Współczesne tabu językowe, czyli o czym nie mówią Polacy
PDF

Jak cytować

Rogodzińska, K. ., & Obrębska, M. . (2018). Współczesne tabu językowe, czyli o czym nie mówią Polacy. Człowiek I Społeczeństwo, 45, 127–149. https://doi.org/10.14746/cis.2018.45.7

Abstrakt

The issue of contemporary linguistic taboo seems to be an important one due to the fact that we deal with its consequences in scientific, as well as social and educational, discourse. However, it has not been explored extensively enough. This thesis aims to investigate the differences in lexical processing of taboo and neutral words. The data was collected in a two-steps procedure. Firstly, a questionnaire was used to examine what topics are considered to be taboo in different age groups. Secondly, a psychological experiment was conducted with use of E-Prime programme in order to investigate the difference in taboo and neutral words reaction time. 58 people participated in the experiment, divided into two age groups. No statistically significant differences were observed between taboo and neutral words reaction time. However, it was proven that the taboo words reaction time is, in fact, statistically significantly longer for people in middle adulthood stage than for students. This study considers emotional valence as the only factor distinguishing taboo words from neutral words. In the future, to enable more precise words selection, the study should consider other lexical properties of the words as well.

https://doi.org/10.14746/cis.2018.45.7
PDF

Bibliografia

Allan, K., Burridge, K. (2006). Forbidden Words: Taboo and the censoring of language. Cambridge: Cambridge University Press.

Beisert, M. (1991). Seks twojego dziecka. Poznań: Zakład Wydawniczy Domke.

Bruner, J. S., Postman, L. (1947). Emotional selectivity in perception and reaction. Journal of Personality, 16, 69–77.

Danieluk, B. (2013). Ile jest Ja w emocjach samoświadomościowych? Rodzaj zaangażowania Ja a wstyd, poczucie winy i zakłopotanie. Psychologia Społeczna, 3 (26), 302–322.

Frazer, J. G. (1962). Złota gałąź, przeł. W Lewik. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Freud, S. (1993). Totem i tabu, przeł. J. Prokopiuk, M. Poręba. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Grzegołowska-Klarkowska, J. (1986). Mechanizmy obronne osobowości. Warszawa: PWN.

Howes D. H., Solomon R. L. (1950). A note on McGinnies’ „Emotionality and perceptual defense”. Psychological Review, 57 (4), 229–234.

Imieliński, K. (1980). Seksuologia kulturowa. Warszawa: PWN.

Iniewicz, G. (2015). Stres mniejszościowy u osób homoseksualnych i biseksualnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jasielska, A. (2012). Treść i struktura prototypu wstydu jako przykładu emocji złożonej. Roczniki Psychologiczne, 3, 101–107.

Jasielska, A. (2013). Charakterystyka i konsekwencje potocznego rozumienia emocji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kurcz, I. (2005). Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Lew-Starowicz, Z. (1987). Seks w kulturach świata. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Lewis, M., Haviland-Jones, J. M. (2005). Psychologia emocji, przeł. M. Kacmajor i in. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Maciuszek, J. (2013). Automatyzmy i bezrefleksyjność w kontekście wpływu społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mackay, D. G., Shafto, M., Taylor, J. K., Marian, D. E., Abrams, L., Dyer, J. R. (2004).

Relations between emotion, memory and attention: Evidence from taboo Stroop, lexical decision and immediate memory tasks. Memory and Cognition, 32 (3), 474–488.

Madan, C. R., Shafer, A. T., Chan, M., Singhal, A. (2017). Shock and awe: Distinct effects of taboo words on lexical decision and free recall. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 70 (4), 793–810.

Menninghaus, W. (2009). Wstręt: teoria i historia, przeł. G. Sowiński. Kraków: Towarzystwo Autorów Prac Naukowych Universitas.

Reeves, L. M., Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R. (2005). Słowa i znaczenia – od pojęć pierwotnych do złożonych struktur. W: J. B. Gleason, N. B. Ratner (red.). Psycholingwistyka (ss. 173–248), przeł. J. Bobryk i in. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Ruiz, R. A., Krauss, H. H. (1968). Perceptual defense versus response suppression. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 69 (1), 33–37.

Staszczak, Z. (1987). Słownik etnologiczny. Warszawa: PWN.

Thomas, L. A., LaBar, K. S. (2005). Emotional arousal enhances word repetition priming. Cognition and Emotion, 19 (7), 1027–1047.

Widłak, S. (1963). Tabu i eufemizm w językach nowożytnych. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 22, 93–102.

Widłak, S. (1968). Zjawisko tabu językowego. Lud, 52, 7–25.

Wolska, B., Pąkciński, M. (2012). Tabu i wstyd w literaturze i kulturze. Napis, 18, 3–7.

Zajonc, R. B. (1962). Response suppression in perceptual defense. Journal of Experimental Psychology, 64, 206–214.

Zielona-Jenek, M., Chodecka, A. (2010). Jestem dziewczynką, jestem chłopcem: rozwój seksualny dziecka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

1. W momencie złożenia pracy celem rozpoczęcia postępowania w sprawie publikacji, Licencjodawca, zwany dalej Autorem, akceptuje wszystkie zasady umieszczone na stronie internetowej czasopisma “Człowiek i Społeczeństwo”, udzielając Licencjobiorcy, zwanego dalej Wydawcą, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu. Licencja zakłada tym samym brak ograniczeń terytorialnych, czasowych oraz ilościowych na następujących polach eksploatacji (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych):
a. utrwalanie Utworu;
b. zwielokrotnienie Utworu drukiem i w wersji cyfrowej;
c. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału/zwielokrotnionych egzemplarzy Utworu;
d. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
e. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
f. wprowadzenie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzenie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
g. rozpowszechnianie Utworu w wersji elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranecie lub innej sieci, w pracy zbiorowej, a także samodzielnie w formule Open Access w oparciu o licencję Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY 4.0), a także inną wersję językową tej licencji, lub którąkolwiek późniejszą wersję tej licencji.

2. Założenia licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY 4.0), udzielają Wydawcy upoważnienia do kopiowania, zmieniania, rozprowadzania, przedstawiania i wykonywania Utworu jedynie pod warunkiem uznania autorstwa.

3. Wraz z dostarczeniem Utworu, Autor zobowiązuje się do wypełnienia, podpisania oraz odesłania skanu Załącznika nr 3 (Umowa o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC) do Zarządzenia Nr 445/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 października 2015 roku w sprawie czasopism naukowych UAM oraz powołania uniwersyteckiej platformy czasopism elektronicznych PRESSto.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.