Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Autor dołącza do artykułu oświadczenie o autorstwie.
  • Teksty składane do druku powinny spełniać standardy edytorskie American Psychological Association.
  • Elektroniczna postać tekstu może być przygotowana w dowolnej wersji edytorów: Microsoft Word (standard polskich znaków diakrytycznych: Latin 2) lub Word Perfect.
  • Cały tekst powinien być pisany przy użyciu podwójnej interlinii. Rysunki, wykresy i tabele powinny być numerowane cyframi arabskimi, opatrzone krótkimi podpisami (do 20 słów) i zamieszczone na końcu tekstu.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych. Bibliografię należy zamieścić na końcu artykułu w porządku alfabetycznym
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Opracowania mogą mieć charakter:
• artykułów (objętość tekstu wraz tabelami, wykresami, streszczeniem i bibliografią nie powinna przekraczać 40.000 znaków ze spacjami),
• raportów z badań (objętość tekstu wraz tabelami, wykresami, streszczeniem i bibliografią powinna mieścić się w przedziale między 20.000 a 22.000 znaków ze spacjami),
• sprawozdań i recenzji (objętość tekstu nie powinna przekraczać 10.000 znaków ze spacjami).

Główne wytyczne dla autorów 
1) Dostosowanie tematyki artykułu do tematyki numeru.
2) Podanie w nagłówku artykułu afiliacji, adresu mailowego i numeru ORCID Autora.
3) Dołączenie do artykułu streszczenia w języku angielskim, 4-5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim oraz bibliografii załącznikowej.

Zasady przygotowywania tekstów do druku
1. Ostateczną wersję tekstu o objętości mieszczącej się w wyżej podanych przedziałach znaków należy nadesłać do Redakcji Człowieka i Społeczeństwa w postaci elektronicznej. Autor dołącza do artykułu oświadczenie o autorstwie.
2. Elektroniczna postać tekstu może być przygotowana w dowolnej wersji edytorów: Microsoft Word (standard polskich znaków diakrytycznych: Latin 2) lub Word Perfect.
3. Teksty składane do druku powinny spełniać standardy edytorskie American Psychological Association. Tytuły poszczególnych części/podczęści powinny być wyraźnie wyodrębnione, nie numerowane (tytuły należy pisać wielkimi literami, powinny być one wyśrodkowane, tytuły podczęści – podkreślane). 
4. Cały tekst powinien być pisany przy użyciu podwójnej interlinii. Nie należy dzielić wyrazów ani nadużywać spacji. 
5. U dołu strony pierwszej powinien znajdować się nienumerowany przypis zawierający: adres do korespondencji, ewentualne informacje o źródłach finansowania badań/pracy lub podziękowania itp.
6. Streszczenie oraz słowa kluczowe powinny znajdować się na pierwszej stronie artykułu lub raportu z badań. Streszczenie powinno być krótkie – nieprzekraczające 1500 znaków ze spacjami – i przedstawiać główne wyniki uzyskane w badaniu (w przypadku artykułu empirycznego) lub główne tezy sformułowane przez autora (w przypadku artykułu teoretycznego lub przeglądowego).
8. Rysunki, wykresy i tabele powinny być numerowane cyframi arabskimi, opatrzone krótkimi podpisami (do 20 słów) i zamieszczone na końcu tekstu. Jeżeli rysunek/tabela zawiera skróty lub akronimy, pod rysunkiem/tabelą należy zamieścić uwagę/przypis rozwijający treść skrótu czy akronimu. Wszystkie rysunki i tabele powinny zostać nadesłane również w formie elektronicznej. Rysunki i wykresy mogą być wykonane za pomocą dowolnego programu z pakietu Microsoft Office, Word Perfect Presentation, Corel Draw, Statistica lub SPSS for Windows oraz powinny mieć ostateczną postać, w jakiej ukażą się w druku.
9. Cytowanie literatury w tekście polega na przywołaniu nazwiska autora (bez imienia i bez inicjałów imion) i roku.
Bibliografię należy zamieścić na końcu artykułu w porządku alfabetycznym.
Powinna ona zawierać wszystkie cytowane w tekście pozycje, i tylko te pozycje (prosimy sprawdzić jej kompletność).
Opis zamieszczonego w bibliografii artykułu z czasopisma, powinien zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjały imienia (imion), rok wydania, tytuł artykułu, tytuł czasopisma (w kursywie), numer czasopisma i strony artykułu:

Obrębska, M., Kleka P. (2016). Wpływ aktywizacji schematu płci i potrzeby dostosowania interpersonalnego na wybory leksykalne kobiet i mężczyzn. Psychologia Społeczna, 11, 2, 170-182.

Opis zamieszczonego w bibliografii rozdziału z pracy zbiorowej powinien zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjały imienia (imion), rok wydania, tytuł rozdziału, nazwisko i inicjał imienia (imion) redaktora pracy zbiorowej, tytuł pracy zbiorowej (kursywą), strony rozdziału, miejsce wydania i nazwę wydawcy:

Jastrzębska, J., Dryll, E. (2008). Autonarracja osób o różnych stylach przywiązania. Wybrane techniki formalnej analizy tekstu. W: B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro (red.), Narracja. Teoria i praktyka (s. 133-153). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Opis zamieszczonej w bibliografii książki powinien zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjały imienia (imion), rok wydania, tytuł książki (kursywą), miejsce wydania i nazwę wydawcy:

Adler, R. B., Rosenfeld, L. B., Proctor, R.F. (2006). Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Prosimy zwrócić uwagę na kolejność i kompletność tych informacji, poprawność rozmieszczenia wszystkich spacji i znaków przestankowych (kropek, przecinków, dwukropków) oraz na wielkie i małe litery. Ignorowanie tych zaleceń albo wydłuży proces wydawniczy, albo uniemożliwi wydanie artykułu nawet, jeżeli został merytorycznie zaakceptowany.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych poprawek o charakterze stylistycznym.