O czasopiśmie

Cel i zakres czasopisma

"Człowiek i Społeczeństwo" to czasopismo naukowe Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydziału Filozoficznego, Wydziału Psychologii i Kognitywistyki oraz Wydziału Socjologii (dawny Wydział Nauk Społecznych) Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu wydawane od 1984 roku w wersji papierowej, później też elektronicznej. Założycielką i pierwszą redaktorką naczelną czasopisma była prof. dr hab. Krystyna Zamiara. Koncentruje się na problemach jednostki i ludzkich społeczności w kontekście współczesnej kultury. Czasopismo wyróżnia interdyscyplinarne podejście wynikające ze stosowania metod i teorii właściwych dla poszczególnych kierunków z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, a więc filozofii, kognitywistyki, kulturoznawstwa, psychologii, socjologii.

Celem czasopisma jest przełamywanie barier międzydyscyplinarnych, integrowanie badań w obszarze nauk społecznych oraz wskazywanie nowych obszarów badawczych wymagających interdyscyplinarnego podejścia. Czasopismo chce także służyć, poprzez inicjowane na jego łamach dyskusje, wypracowaniu nowych płaszczyzn i punktów widzenia na zagadnienia będące dotąd przedmiotem zainteresowania poszczególnych nauk humanistyczno-społecznych, a tym samym przyczyniać się do ich rozwoju.


Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.
Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.


Zasady etyki

Czasopismo "Człowiek i Społeczeństwo” jest czasopismem recenzowanym, funkcjonującym w otwartym dostępie oraz spełniającym zasady etyki publikacyjnej określone przez Committee for Publication Ethics (COPE). W celu zapewnienia wysokiej jakości etycznej, czasopismo nakłada na redaktorów, autorów i recenzentów obowiązek przestrzegania następujących zasad na wszystkich etapach publikacji tekstów.


Redaktorzy

 1. Redaktorzy czasopisma mają zobowiązania etyczne wobec autorów, recenzentów i czytelników czasopisma. W szczególności są odpowiedzialni za wszelkie treści publikowane w czasopiśmie.
 2. Redaktorzy dokonują wyboru recenzentów kierując się ich kompetencją naukową oraz unikając konfliktu interesów.
 3. Redaktorzy pośredniczą między autorem a recenzentem dostarczając zarówno autorom, jak i recenzentom wszelkich niezbędnych materiałów i dbając o przestrzeganie zasad procesu recenzji, w szczególności wymogu rzetelności i anonimowości recenzji.
 4. Podejmując decyzję o przyjęciu artykułu do publikacji, redaktorzy kierują się zawartością i jakością naukową przedłożonego artykułu potwierdzoną przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów oraz unikają dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie, religię, orientację seksualną.
 5. Zadaniem redaktorów jest dołożenie wszelkich starań mających na celu wyeliminowanie tekstów mających znamiona plagiatu, autoplagiatu, autorstwa widma, autorstwa gościnnego, autorstwa grzecznościowego oraz fabrykowania danych. W przypadku wykrycia powyższych i innych przejawów nierzetelności naukowej redaktorzy podejmują czynności wyjaśniające i informują odpowiednie instytucje.
 6. W przypadku wykrycia powyższych nadużyć odnośnie już opublikowanych tekstów, redaktorzy podejmują działania mające na celu naprawę wyrządzonych szkód.


Autorzy

 1. Autorzy zobowiązani są do podejmowania wszelkich starań mających na celu zapewnienie wysokiej jakości i oryginalności składanych do czasopisma tekstów.
 2. Autorami tekstu mogą być wyłącznie osoby, które miały istotny wkład w powstanie tekstu.
 3. Autorzy zapewniają, że nadesłane teksty są wolne od wad oraz że nie zostały wcześniej opublikowane oraz złożone do publikacji w innym miejscu.
 4. Autorzy informują redakcję czasopisma o konflikcie interesów oraz dostarczają informacji niezbędnych do unikania konfliktu interesów.
 5. Autorzy zobowiązani są do respektowania praw autorskich, a w przypadku wykorzystania materiałów chronionych prawami autorskimi, uzyskania zgody odpowiednich podmiotów.
 6. Autorzy zobowiązani są do ujawniania źródeł finansowania badań naukowych, których efektem jest przedkładany do publikacji tekst.
 7. Autorzy zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania redakcji czasopisma o błędach i nieścisłościach wykrytych w opublikowanym tekście.


Recenzenci

 1. Recenzenci pełnią istotną rolę procesie przyjmowania tekstów do publikacji, a ich opinie mają kluczowy wpływ na decyzje podejmowane przez zespół redakcyjny.
 2. Recenzenci przygotowują anonimowe, rzetelne i jednoznaczne recenzje, kierując się formularzem recenzji
 3. Recenzenci przestrzegają zasad poufności, nie konsultują i nie udostępniają powierzonego im do oceny artykułu stronom trzecim bez zgody redakcji
 4. Recenzenci dbają o wykonanie recenzji zgodnie z ustalonym terminem oraz informują redakcję o ewentualnych opóźnieniach, a także o niemożliwości wykonania recenzji
 5. Opinie przedstawione w recenzji powinny być wyrażone w sposób jasny, jednoznaczny i pozbawiony osobistych uwag pod adresem autora tekstu
 6. Recenzenci informują redakcję o zaistnieniu konfliktu interesów lub możliwości zaistnienia konfliktu interesów.
 7. Recenzenci informują redakcję o wszelkich wykrytych w procesie recenzji nadużyciach.


