Ogłoszenia

 

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do numeru 52/2021

Temat tomu: "Życie akademickie"

Czasopismo naukowe „Człowiek i Społeczeństwo” zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych poświęconych problematyce życia akademickiego.

W przygotowywanym do druku numerze 52/2021 czasopisma pt. Życie akademickie planujemy przedstawić m.in. takie problemy jak:

- idea uniwersyteckości i jej realizowanie na przykładach wybranych uniwersytetów,

- akademickie wolności i ich granice,

- powołanie nauki i jej realizowanie w praktyce,

 - zróżnicowanie dziedzin i dyscyplin badawczych,

- dokumentowanie osiągnięć naukowych,   

- problem różnicy i granicy między naukami i pseudonaukami,

- innowacyjność w nauce i jej realizowanie w praktyce badawczej,

- oceniania wartości osiągnięć naukowych,

- stopnie i tytuły naukowe oraz procedury awansowe,

- rola autorytetów w życiu akademickim,   

- społeczne zdania wyższych uczelni,

- kształcenie doktorantów,

- idea i praktyka umiędzynarodowienia nauki,

- interdyscyplinarność, multidyscyplinarność i transdyscyplinarność,

- wzory kooperacji naukowej.

Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2021 roku

 

 

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do numeru 53/2022

2021-10-05

Temat tomu: "Paradygmaty metafilozofii"

 Redakcja naukowa

Andrzej Wawrzynowicz

_______________________

Metafilozofia obejmuje szczególny aspekt badań filozoficznych, który dotyczy refleksji filozofii nad sobą samą, własnymi założeniami, metodologią i celami, które przyświecają tej formie działalności intelektualnej człowieka. Pojęcie to funkcjonuje zasadniczo w dwóch znaczeniach. W pierwszym z nich metafilozofia traktowana jest jako nieredukowalny komponent wszelkiego namysłu filozoficznego jako takiego – komponent wyrażający charakterystyczny dla tego namysłu rys swoistej autoreferencji pojęciowej, w ramach której nie istnieje bezwzględne rozgraniczenie między przedmiotem a metodą badań. Takie rozumienie refleksji metafilozoficznej – opierające się na przekonaniu, że w filozofii namysł nad metodą wchodzi integralnie w zakres samego przedmiotu badań – znajdujemy źródłowo w całym głównym nurcie metafizyki zachodniej, co najmniej od Platona. Metafilozofia w tym znaczeniu z reguły nie jest wyodrębniana jako osobna dziedzina badawcza, mimo, że tego rodzaju rozważania zajmują niejednokrotnie ważne i eksponowane miejsce w dokonaniach wielu wpływowych nurtów w dziejach filozofii (na przykład klasycznego idealizmu niemieckiego czy hermeneutyki filozoficznej). W drugim, węższym znaczeniu metafilozofia oznacza subdyscyplinę filozofii, bądź dyscyplinę z pogranicza  psychologii filozofii i socjologii wiedzy, rozwijającą się współcześnie przede wszystkim na gruncie tradycji analitycznej, a zdefiniowaną na początku lat czterdziestych XX wieku przez urodzonego w Polsce amerykańskiego filozofa Morrisa Lazerowitza (1907-1987), pod wyraźnym wpływem myśli Ludwiga Wittgensteina. Te dwa częściowo konkurencyjne, a po części zazębiające się wzajemnie sposoby uprawiania refleksji metafilozoficznej wyznaczają obecnie (niejako w sposób komplementarny) obiecującą teoretycznie i płodną heurystycznie dziedzinę badań filozoficznych. W przygotowywanym do druku numerze 53/2022 czasopisma „Człowiek i Społeczeństwo” zamierzamy przedstawić panoramę historycznych i współczesnych stanowisk w tej dziedzinie.

 

Termin nadsyłania tekstów: 31 października 2021 roku