Kręgi sąsiedzkie: studium miejskiego sąsiedztwa we współczesnej Polsce, główne ustalenia

Main Article Content

Marek Nowak
Przemysław Pluciński
Andrzej Siatkowski

Abstrakt

The article presents the problems of urban neighbourhood organized regarding its theoretical and empirical nature. It presents both the history and the theoretical discussion of neighbourhood research,
especially within the frames of Polish sociology, although not exclusively, as well as empirical results of the latest research conducted in three cities of different size (Warsaw, Poznań, Wronki) in 2019. Partial results of the research presented in the article focus on factors conducive to building neighbourly relations.


Marek Nowak, Przemysław Pluciński, Andrzej Siatkowski, Neighbourhood Circles: The Study of Urban Neighbourhood in Contemporary Poland and Its Basic Outcomes [Kręgi sąsiedzkie: studium miejskiego sąsiedztwa we współczesnej Polsce, główne ustalenia] edited by M. Nowak, “Człowiek i Społeczeństwo” vol. XLVIII: Kuchnia badań miejskich. Studia na temat praktyki empirycznej badaczy miasta [A backstage of urban research], Poznań 2019, pp. 55–73, Adam Mickiewicz University. ISSN 0239-3271.Marek Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Socjologii, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, e-mail: marek.nowak@amu.edu.pl
Przemysław Pluciński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Socjologii, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, e-mail: plucin@amu.edu.pl
Andrzej Siatkowski, Centrum Badań Społecznych Fundacji UAM, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, e-mail: andrzej.siatkowski@amu.edu.pl