Zasady postępowania w przypadku wykrycia nadużyć

Redakcja czasopisma „Człowiek i Społeczeństwo” przywiązuje dużą wagę do dbania o rzetelność naukową nadesłanych tekstów oraz podejmuje szereg działań mających na celu wyeliminowanie tekstów, w których wykryto naruszenie rzetelności naukowej. W szczególności redakcja dąży do wyeliminowania najczęściej spotykanych nadużyć, takich jak plagiat, autoplagiat, autorstwo widmo, autorstwo gościnne, autorstwo grzecznościowe oraz fabrykowanie danych. W tym celu przyjęto następujące standardy postępowania:

 1. W przypadku wykrycia nadużyć lub otrzymaniu zgłoszenia o możliwym zaistnieniu nadużyć, redakcja podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałych zdarzeń, w szczególności określenie charakteru i zakresu nadużyć.
 2. W trakcie wyjaśniania możliwych nadużyć redakcja przedstawia sformułowane zarzuty autorowi tekstu oraz zapoznaje się z odpowiedzią autora na zarzuty.
 3. W przypadku wykrycia niezamierzonych błędów nie mających istotnego wpływu na jakość tekstu, a także w przypadku wykrycia drobnych nieścisłości dotyczących autorstwa tekstu, redakcja erratę do tekstu.
 4. W przypadku potwierdzenia poważniejszego naruszenia zasad etyki publikacyjnej redakcja podejmuje decyzję o retrakcji tekstu. Informacja o podjętych działaniach (nota retrakcyjna) jest podawana do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony internetowej czasopisma oraz we wszystkich bazach danych, w których czasopismo jest indeksowane.
 5. W celu wyeliminowania przypadków plagiatu i autoplagiatu redakcja korzysta z oprogramowania umożliwiającego sprawdzanie tekstów pod względem oryginalności.
 6. O zaistnieniu poważnych nadużyć redakcja informuje odpowiednie instytucje, z którymi związany jest autor.


Prawa autorskie

 1. W momencie złożenia pracy celem rozpoczęcia postępowania w sprawie publikacji, Licencjodawca, zwany dalej Autorem, akceptuje wszystkie zasady umieszczone na stronie internetowej czasopisma “Człowiek i Społeczeństwo”, udzielając Licencjobiorcy, zwanego dalej Wydawcą, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu. Licencja zakłada tym samym brak ograniczeń terytorialnych, czasowych oraz ilościowych na następujących polach eksploatacji (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych):
  a. utrwalanie Utworu;
  b. zwielokrotnienie Utworu drukiem i w wersji cyfrowej;
  c. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału/zwielokrotnionych egzemplarzy Utworu;
  d. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  e. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
  f. wprowadzenie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzenie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
  g. rozpowszechnianie Utworu w wersji elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranecie lub innej sieci, w pracy zbiorowej, a także samodzielnie w formule Open Access w oparciu o licencję Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY-ND 4.0), a także inną wersję językową tej licencji, lub którąkolwiek późniejszą wersję tej licencji.
 2. Założenia licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY-ND 4.0), udzielają Wydawcy upoważnienia do kopiowania, zmieniania, rozprowadzania, przedstawiania i wykonywania Utworu jedynie pod warunkiem uznania autorstwa.
 3. Wraz z dostarczeniem Utworu, Autor zobowiązuje się do wypełnienia, podpisania oraz odesłania skanu Załącznika nr 3 (Umowa o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC) do Zarządzenia Nr 445/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 października 2015 roku w sprawie czasopism naukowych UAM oraz powołania uniwersyteckiej platformy czasopism elektronicznych PRESSto.
 4. Aby przeciwdziałać przypadkom braku rzetelności naukowej (ghostwriting i guest authorship), Redakcja „Człowieka i Społeczeństwa” wprowadza odpowiednie procedury:
  - Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji.
  - Redakcja powinna uzyskać informację od autorów o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
  - Redakcja zobowiązuje się do dokumentacji wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.


Proces recenzji

Po otrzymaniu artykułu przez redakcję wiadomość informująca o rozpoczęciu procedury publikacji zostaje przesłana do autora drogą mailową. Wszelkie dalsze uzgodnienia i konsultacje między redakcją, recenzentem i autorem odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Każdy nadesłany artykuł przechodzi dwustopniową procedurę recenzowania – wewnętrzną i zewnętrzną. Pomyślne przejście etapu recenzji wewnętrznej (redakcyjnej) oznacza zakwalifikowanie tekstów do wejścia w zasadniczy proces recenzji, czyli do przesłania ich do dwóch recenzentów zewnętrznych z tytułem co najmniej profesora uczelni, pracujących w innych ośrodkach naukowych niż autorzy artykułów.

Po uzyskaniu recenzji zewnętrznej autor zostaje przez redakcję poinformowany o jej wyniku i otrzymuje treść recenzji w formie pisemnej z jednoznacznie sformułowanym wnioskiem co do przyjęcia lub odrzucenia artykułu. W przypadku obecności w recenzji uwag krytycznych autor powinien wprowadzić do tekstu sugerowane poprawki. Artykuł zostaje przyjęty do publikacji po wprowadzeniu doń postulowanych przez recenzentów zmian i uzyskaniu ostatecznej pozytywnej recenzji.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania w tekście drobnych poprawek edycyjnych oraz językowych bez porozumienia z autorem.

Redakcja dokłada wszelkich starań, by recenzenci byli jak najbardziej kompetentni w danej dziedzinie oraz by recenzent i autor recenzowanego tekstu nie pozostawali w bliskich relacjach osobistych ani zawodowych. Redakcja dba również o to, by unikać konfliktów interesów bądź okoliczności mogących obniżyć społeczną wiarygodność procedury recenzyjnej. Podczas procedury recenzyjnej zachowywane są zasady poufności i anonimowości.

Formularz recenzji