabiszak, M. M. Owsińskiego, Kraków 2013.

Goldstein I, Hrvatska povijest, Zagreb 2008.

Goldstein I., Jasenovac, Novi Sad 2021.

Goldstein I., O broju žrtava jasenovačkog logorskog kompleksa [w:] S. Goldstein, Jasenovac. Tragika, mitomanija, istina, Zagreb 2016.

Goldstein S., Jasenovac: tragika, mitomanija, istina, Zagreb 2016.

Jurić B., Jasenovačke žrtve i uspostava nacionalnog programa u Srbiji (1986. – 1995.), „Radovi” 2017, t. 49. DOI: https://doi.org/10.17234/RadoviZHP.49.7

Koljanin M., The Role of Concentration Camps in the Policies of the Independent State of Croatia (NDH) in 1941, „Balcanica. Annual of the Institute fior Balkan Studies” 2015, t. 46. DOI: https://doi.org/10.2298/BALC1546315K

Korzeniewska-Wiszniewska M., Geneza konfliktu serbsko-albańskiego w Kosowie w latach 1968–1998 na tle wewnętrznej polityki Jugosławii – próba analizy, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, t. 48.

Lemkin R., Rządy państw Osi w okupowanej Europie, Warszawa 2023.

Marković T., Kulturni pluralizam i mnonizam. Između višeglasnja i duha apsolutnog jedinstva [w:] Jugoslavija. Poglavlje 1980–1991, red. S. Biserko, Beograd 2021.

Milosavljević O., Od Memoranduma do „kolektivne” odgovornosti [w:] Helsinške sveske, nr 1 (Srpska elita), Beograd 2009.

Muić V., Organizacija i borbeno djelovanje snaga NDH na području kotara Glina i Vrginmost tijekom 1941. godine [w:], Glina 1941.; tragedije i traume u pamćenju i zaboravu - zbornik znanstvenih radova s međunarodnim sudjelovanjem, red. N. Globačnik, M. Radanović, I. Ranić, D. Roksandić, Zagreb 2022.

Popov N., Traumatology of the Party State [w:] The Road to War in Serbia. Trauma and Catharsis, red. Nebojsa Popov, Budapest 2000. DOI: https://doi.org/10.1515/9789633865446

Popović S., Poslednja instanca, t. 3, Beograd 2003.

Radić R., Crkva u politici i polityka u Crkvi [w:] Helsinške sveske, nr 1 (Srpska elita), Beograd 2009.

Radić R., Srpska pravoslavna crkva tokom 90-tih, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2016, t. 10. DOI: https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.17

Radić R., The Church and the ‘Serbian Question’ [w:], The Road to War in Serbia. Trauma and Catharsis, red. Nebojsa Popov, Budapest 2000. DOI: https://doi.org/10.1515/9789633865446-011

Rekść M., Mit II wojny światowej w polityce historycznej serbskich i chorwackich nacjonalistów [w:] Mity historyczno-polityczne, wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna. Studia i materiały, red. E. Ponczek, A. Sepkowski, t. 2, Toruń 2012.

Stojanović A., A Beleaguered Church. The Serbian Orthodox Church in the Independent State of Croatia (NDH) 1941–1945, „Balcanica. Annual of the Institute for Balkan Studies” 2017, t. 48. DOI: https://doi.org/10.2298/BALC1748269S

Stryjek T., Wobec II wojny światowej i Wojny Ojczyźnianej. Kwestia zbrodni masowych z lat 1941–1945 w polityce pamięci w Chorwacji od 1991 r., „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2016, t. 24/2. DOI: https://doi.org/10.35757/RPN.2016.24.16

Stryjek T., Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii, Warszawa 2000.

Tomasevich J., Rat i revolucija u Jugoslaviji 1941–1945. Okupacija i kolaboracija, Zagreb 2010.

Tuđman F., Povijedna sudba naroda, Zagreb 1996.

Zirojević, Kosovo in the Collective Memory [w:] The Road to War in Serbia. Trauma and Catharsis, red. Nebojsa Popov, Budapest 2000. DOI: https://doi.org/10.1515/9789633865446-009

Žerjavić V., Manipulacije žrtvama drugog svjetskog rata, Zagreb 1993.

Žerjavić V., Opsesije i megalomanije oko Jasenovca i Bleiburga, Zagreb 1992.

Udruženje „Jadovno 1941”, http://jadovno.com/arhiva/eng-lat_glina/articles/kalendar-genocida-28-jul-1941-svjedocenje-ljuban-jednak-seliste-glina-l.html [dostęp: 17.07.2023].

United States Holocaust Memorial Museum, https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/jasenovac, [dostęp: 17.07.2023].

Yad Vashem, https://collections.yadvashem.org/en/about/o6358 [dostęp: 17 VII 2023].