Górnoślązacy. Tożsamość regionalna i etniczna ponad granicami

Main Article Content

Justyna Kijonka

Abstrakt

Silesian identity is what connects regardless of national identity. The aim of this article is to present the problem of identity of Upper Silesians living in Poland and in Germany in the context of conception of the imaginary community and transnational theory. The issues of the social worlds in which Upper Silesians live in Poland and in Germany will also be tackled. The paper is based on research devoted to the Upper Silesian identity, which I have been conducting for several years in Poland, and recently also in Germany.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kijonka, J. (2017). Górnoślązacy. Tożsamość regionalna i etniczna ponad granicami. Człowiek I Społeczeństwo, 44, 111-133. https://doi.org/10.14746/cis.2017.44.8
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Anderson B. (1997), Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak; Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 2. Arnold W. (Hrsg.) (1985), Die Aussiedler in der Bundesrepublik Deutschland: Forschungen der AWR Deutsche Sektion, Band 1: Herkunft, Ausreise, Aufnahme, Wien: Braumüller.
 3. Bartoszek A., Gruszczyński L.A. (1995), Perspektywy stosunków polsko-niemieckich w opinii mieszkańców województwa katowickiego: szanse i zagrożenia, Katowice: Ośrodek Badań Społeczno-Kulturowych Towarzystwa Zachęty Kultury.
 4. Bartoszek A., Gruszczyński L.A. (1996), Województwo katowickie ‘96: obraz z życia i jego warunków w świadomości mieszkańców: raport o rozwoju społecznym, Katowice: Ośrodek Badań Społeczno-Kulturowych Towarzystwa Zachęty Kultury.
 5. Bartoszek A., Nawrocki T., Kijonka-Niezabitowska J. (2009), Tożsamość młodych Ślązaków. Między patriotyzmem lokalnym a europejskością, Katowice: Fundacja dla Śląska.
 6. Castles S., Miller M.J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Chałasiński J. (1935), Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej „Kopalnia” na Górnym Śląsku: studium socjologiczne, Warszawa: Dom Książki Polskiej.
 8. Grabe W. (2000), Górnośląscy „przesiedleńcy” w Niemczech, w: A. Wolff-Powęska, E. Schulz (red.), Być Polakiem w Niemczech, Poznań: Instytut Zachodni.
 9. Harmsen H. (Hrsg.) (1983), Die Aussiedler in der Bundesrepublik Deutschland: Forschungen der AWR Deutsche Sektion, Band 2: Anpassung, Umstellung, Eingliederung, Wien: Braumüller.
 10. Heffner K. (2006), Migracje do Niemiec i polska polityka regionalna a śląska tożsamość, w: J. Janeczek, M.S. Szczepański (red.), Dynamika śląskiej tożsamości, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 11. Jałowiecki B. (2012), Ślązacy o narodzie i tożsamości, w: E.A. Sekuła, B. Jałowiecki, P. Majewski, W. Żelazny (red.), Być narodem? Ślązacy o Śląsku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 12. Kersten K. (1986), Ruchliwość w Polsce po II wojnie światowej jako element przeobrażeń społecznych i kształtowania postaw, „Przegląd Historyczny” nr 77/4.
 13. Kijonka J. (2013), Migracje z Górnego Śląska do Republiki Federalnej Niemiec w latach 1970–1989, czyli między ojczyzną prywatną a ideologiczną, „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” t. 4.
 14. Kijonka J. (2016), Tożsamość współczesnych Górnoślązaków. Studium socjologiczne, Katowice Thesaurus Silesiae, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
 15. Kopeć E. (1986), „My i oni” na polskim Śląsku (1918–1939), Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 16. Korbel J. (1977), Wyjazdy i powroty. Migracje ludności w procesie normalizacji stosunków między Polską a RFN, Opole: Instytut Śląski w Opolu.
 17. Korbel J. (1983), Emigracje z Polski do RFN. Wybrane problemy, Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu.
 18. Korbel J. (1986), Emigranci z Polski do RFN w świetle statystyk i analiz (1952–1985), Opole: Wojewódzki Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.
 19. Kunce A. (2007), Problemy tożsamościowej układanki. Puzzle gliwickie, w: A. Kunce, Z. Kadłubek (2007), Myśleć Śląsk, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 20. Kunce A., Kadłubek Z. (2007), Myśleć Śląsk, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 21. Łempiński Z. (1987), RFN wobec problemów ludnościowych w stosunkach z Polską (1970–1985), Katowice: Śląski Instytut Naukowy.
 22. Obrębski J. (2005), Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 23. Ossowski S. (1984), O ojczyźnie i narodzie, Warszawa: PWN.
 24. Otto M. (2015), Zwischen lokaler Integration und regionaler Zugehörigkeit. Transnantionale Sozialräume oberschlesiensstämiger Aussiedler in Nordrhein-Westfalen, Bielefeld: transcript Verlag.
 25. Palenga-Möllenbeck E. (2014), Pendlemigration aus Oberschlesien. Lebensgeschichten in einer transnationalen Region Europas, Bielefeld: transcript Verlag.
 26. Pallaske C. (2002), Migrationen aus Polen in die Bundesrepublik Deutschland in den 1980er und 1990er Jahren: Migrationsverläufe und Eingliederungsprozesse in sozialgeschichtlicher Perspektive, Berlin: Waxmann.
 27. Rybicki P. (1938), O badaniu socjograficznym Śląska, Katowice: Instytut Śląski.
 28. Sekuła E.A., Jałowiecki B., Majewski P., Żelazny W. (red.) (2012), Być narodem? Ślązacy o Śląsku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 29. Szczepański M.S. (2003), Inni swoi, http:// www.tg.net.pl/indianer/==regionalizm_5.htm [23.04.2017].
 30. Szczepański M.S., Zagała Z. (2009), Chaos oswojony? Województwo śląskie i jego społeczne Metamorfozy, Katowice: Wydawnictwo Gnome.
 31. Szmeja M. (2000), Niemcy? Polacy? Ślązacy! Rodzimi mieszkańcy Opolszczyzny w świetle analiz socjologicznych, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
 32. Szramek E. (1934), Śląsk jako problem socjologiczny, Katowice: Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku.
 33. Świątkiewicz W. (1991), Tożsamość kulturowa, w: W. Świątkiewicz, K. Wódz, Tożsamość kulturowa mieszkańców starych dzielnic miast Górnego Śląska, Wrocław i in.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 34. Trzcielińska-Polus A. (1997), „Wysiedleńcy” z Polski w Republice Federalnej Niemiec w latach 1980–1990. Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski.
 35. Vertovec S. (2012), Transnarodowość, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 36. Wanatowicz M.W. (2004), Od indyferentnej ludności do śląskiej narodowości? Postawy narodowe ludności autochtonicznej Górnego Śląska w latach 1945–2003 w świadomości społecznej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 37. Wódz J. (2001), Prospektywna definicja regionu w odniesieniu do nowych polskich województw– szkic socjologiczny, w: M.S. Szczepański (red.), Jaki region? Jaka Polska? Jaka Europa? Studia i szkice socjologiczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.