Zakres i zasięg czasopisma

"Człowiek i Społeczeństwo" - czasopismo naukowe Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydziału Filozoficznego, Wydziału Psychologii i Kognitywistyki oraz Wydziału Socjologii (dawny Wydział Nauk Społecznych) Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - wydawane jest od 1984 roku w wersji papierowej, później też elektronicznej. Koncentruje się na problemach jednostki i ludzkich społeczności w kontekście współczesnej kultury. Czasopismo wyróżnia interdyscyplinarne podejście wynikające ze stosowania metod i teorii właściwych dla poszczególnych kierunków z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, a więc filozofii, kognitywistyki, kulturoznawstwa, psychologii, socjologii. Celem czasopisma jest przełamywanie barier międzydyscyplinarnych, integrowanie badań w obszarze nauk społecznych oraz wskazywanie nowych obszarów badawczych wymagających interdyscyplinarnego podejścia. Czasopismo chce także służyć, poprzez inicjowane na jego łamach dyskusje, wypracowaniu nowych płaszczyzn i punktów widzenia na zagadnienia będące dotąd przedmiotem zainteresowania poszczególnych nauk humanistyczno-społecznych, a tym samym przyczyniać się do ich rozwoju.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Zasady etyki

Przedstawione standardy odnoszą się do zasad obowiązujących autorów, redaktorów, recenzentów i wydawców, na każdym etapie publikacji tekstów w czasopiśmie. Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji w czasopiśmie „Człowiek i Społeczeństwo”/”Man and Society” są analizowane w zakresie zgodności z zasadami etyki, rzetelności, wartości i użyteczności naukowej. Polityka czasopisma jest zgodna ze standardami Committee on Publications Ethics Best Practice[1]) i obejmuje rozstrzyganie kwestii dyskusyjnych zgodnie z brzmieniem standardu COPE w zakresie:

(i) zasad dotyczących autorstwa i współautorstwa;
(ii) sposobu rozpatrywania skarg i odwołań przez czasopismo;
(iii) zasad dotyczących unikania konfliktu interesów/konkurencyjnych interesów;
(iv) zasad dotyczących udostępniania i powielania danych;
(v) zasad dotyczących własności intelektualnej;
(vi) opcji dotyczących dyskusji i korekt po publikacji.

[1] Dokument: Committee on Publication Ethics (COPE) GUIDELINES ON GOOD PUBLICATION PRACTICE, opublikowany w 1999 roku dostepny on-line: https://publicationethics.org/files/u7141/1999pdf13.pdf

Prawa autorskie: 

1. W momencie złożenia pracy celem rozpoczęcia postępowania w sprawie publikacji, Licencjodawca, zwany dalej Autorem, akceptuje wszystkie zasady umieszczone na stronie internetowej czasopisma “Człowiek i Społeczeństwo”, udzielając Licencjobiorcy, zwanego dalej Wydawcą, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu. Licencja zakłada tym samym brak ograniczeń terytorialnych, czasowych oraz ilościowych na następujących polach eksploatacji (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych):
a. utrwalanie Utworu;
b. zwielokrotnienie Utworu drukiem i w wersji cyfrowej;
c. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału/zwielokrotnionych egzemplarzy Utworu;
d. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
e. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
f. wprowadzenie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzenie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
g. rozpowszechnianie Utworu w wersji elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranecie lub innej sieci, w pracy zbiorowej, a także samodzielnie w formule Open Access w oparciu o licencję Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY-ND 4.0), a także inną wersję językową tej licencji, lub którąkolwiek późniejszą wersję tej licencji.

2. Założenia licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY-ND 4.0), udzielają Wydawcy upoważnienia do kopiowania, zmieniania, rozprowadzania, przedstawiania i wykonywania Utworu jedynie pod warunkiem uznania autorstwa.

3. Wraz z dostarczeniem Utworu, Autor zobowiązuje się do wypełnienia, podpisania oraz odesłania skanu Załącznika nr 3 (Umowa o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC) do Zarządzenia Nr 445/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 października 2015 roku w sprawie czasopism naukowych UAM oraz powołania uniwersyteckiej platformy czasopism elektronicznych PRESSto.