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowak, M., Pluciński, P., & Siatkowski, A. (2019). Kręgi sąsiedzkie: studium miejskiego sąsiedztwa we współczesnej Polsce, główne ustalenia. Człowiek I Społeczeństwo, 48, 55-73. https://doi.org/10.14746/cis.2019.48.4
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Bierwiaczonek, K. (2018). Mikropolis w perspektywie badań nad tożsamością przestrzenną i sąsiedztwem. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 19(1), 269–286.
 2. Birch, D., Brown, E., Coleman, R. et al. (1979). The Behavioral Foundations of Neighborhood Change. Washington: United States. Dept. of Housing and Urban Development. Office of Policy Development and Research.
 3. Bujwicka, A. (2011). Typy wielkomiejskiego sąsiedztwa wyobrażone a praktykowane stosunki sąsiedzkie mieszkańców Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 36, 101–119.
 4. Cichocki, R., Jabkowski, P. (2018). Jakość życia mieszkańców Poznania w świetle wyników badań z lat 2002–2013. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 5. Dębicki, M., Doliński, W. (2013). Sympatia i “ciepła obojętność” jako kategorie analityczne stosunku zgorzelczan do mieszkańców Görlitz. Opuscula Sociologica, 2(4), 7–30.
 6. Galster, G. (2001). On the nature of neighbourhood. Urban Studies, 38(12), 2111–2124.
 7. Jasińska-Kania, A. (red.). (2001). Trudne sąsiedztwa: z socjologii konfliktów narodowościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 8. Kadushin, Ch. (1976). Networks and Circles in the Production of Culture. American Behavioral Scientist, 19, 769–784.
 9. Kotus, J. (2007). Natura wielkomiejskich sąsiedztw. Analiza subsąsiedzkich i sąsiedzkich terytorialnych podsystemów społecznych w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 10. Kryczka, P. (1981). Społeczność osiedla mieszkaniowego w wielkim mieście: ideologie i rzeczywistość. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 11. Majer, A. (2016). Miasto w osobistym wymiarze. Studia Miejskie, 21, 9–28.
 12. Misiak, W. (1993). Jakość życia w osiedlach miejskich. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 13. Niezabitowski, M. (2011). Relacje społeczne ludzi starszych w środowisku zamieszkania – aspekty teoretyczne i empiryczne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 38, 13–31.
 14. Nóżka, M., Bukowski, A., Smagacz-Poziemska, M., Kurnicki, K. (2018). Parkowanie i troska. Teoria praktyki w badaniach nad osiedlami wielkomiejskimi. Przegląd Socjologiczny, 67(1), 139–164.
 15. Nóżka, M., Martini, N. (2015). Metody mobilne i wizualne w praktyce badawczej. Zastosowanie fotospaceru w socjologicznych badaniach map mentalnych i zachowań terytorialnych ludzi. Przegląd Socjologii Jakościowej, 11(4), 34–50.
 16. Paprzyca, K. (2009). Wpływ efektów sąsiedztwa na jakość warunków zamieszkania na terenach miejskich – wybrane zagadnienia. Środowisko Mieszkaniowe, 7, 95–97.
 17. Park, Y., Rogers, G.O. (2015). Neighborhood Planning Theory, Guidelines, and Research: Can Area, Population, and Boundary Guide Conceptual Framing? Journal of Planning Literature, 30(1), 18–36.
 18. Pluciński, P. (2019). Horyzont socjologii i nauk społecznych w badaniach nad codziennością PRL. In: M. Choma-Jusińska, M. Kruszyński, T. Osiński (eds), Życie codzienne w PRL (pp. 13–30). Lublin–Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.
 19. Pobłocki, K. (2011). Prawo do miasta i ruralizacja świadomości w powojennej Polsce. In: M. Nowak, P. Pluciński (eds), O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń (pp. 129–146). Kraków: Ha!art.
 20. Rychliński, S. (1976). Rozpad sąsiedztwa w mieście amerykańskim. In: S. Rychliński (ed.), Wybór pism (pp. 398–436). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [1st ed. Przegląd Socjologiczny/Sociological Review, 3(1–2)/(1935)].
 21. Słania, B. (2011). (A)społeczność lokalna? Przemiany więzi społecznych na przykładzie dzielnicy Ksawera w Będzinie. Górnośląskie Studia Socjologiczne, 2, 90–101.
 22. Smagacz-Poziemska, M. (2017). Badania nad społecznościami lokalnymi i sąsiedztwami w mieście – perspektywa socjologiczna. In: G. Schneider-Skalska, E. Kusińska (eds), Miejskie środowisko mieszkaniowe/Urban housing environment (pp. 139–155). Kraków: Politechnika Krakowska.
 23. Sokołowicz, M.E. (2017). Udogodnienia miejskie – element publicznego wymiaru zasobów mieszkaniowych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 332(6), 125–143.
 24. Sosnowski, A., Walkowiak, J. (1983). Sąsiedztwo i jego odzwierciedlenie w świadomości mieszkańców wielkomiejskich osiedli. Studia Socjologiczne, 1, 223–244.
 25. Szwaja, K. (1970). Przemiany rodzin robotniczych pochodzenia wiejskiego w wielkim mieście, typescript reproduced, Poznań: Archiwum Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 26. Temkin, K., Rohe, W. (1996). Neighbourhood change and urban policy. Journal of Planning Education and Research, 15(3), 159–170.
 27. Turowski, J. (1973). Socjologiczne aspekty społeczności osiedlowej. Studia Socjologiczne, 3.
 28. Unruh, D.R. (1980). The nature of social worlds. The Pacific Sociological Review, 23(3), 271–296.
 29. Węcławowicz, G. (2016). Urban Development in Poland, from the Socialist City to the Post-Socialist and Neoliberal City, The study has been realised within the confines of the research entitled “Social Polarisation in the Hungarian and Eastern-Central European ‘New Town’ Regions: Impacts of Transition and Globalisation” (K 106169), http://rcin.org.pl/Content/62816/WA51_81767_151633-r2016_Urban-Development-in.pdf, accessed: summer 2019.
 30. Zemło, M. (2016). Florian Znaniecki’s sociology of common-sense knowledge: An overview of the problem. Zeszyty Naukowe KUL, 59, 4(236).
 31. Ziółkowski, J. (1964). Osiedle jako system społeczny. Studia Socjologiczne, 2, 183–209.
 32. Ziółkowski, J. (1965). Urbanizacja, miasto, osiedle. Studia socjologiczne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 33. Znaniecki, F., Ziółkowski, J. (1928/1984). Czym jest dla ciebie miasto Poznań? Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.