"Człowiek i Społeczeństwo" - czasopismo naukowe Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydziału Filozoficznego, Wydziału Psychologii i Kognitywistyki oraz Wydziału Socjologii (dawny Wydział Nauk Społecznych) Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - wydawane jest od 1984 roku w wersji papierowej, później też elektronicznej. Koncentruje się na problemach jednostki i ludzkich społeczności w kontekście współczesnej kultury. Czasopismo wyróżnia interdyscyplinarne podejście wynikające ze stosowania metod i teorii właściwych dla poszczególnych kierunków z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, a więc filozofii, kognitywistyki, kulturoznawstwa, psychologii, socjologii. Celem czasopisma jest przełamywanie barier międzydyscyplinarnych, integrowanie badań w obszarze nauk społecznych oraz wskazywanie nowych obszarów badawczych wymagających interdyscyplinarnego podejścia. Czasopismo chce także służyć, poprzez inicjowane na jego łamach dyskusje, wypracowaniu nowych płaszczyzn i punktów widzenia na zagadnienia będące dotąd przedmiotem zainteresowania poszczególnych nauk humanistyczno-społecznych, a tym samym przyczyniać się do ich rozwoju.

INDEKSOWANE W:

CEEOL, BazEkon, Google Scholar, WorldCat, ERIH PLUS

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Do roku 2018 - 9 punktów MNiSW 
Od roku 2021 - 40 punktów MNiSW

ISSN: 0239-3271
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do numeru 53/2022

2021-10-05

Temat tomu: "Paradygmaty metafilozofii"

 Redakcja naukowa

Andrzej Wawrzynowicz

_______________________

Metafilozofia obejmuje szczególny aspekt badań filozoficznych, który dotyczy refleksji filozofii nad sobą samą, własnymi założeniami, metodologią i celami, które przyświecają tej formie działalności intelektualnej człowieka. Pojęcie to funkcjonuje zasadniczo w dwóch znaczeniach. W pierwszym z nich metafilozofia traktowana jest jako nieredukowalny komponent wszelkiego namysłu filozoficznego jako takiego – komponent wyrażający charakterystyczny dla tego namysłu rys swoistej autoreferencji pojęciowej, w ramach której nie istnieje bezwzględne rozgraniczenie między przedmiotem a metodą badań. Takie rozumienie refleksji metafilozoficznej – opierające się na przekonaniu, że w filozofii namysł nad metodą wchodzi integralnie w zakres samego przedmiotu badań – znajdujemy źródłowo w całym głównym nurcie metafizyki zachodniej, co najmniej od Platona. Metafilozofia w tym znaczeniu z reguły nie jest wyodrębniana jako osobna dziedzina badawcza, mimo, że tego rodzaju rozważania zajmują niejednokrotnie ważne i eksponowane miejsce w dokonaniach wielu wpływowych nurtów w dziejach filozofii (na przykład klasycznego idealizmu niemieckiego czy hermeneutyki filozoficznej). W drugim, węższym znaczeniu metafilozofia oznacza subdyscyplinę filozofii, bądź dyscyplinę z pogranicza  psychologii filozofii i socjologii wiedzy, rozwijającą się współcześnie przede wszystkim na gruncie tradycji analitycznej, a zdefiniowaną na początku lat czterdziestych XX wieku przez urodzonego w Polsce amerykańskiego filozofa Morrisa Lazerowitza (1907-1987), pod wyraźnym wpływem myśli Ludwiga Wittgensteina. Te dwa częściowo konkurencyjne, a po części zazębiające się wzajemnie sposoby uprawiania refleksji metafilozoficznej wyznaczają obecnie (niejako w sposób komplementarny) obiecującą teoretycznie i płodną heurystycznie dziedzinę badań filozoficznych. W przygotowywanym do druku numerze 53/2022 czasopisma „Człowiek i Społeczeństwo” zamierzamy przedstawić panoramę historycznych i współczesnych stanowisk w tej dziedzinie.

 

Termin nadsyłania tekstów: 31 października 2021 roku

 

Tom 51 (2021): Blisko czy na dystans? Psychologiczne aspekty relacji międzyludzkich

Opublikowane: 2021-05-25

Związek między przejawianym stylem poczucia humoru a prezentowaną postawą rodzicielską

Anita Piasecka, Monika Gryz, Weronika Łuczak, Adrianna Mikajewska, Paweł Kleka

101–117

Wyświetl wszystkie numery