Ogłoszenia

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do numeru 55/2023

2022-06-21

Badania nad chrześcijaństwem, poza dziedziną teologii czy religioznawstwa, wydają się z ograniczone brakiem jednolitego opisu przedmiotu badań (czym jest religia jako fenomen kulturowy, przy licznych opisach poszczególnych kościołów czy religii) oraz brakiem krytycznej nauki o religii (przy obszernych krytykach samych fenomenów religijnych, czy związanych z instytucjonalnym wymiarem religii, czy z aspektem osobowym np. krytyka tzw. ludzi Kościoła). 

Naszym punktem wyjścia jest poszukiwanie aktualnej funkcji chrześcijaństwa, albo szerzej – religii jako systemu społecznego o określonej funkcji, tak jak użył tego pojęcia Niklas Luhmann. W ramach analiz filozoficznych, reinterpretacji ulega zagadnienie spójności czy racjonalności religii, na przykład w zestawieniu z wynikami nauk empirycznych, ale też w szeroko pojętej debacie publicznej. Tylko bowiem z filozoficznej meta-perspektywy dokonywać można adekwatnych analiz relacji zachodzących pomiędzy odmiennymi dyscyplinami: religią a naukami empirycznymi czy polityką i innymi systemami społecznymi. 

Zauważalne we współczesnej kulturze nieustannego komentowania, dodatkowo w dobie globalnej pandemii i głębokiego kryzysu gospodarczego, stały się: nie tylko zmiana recepcji religii, zwłaszcza instytucjonalnych jej form, ale przede wszystkim brak racjonalnego podejścia w jej badaniu i opisywaniu, oraz zarzut nieracjonalności samej religii. Spróbujemy pokazać jej ścisłą zależność od takich fenomenów jak: nauka, gospodarka, polityka itp. 

Artykuły dotyczące powyższych zagadnień przesyłać można do 30 czerwca 2022 roku. 

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do numeru 54/2022

2022-06-21

 

Temat tomu: Małe obok dużego. Relacje miast i ich mieszkańców w obszarach metropolitalnych.

Redaktor naukowy: Prof. UAM dr hab. Marek Nowak

W projektowanym monograficznym tomie „Człowieka i Społeczeństwa” z jednej strony chcemy uwzględnić współczesną dynamikę procesów metropolizacji wiążącą się z kreowaniem obszarów metropolitalnych. Z drugiej strony, przypomnieć koncepcję miast satelitarnych i zastanowić się nad kondycją współczesnych „małych miast obok dużych miast”.

Opisy wskazanych fenomenów urbanistycznych to zarazem zaproszenia do odpowiadania na pytania o ewolucję miasta i miejskości. Proponujemy rozpatrywać ją również w kontekście dyskusji na temat podmiotowości lokalnych wspólnot wobec tendencji do centralizacji i dominacji wielkich nad małymi. Istotne są, oprócz dostrzeżenia samych zjawisk, także metodologiczne drogi badania relacji małych i dużych miast. Zapraszamy do nadsyłania tekstów dotyczących szczegółowo:

  • deindustrializacji i powiązanej z nią transformacji systemowej dziś już rozpatrywanej w perspektywie historycznej;
  • „kolonizacji” mniejszych miast przez intensywną politykę deweloperską, co dynamizuje proces suburbanizacji wielkich miast;
  • integracji funkcjonalnej przebiegającej w obszarach metropolitalnych związanej z integracją transportu, usług komunalnych;
  • kryzysem tożsamości mieszkańców mniejszych ośrodków miejskich.

Prosimy również zwrócić uwagę na następujące fenomeny:

  • kulturę mobilności i potencjał (lub jego brak) zmian w tym zakresie, który mógłby ograniczać użytkowanie samochodów;
  • reurbanizację powiązaną z gentryfikacją obszarów miast metropolitanych/satelickich wpływającą także na sytuację na rynku mieszkaniowym mniejszych miast;
  • kreowanie przestrzeni postsuburbialnych (Kaczmarek 2020) stanowiących konkurencją dla wielkomiejskich centrów;
  • politykę miejską, która wydaje się być nastawiona w większym stopniu na konkurencję niż współpracę pomiędzy samorządami;
  • potencjał radzenia sobie z wyzwaniami jakie związane są z czasem (post?)pandemicznym, ale także realizowaniem Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Teksty prosimy zarejestrować przez stronę czasopisma: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cis/about/submissions,

Termin nadsyłania tekstów: 30 września 2022 roku