Szare bloki z wielkiej płyty przytłaczają? Blokowiska w pozanaukowym dyskursie publicznym

Main Article Content

Edyta Tomczyk

Abstrakt

The article presents the results of a study on the latest non-scientific public discourse on Warsaw large housing estates, with particular emphasis on architectural and urban issues, based on the analysis of press articles from a popular daily regional paper, „Gazeta Stołeczna”, blogs devoted to the city and hip-hop pieces written by Warsaw rappers. Discourse analysis included the identification of the discourse participants, i.e. who is talking to whom?; discourse content analysis, i.e. what is said?; and, finally, determination of the type of discourse and the role of language i.e. how it is said? The article consists of two parts. In the first methodological section a general view over discourse analysis as a tool for conducting interdisciplinary research and a short review of Polish works on discourse in the context of urban research are discussed. The second part of the paper is devoted to the results and conclusions of the study.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tomczyk, E. (2019). Szare bloki z wielkiej płyty przytłaczają? Blokowiska w pozanaukowym dyskursie publicznym. Człowiek I Społeczeństwo, 48, 91–105. https://doi.org/10.14746/cis.2019.48.6
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Biskupska, K. (2018). „Miasto to jak mieszkanie”. Nasze. Powojenne strategie oswajania miast Ziem Zachodnich i Północnych na przykładzie Wrocławia. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 19(4), 129–148.
 2. Bukłaha, Z. (2017). Czego Warszawa nie wie?, Gazeta Stołeczna, 14.07.2017, 12.
 3. Chilton, P. (2008). Brakujące ogniwo KAD: moduły, amalgamy i instynkt krytyczny. W: A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu (ss. 61–102). Kraków: Universitas.
 4. Chomątowska, B. (2017). Niech „blokowisko” zostanie w latach 90. Gazeta Stołeczna, 30.05.2017, 2.
 5. Chomątowska, B. (2018). Betonia. Dom dla każdego. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 6. Dijk, T.A., van. (1993). Principles of critical discourse analysis, Discourse & Society, 2, 249–283.
 7. Duda, B. (2015). Dyskursywne i tekstowe reprezentacje współczesnej przestrzeni miejskiej, Katowice: Uniwersytet Śląski.
 8. Duda, B. (2018). Miasto w świecie dyskursów. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 9. Duszak, A. (1998). Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Duszak, A., Fairclough, N. (red.). (2008). Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Kraków: Universitas.
 11. Duszak, A., Kowalski, G. (red.). (2013). Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu. Kraków: Universitas.
 12. Dymitrow, M. (2015). Dyskurs degradacji miast w Polsce: próba dekonstrukcji. W: R. Krzysztofik, M. Dymitrow (red.), Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy (ss. 355–361). Gothenburg. University of Gothenburg.
 13. Fairclough, N. (1989). Language and Power. London: Longman.
 14. Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.
 15. Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. New York: Longman.
 16. Fairclough, N., Duszak, A. (2008). Krytyczna analiza dyskursu – nowy obszar badawczy dla lingwistyki i nauk społecznych. W: A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu (ss. 7–32). Kraków: Universitas.
 17. Foucault, M. (1971). L’Ordre du discour. Paris: Gallimard.
 18. Foucault, M. (2002). Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w College de France 2 grudnia 1970 roku, przeł. M. Kozłowski. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
 19. Fowler, R., Hodge, B., Kress, G., Trew, T. (1979). Language and Control. London: Routledge.
 20. Gądecki, J. (2009). Za murami. Osiedla grodzone w Polsce – analiza dyskursu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 21. Grabkowska, M. (2017). Przestrzeń miasta postsocjalistycznego jako dobro wspólne. Przegląd koncepcji teoretycznych. Prace Geograficzne, 149, 33–52.
 22. Grabkowska, M. (2018). Urban space as a commons in print media discourse in Poland after 1989. Cities, 71, 22–29.
 23. Graham, P. (2008). KAD a wartości: interdyscyplinarność jako zwrot w kierunku podejścia krytycznego. W: A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu (ss. 33–59). Kraków: Universitas.
 24. Gumperz, J.J. (1982). Discourse Strategies. Cambridge: Cambridge University Press.
 25. Halliday, M.A.K. (1978). Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning. London: Edward Arnold.
 26. Instytut Techniki Budowlanej. (2019). Budownictwo wielkopłytowe – Raport o stanie technicznym. Warszawa. https://budowlaneabc.gov.pl/budownictwo-wielkoplytowe-raport-o-stanie-technicznym, dostęp: 15.07.2019.
 27. Jańczak, J. (2013). Miasta (trans)graniczne jako uczestnicy procesu integracji europejskiej. TEKA of Political Science and International Relationships, 8, 53–63.
 28. Korczyńska-Partyka, D. (2018). Narracje miejskie w literaturze polskiej po 1989 roku. Pamięć, przestrzeń, dyskurs. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 29. Królikowski, K. (reż.). (2017). Bloki, film dokumentalny, barwny, 57 min. Polska. Media Dizajn.
 30. Kurnicki, K. (2014). „Dziś w moim mieście”: społeczna i polityczna przestrzeń codzienna w hip-hopie. W: M. Miszczyński (red.), Hip-hop w Polsce: od blokowisk do kultury popularnej (ss. 144–164). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 31. Laclau, E., Mouffe, Ch. (2007). Hegemonia i strategia socjalistyczna, przeł. S. Królak. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 32. Lipiński, J.S. (2015). Dyskurs metropolitalny na przykładzie Trójmiasta. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 259, 100–124.
 33. Marzec, W. (2011). Poststrukturalistyczna teoria dyskursu i empiryczne badania społeczne. Praktyka Teoretyczna, 4, 185–198.
 34. Miszczyński, M. (red.). (2014). Hip-hop w Polsce: od blokowisk do kultury popularnej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 35. Nijakowski, L. (2006). Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 36. Schiffrin, D. (1994). Approaches to Discourse. Blackwell Textbooks in Linguistics, Oxford: Blackwell.
 37. Siemiński, W., Bida-Wawryniuk, Z. (2017). Konflikty społeczno-przestrzenne w Warszawie w latach 2013–2014, prezentacja badania w ramach cyklu seminariów Euroreg – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_seminary_files/1059/siemiski_bida-wawryniuk_konflikty_spoeczno-przestrzenne_w_warszawie_23.11.17.pdf, dostęp: 15.07.2019.
 38. Sinclair, J.M., Coulthard, R.M. (1975). Towards an Analysis of Discourse: The English Used by Teachers and Pupils. London: Oxford University Press.
 39. Słodczyk J. (2012). Historia planowania i budowy miast. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 40. Springer, F. (2012). Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL. Kraków: Karakter.
 41. Springer, F. (2015). 13 pięter. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 42. Springer, F. (2016). Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast. Kraków: Karakter.
 43. Synowiec, A. (2013). W stronę analizy tekstu – wprowadzenie do teorii dyskursu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 65, 383–395.
 44. Szacki, J. (2012). Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 45. Szafrańska, E. (2016). Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza, rozwój, przemiany, percepcja. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 46. Trybuś, J. (2011). Przewodnik po blokowiskach warszawskich. Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego.
 47. Węcławowicz, G. (2007). Geografia społeczna miast. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 48. Żmuda, M. (2014). Pasaże tekstowe w polskim hip-hopie. Analiza opisów przestrzeni miejskiej w wybranych tekstach rapowych. Konteksty Kultury, 2(11), 143–156.