Czy uzasadniony jest postulat uwzględnienia specyfiki nauk humanistycznych i społecznych przy ocenie jednostek naukowych i badaczy? Między peer review a bibliometrią i naukometrią
PDF

Jak cytować

Brzeziński, J. M. (2015). Czy uzasadniony jest postulat uwzględnienia specyfiki nauk humanistycznych i społecznych przy ocenie jednostek naukowych i badaczy? Między peer review a bibliometrią i naukometrią. Człowiek I Społeczeństwo, 39, 9–30. https://doi.org/10.14746/cis.2015.39.2

Abstrakt

Jerzy Marian Brzeziński, Czy uzasadniony jest postulat uwzględnienia specyfiki nauk humanistycznych i społecznych przy ocenie jednostek naukowych i badaczy? Między peer review a bibliometrią i naukometrią [Is the postulate to take into account the specificity of the humanities and social sciences during the evaluation of scientific units and researchers justified? From peer review to bibliometrics and scientometrics], edited by Z. Drozdowicz, S. Sztajer, „Człowiek i Społeczeństwo”, vol. XXXIX, Poznań 2015, pp. 9-30. Adam Mickiewicz University Press. ISBN 978-83-232-2953-7, ISSN 0239-3271.
A significant element of institutional functioning of science is evaluating the functioning of scientific units (university faculties, research institutes) by institutions established by the state. In Poland such an evaluating body is The Committee for Evaluation of Scientific Units, which by means of standardised procedures – using a four-point scale (+A, A, B, C) – assesses scientific units every four years. The author considers the question: Should there be different criteria for evaluating scientific units conducting research in the field of the humanities and social sciences from those used in the field of science? In the author’s view, in order to obtain valid and reliable evaluation it is necessary to take into account the specificity of the humanities and social sciences.

https://doi.org/10.14746/cis.2015.39.2
PDF

Bibliografia

Alberts, B. (2013). Impact factor distortions. Science, 340 (6134), 787.

Antonowicz, D., Brzeziński, J.M. (2013). Doświadczenia parametryzacji jednostek naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 2013 – z myślą o parametryzacji 2017. Nauka, 4, 51-85.

Bizukojć, M. (2014). Akademia Młodych Uczonych wobec Deklaracji z San Francisco. Nauka, 4, 101-104.

Brzeziński, J. (2009). Czy nauki humanistyczne i społeczne są dostatecznie naukowe, aby je należycie finansować z budżetu państwa? Nauka, 1, 75-85.

Brzeziński, J. (2014). Formacyjna rola humanistyki. Forum Akademickie, 3, 17-19.

DORA (2012). San Francisco Declaration on Research Assessment. Putting science into

the assessment of research. http://www.ascb.org/dora-old/files/SFDeclarationFINAL.pdf [4.09.2015].

FNP, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (2014). Oświadczenie władz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. http://www.fnp.org.pl/assets/O%C5%9Bwiadczenie-Rady-i-Zarz%C4%85du-FNP.pdf [4.09.2015].

Kolasa, W.M. (2011). Retrospektywny indeks cytowań w humanistyce. Koncepcja, metoda, zastosowania. Przegląd Biblioteczny, 4, 466-486.

Kulczycki, E. (2014). Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych. Nauka, 3, 117-140.

Nowak, L. (1998). O ukrytej jedności nauk społecznych i nauk przyrodniczych. Nauka, 1, 11-42.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Dz.U. poz. 1065.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, Dz.U. poz. 1165.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Dz.U. poz. 877.

Sztompka, P. (2014a). Uniwersytet współczesny; zderzenie dwóch kultur. Nauka, 1, 7-18.

Sztompka, P. (2014b). Po Kongresie Kultury Akademickiej. Nauka, 2, 14-25.

Wilkin, J. (2013). Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce – podstawy metodologiczne, znaczenie praktyczne, trudności realizacji i perspektywy. Nauka, 1, 45-54.

Wiśniewski, A. (2006). Dlaczego humaniści nie są wielbłądami, czyli o ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Nauka, 1, 121-128.

Woleński, J. (2013). Uwagi o ewaluacji czasopism naukowych. Nauka, 1, 55-68.

Wróblewski, A.K. (2014). Listy do Redakcji „PAUzy Akademickiej”. PAUza Akademicka, 249.

Żylicz, M. (2008). Wypowiedzi w dyskusji o polskich czasopismach naukowych. PAUza Akademicka, 14, 3.

ekulczycki.pl/warsztat_badacza/erih-plus-zostal-uruchomiony/ [4.09.2015].

http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=Master [4.09.2015].

http://wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_wns/instytut_psychologii/dzialalnosc_naukowa/czasopisma [4.09.2015].

http://www.scimagojr.com/ [4.09.2015].

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/discipline/list [4.09.2015].