4. Aby przeciwdziałać przypadkom braku rzetelności naukowej (ghostwriting i guest authorship), Redakcja Człowieka i Społeczeństwa wprowadza odpowiednie procedury:

Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji.

Redakcja powinna uzyskać informację od autorów o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure)

Redakcja zobowiązuje się do dokumentacji wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Proces recenzji

Po otrzymaniu artykułu przez redakcję wiadomość informująca o rozpoczęciu procedury publikacji zostaje przesłana do autora drogą mailową. Wszelkie dalsze uzgodnienia i konsultacje między redakcją, recenzentem i autorem odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Każdy nadesłany artykuł przechodzi dwustopniową procedurę recenzowania – wewnętrzną i zewnętrzną. Pomyślne przejście etapu recenzji wewnętrznej (redakcyjnej) oznacza zakwalifikowanie tekstów do wejścia w zasadniczy proces recenzji, czyli do przesłania ich do dwóch recenzentów zewnętrznych z tytułem co najmniej profesora uczelni, pracujących w innych ośrodkach naukowych niż autorzy artykułów.

Po uzyskaniu recenzji zewnętrznej autor zostaje przez redakcję poinformowany o jej wyniku i otrzymuje treść recenzji w formie pisemnej z jednoznacznie sformułowanym wnioskiem co do przyjęcia lub odrzucenia artykułu. W przypadku obecności w recenzji uwag krytycznych autor powinien wprowadzić do tekstu sugerowane poprawki. Artykuł zostaje przyjęty do publikacji po wprowadzeniu doń postulowanych przez recenzentów zmian i uzyskaniu ostatecznej pozytywnej recenzji.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania w tekście drobnych poprawek edycyjnych oraz językowych bez porozumienia z autorem.

Redakcja dokłada wszelkich starań, by recenzenci byli jak najbardziej kompetentni w danej dziedzinie oraz by recenzent i autor recenzowanego tekstu nie pozostawali w bliskich relacjach osobistych ani zawodowych. Redakcja dba również o to, by unikać konfliktów interesów bądź okoliczności mogących obniżyć społeczną wiarygodność procedury recenzyjnej. Podczas procedury recenzyjnej zachowywane są zasady poufności i anonimowości.

 

Lista recenzentów 

Prof. dr hab. Augustyn Bańka, SWPS, Polska

Prof. US dr hab. Waldemar Domachowski, US, Polska

Prof. dr hab. Leon Dyczewski, KUL, Polska

Prof. AI dr hab. Stefan Frydrychowicz, AI, Polska

Prof. dr hab. Barbara Gawda, UMCS, Polska

Prof. dr hab. Andrzej de Lazari, UŁ, Polska

Prof. UŁ dr hab. Tomasz Ferenc, UŁ, Polska

Prof. UW dr hab. Jacek Kochanowski, UW, Polska

Prof. AMW dr hab. Jerzy Kojkoł, AMW, Polska

Prof. UAP dr hab. Izabela Kowalczyk, UAP, Polska

Prof. UJ dr hab. Józef Maciuszek, UJ, Polska

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik, UAM, Polska

Prof. dr hab. Jolanta Miluska, US, Polska

Prof. dr hab. Piotr Mitzner, UKSW, Polska

Prof. dr hab. Krzysztof Olechnicki, UMK, Polska

Prof. UKSW dr hab. Andrzej Pankalla, UKSW, Polska

Prof. US dr hab. Adam Skibiński, US, Polska

Prof. UEK dr hab. Kazimierz Sosenko, UEK, Polska

Prof. UR dr hab. Zbigniew Stachowski, UR, Polska

Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, UAM, Polska

Prof. SGGW dr hab. Anna Wachowiak, SGGW, Polska

Prof. dr hab. Szymon Wróbel, UW, Polska

Prof. UEP dr hab. Halina Zboroń, UEP, Polska

Prof. UR dr hab. Magdalena Żardecka, UR, Polska

Prof. dr hab. Aldona Żurek, UAM, Polska