Zespół redakcyjny

Redaktorka Naczelna 
Prof. UAM dr hab. Monika Obrębska
monika.obrebska@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Polska 

Sekretarz Redakcji 
Mgr Ewelina Berdowicz
ewelina.berdowicz@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Polska

Zespół Redakcyjny
Prof. UAM dr hab. Marek Nowak
marek.nowak@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Socjologii, Polska

Prof. UAM dr hab. Sławomir Sztajer
slawomir.sztajer@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Polska

Prof. dr hab. Andrzej Wawrzynowicz
andrzej.wawrzynowicz@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny, Polska

Rada Naukowa
Prof. dr hab. Monika Kostera Linneaus University, Szwecja

Prof. UAM dr hab. Marek Nowak UAM, Wydział Socjologii, Polska

Prof. UAM dr hab. Monika Obrębska UAM, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Polska

Prof. dr hab. Mojmir Svoboda, Masaryk University, Czechy

Prof. UAM dr hab. Sławomir Sztajer UAM, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Polska

Prof. dr hab. Andrzej Wawrzynowicz UAM, Wydział Filozoficzny, Polska

 

                                                   Regulamin Redakcji czasopisma naukowego:
                                                           „Człowiek i Społeczeństwo” (CiS)

                                                                   Postanowienia ogólne
                                                                                   § 1
„Człowiek i Społeczeństwo” jest półrocznikiem, w którym publikowane są oryginalne prace z dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych.

                                                                                  § 2
                 W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe w języku polskim i językach kongresowych.

                                                                                  § 3
                        W każdym tomie Redakcja umieszcza minimum osiem oryginalnych artykułów.

                                                                                  § 4
                              Tytuł czasopisma w wersji anglojęzycznej brzmi „Man and Society”.

                                                                                 § 5
Czasopismo funkcjonuje w oparciu o współpracę czterech wydziałów związanych historycznie z Kampusem UAM Ogrody przy ulicy Szamarzewskiego 89 w Poznaniu: Wydziału Filozoficznego, Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydziału Psychologii i Kognitywistyki oraz Wydziału Socjologii.

                                                                               § 6
                Organem prowadzącym i wydawcą czasopisma jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

                                                                               § 7
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana. Za druk czasopisma odpowiedzialne jest Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM.

                                                                              § 8
Czasopismo wydawane jest na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC-BYND) i dystrybuowane w wersji elektronicznej Open Access przez Platformę Pressto.

                                                                              § 9
             Redakcja CIS nie pobiera opłat za zgłoszenie tekstu, przygotowanie artykułu do druku czy jego publikację.

                                                                             § 10
   Koszty produkcji czasopisma pokrywane są solidarnie przez wszystkie cztery wydziały reprezentowane w Redakcji CiS

                                          Zasady funkcjonowania organów czasopisma
                                                                            § 11
Organem wykonawczym czasopisma jest czteroosobowa Redakcja czasopisma, w skład której wchodzą: przedstawiciel lub przedstawicielka: Wydziału Filozoficznego, Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydziału Psychologii i Kognitywistyki oraz Wydziału Socjologii. Przedstawiciel lub przedstawicielka wydziału odpowiedzialny/a jest przed właściwym mu dziekanem w zakresie obowiązków wypełnianych w Redakcji oraz w zakresie reprezentowania danego wydziału.

                                                                          § 12
1. Pracami Redakcji kieruje Redaktor Naczelny. 2. Redakcja działa kolegialnie w formie cyklicznych spotkań 3. Redaktor Naczelny czasopisma wyłaniany jest (kolegialnie) spośród czteroosobowej Redakcji czasopisma. 3. Funkcja Redaktora Naczelnego sprawowana jest w trybie kadencyjnym. 3. Kadencja trwa 4 lata. Po okresie 4 lat praca Redakcji jest podsumowywana w formie raportu przekazywanego na ręce dziekanów poszczególnych wydziałów. 5. Liczba kadencji Redaktora Naczelnego nie jest ograniczona.

                               Kompetencje i zakres odpowiedzialności Redakcji CiS
                                                                       § 13
Redakcja CiS dba o proporcje publikowanych tekstów w poszczególnych numerach (zgodnie z regułą, że co najmniej 50% artykułów pochodzi od autorów spoza UAM) oraz o przestrzeganie przez autorów i recenzentów zasad etycznych i o przygotowanie tekstów zgodnie z instrukcją wydawniczą.

                                                                     § 14
Redakcja CiS dba o zachowanie kolejności publikacji numerów według zasady, że każdy wydział reprezentowany w Redakcji CiS ma prawo do publikacji jednego numeru na przestrzeni kolejnych dwóch lat, przy czym o pełnieniu roli redaktora poszczególnych tomów dba przedstawiciel lub przedstawicielka konkretnego wydziału. Przedstawiciel lub przedstawicielka wydziału w składzie Redakcji jest również odpowiedzialny/a za przestrzeganie wyznaczonej regulaminem proporcji publikowanych artykułów.

                                                                   § 15
1. Redaktor Naczelny reprezentuje czasopismo na zewnątrz. 2. Do kompetencji Redaktora Naczelnego należy:
- kierowanie pracami redakcyjnymi; - nadzorowanie harmonogramu wydawniczego; - dbanie o cykliczność spotkań Redakcji.
3. Redaktor Naczelny współpracuje z powołanym przez Redakcję Sekretarzem.

                                                                   § 16
1. Sekretarz Redakcji czuwa nad przepływem informacji między Redakcją, autorami a wydawnictwem. 2. Do zadań Sekretarza należy:
- przyjmowanie zgłoszonych artykułów; - przesyłanie ich do redaktorów prowadzących kolejne tomy; - ciągły kontakt z autorami artykułów; - kompletowanie dokumentacji czasopisma; - prowadzenie strony internetowej czasopisma; - publikowanie artykułów na Platformie Presto oraz w ramach konta Facebook; - prowadzenie opracowań statystycznych czasopisma (obejmujących m.in. ilość artykułów odrzuconych, przygotowywanie listy recenzentów); - obsługa czasopisma w bazach referencyjnych.
3. Szczegółowy zakres obowiązków Sekretarza wyznacza Redaktor Naczelny.