"Człowiek i Społeczeństwo" - czasopismo naukowe Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydziału Filozoficznego, Wydziału Psychologii i Kognitywistyki oraz Wydziału Socjologii (dawny Wydział Nauk Społecznych) Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - wydawane jest od 1984 roku w wersji papierowej, później też elektronicznej. Koncentruje się na problemach jednostki i ludzkich społeczności w kontekście współczesnej kultury. Czasopismo wyróżnia interdyscyplinarne podejście wynikające ze stosowania metod i teorii właściwych dla poszczególnych kierunków z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, a więc filozofii, kognitywistyki, kulturoznawstwa, psychologii, socjologii. Celem czasopisma jest przełamywanie barier międzydyscyplinarnych, integrowanie badań w obszarze nauk społecznych oraz wskazywanie nowych obszarów badawczych wymagających interdyscyplinarnego podejścia. Czasopismo chce także służyć, poprzez inicjowane na jego łamach dyskusje, wypracowaniu nowych płaszczyzn i punktów widzenia na zagadnienia będące dotąd przedmiotem zainteresowania poszczególnych nauk humanistyczno-społecznych, a tym samym przyczyniać się do ich rozwoju.

INDEKSOWANE W:

CEEOL, BazEkon, Google Scholar, WorldCat, ERIH PLUS

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 40
 
ISSN (Print): 0239-3271
ISSN (Online): 0239-3271
Licencja Creative Commons
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Tom 53 (2022): Paradygmaty metafilozofii

Redakcja naukowa: Andrzej Wawrzynowicz

Opublikowane: 2022-06-27

Wyświetl wszystkie numery