Wokół pojęcia socjoterapii
PDF

Słowa kluczowe

socjoterapia
pomoc psychologiczna
działania korekcyjne
działania kompensacyjne

Jak cytować

Sawicka, K. (2024). Wokół pojęcia socjoterapii. Biuletyn Socjoterapeutyczny, (1), 11–23. https://doi.org/10.14746/bst.2023.1.1

Abstrakt

Celem artykułu jest przegląd dotychczasowych, obecnych w literaturze przedmiotu klasycznych podejść teoretycznych dotyczących kategorii socjoterapii. Autorka umieszcza socjoterapię w obszarze pomocy psychologicznej, wskazując także na kontekst pedagogiczny (zwłaszcza wychowawczy) praktyk socjoterapeutycznych. Zaznacza, że socjoterapia oprócz skutków korekcyjnych i terapeutycznych ma również głębsze znaczenie kompensacyjne. Efektem skutecznej socjoterapii jest wyposażenie dzieci i młodzieży w zasoby do samodzielnego radzenia sobie w życiu.

https://doi.org/10.14746/bst.2023.1.1
PDF

Bibliografia

Grotberg, E. (1998). I am, I have, I can. What families worldwide taught us about resilience. Reaching Today’s Youth: The Community Circle of Caring, 1(3).

Grotberg, E. (1999). Countering depression with the five building blocks of resilience. Reaching Today’s Youth, 4(1). Pobrane z: http://resilnet.uiuc.edu./library/grotb99.html.

McWhirter, J.J. i in. (2005). Zagrożona młodzież. Warszawa.

Petzold, H. (1993). Integrative Therapie. W: H. Petzold, J. Sieper (red.), Integration und Kreation. Modelleund Konzepte der Integrativen Therapie, Agogik und Arbeit mit kreativen Medien. Paderborn: Junfermann Verlag.

Sawicka, K. (2006). Socjoterapia jako forma pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzone zachowania. W: I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej. Kraków.

Sawicka, K. (2007). Terapia w resocjalizacji. W: B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja, t. 2. Warszawa.

Sawicka, K. (red.) (1993). Polska myśl resocjalizacyjna. Wybór tekstów. Warszawa.

Sawicka, K. (red.) (1995). Socjoterapia. Warszawa.

Zaborowski, Z. (1998). Świadomość i samoświadomość człowieka. Warszawa.