"Człowiek i Społeczeństwo" - czasopismo naukowe Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydziału Filozoficznego, Wydziału Psychologii i Kognitywistyki oraz Wydziału Socjologii (dawny Wydział Nauk Społecznych) Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - wydawane jest od 1984 roku w wersji papierowej, później też elektronicznej. Koncentruje się na problemach jednostki i ludzkich społeczności w kontekście współczesnej kultury. Czasopismo wyróżnia interdyscyplinarne podejście wynikające ze stosowania metod i teorii właściwych dla poszczególnych kierunków z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, a więc filozofii, kognitywistyki, kulturoznawstwa, psychologii, socjologii. Celem czasopisma jest przełamywanie barier międzydyscyplinarnych, integrowanie badań w obszarze nauk społecznych oraz wskazywanie nowych obszarów badawczych wymagających interdyscyplinarnego podejścia. Czasopismo chce także służyć, poprzez inicjowane na jego łamach dyskusje, wypracowaniu nowych płaszczyzn i punktów widzenia na zagadnienia będące dotąd przedmiotem zainteresowania poszczególnych nauk humanistyczno-społecznych, a tym samym przyczyniać się do ich rozwoju.

INDEKSOWANE W:

CEEOL, BazEkon, Google Scholar, WorldCat, ERIH PLUS

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 40
 
ISSN (Print): 0239-3271
ISSN (Online): 0239-3271
Licencja Creative Commons
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do numeru 55/2023

2022-06-21

Badania nad chrześcijaństwem, poza dziedziną teologii czy religioznawstwa, wydają się z ograniczone brakiem jednolitego opisu przedmiotu badań (czym jest religia jako fenomen kulturowy, przy licznych opisach poszczególnych kościołów czy religii) oraz brakiem krytycznej nauki o religii (przy obszernych krytykach samych fenomenów religijnych, czy związanych z instytucjonalnym wymiarem religii, czy z aspektem osobowym np. krytyka tzw. ludzi Kościoła). 

Naszym punktem wyjścia jest poszukiwanie aktualnej funkcji chrześcijaństwa, albo szerzej – religii jako systemu społecznego o określonej funkcji, tak jak użył tego pojęcia Niklas Luhmann. W ramach analiz filozoficznych, reinterpretacji ulega zagadnienie spójności czy racjonalności religii, na przykład w zestawieniu z wynikami nauk empirycznych, ale też w szeroko pojętej debacie publicznej. Tylko bowiem z filozoficznej meta-perspektywy dokonywać można adekwatnych analiz relacji zachodzących pomiędzy odmiennymi dyscyplinami: religią a naukami empirycznymi czy polityką i innymi systemami społecznymi. 

Zauważalne we współczesnej kulturze nieustannego komentowania, dodatkowo w dobie globalnej pandemii i głębokiego kryzysu gospodarczego, stały się: nie tylko zmiana recepcji religii, zwłaszcza instytucjonalnych jej form, ale przede wszystkim brak racjonalnego podejścia w jej badaniu i opisywaniu, oraz zarzut nieracjonalności samej religii. Spróbujemy pokazać jej ścisłą zależność od takich fenomenów jak: nauka, gospodarka, polityka itp. 

Artykuły dotyczące powyższych zagadnień przesyłać można do 30 czerwca 2022 roku. 

Tom 53 (2022): Paradygmaty metafilozofii

Redakcja naukowa: Andrzej Wawrzynowicz

Opublikowane: 2022-06-27

Wyświetl wszystkie numery