Diagnoza społeczności lokalnej dla celów animacji i aktywizacji
PDF

Jak cytować

Smykowski, B. ., & Rosińska, A. . (2015). Diagnoza społeczności lokalnej dla celów animacji i aktywizacji. Człowiek I Społeczeństwo, 39, 197–214. https://doi.org/10.14746/cis.2015.39.13

Abstrakt

Błażej Smykowski, Agnieszka Rosińska, Diagnoza społeczności lokalnej dla celów animacji i aktywizacji [Diagnosing a local community for the purposes of social animation and community organizing], edited by Z. Drozdowicz, S. Sztajer, „Człowiek i Społeczeństwo”, vol. XXXIX, Poznań 2015, pp. 197-214, Adam Mickiewicz University Press. ISBN 978-83-232-2953-7, ISSN 0239-3271.
The paper discusses the problem of diagnosing a local community for the purposes of social animation
and community organizing activities. Its main goal is to create a general theoretical framework for the development of specific procedures and tools that could be harnessed in such a diagnosis. For such a framework to be created it is necessary to clarify basic terms and concepts. The focus of this paper is on the concepts of social animation and community organizing. The differentiation between the two makes it possible to develop two different diagnostic procedures. Drawing on the social theory and practice we have attempted to describe and explain these two concepts. The relations between social animation and community organizing constitute the key conclusions of our paper. In the process of diagnosing a social system it is vital to decide whether the goal is to strengthen the system through inspiring and promoting social activity or through developing new structures within and around the system. This paper concludes by stressing the role and significance of a professional diagnosis whenever an intervention in a community is planned and when the aim is to understand its development process.

https://doi.org/10.14746/cis.2015.39.13
PDF

Bibliografia

Appelt K., Jabłoński S., Smykowski B., Wojciechowska J., Ziółkowska B., Konstruowanie i ewaluacja projektów, Scholar, Warszawa 2010.

Baltes P.B., On the incomplete architecture of human ontogeny: Selection, optymalization, and compensation as foundation of developmental theory, „American Psychology” 52 (4)/1997.

Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa 1984.

Brzeziński J., Diagnoza kliniczna, w: H. Sęk (red.), Społeczna psychologia kliniczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1991.

Clarke L., Zarządzanie zmianą, Gebethner & Ska, Warszawa 1997.

Featherman D.L., Lerner R.M., Ontogenesis and sociogenesis: problematics for theory and research about development and socialization across the lifespan, „American Sociological Review” 50/1985.

Gandziarowska-Ziołecka J., Średnicka J., Kapitał społeczny w ujęciu Elinor Ostrom: triumf interdyscyplinarności, „Polityka Społeczna” 5-6/2011.

Hartmann H., Ego psychology and the problem of adaptation, International Universities Press, New York 1958.

Heckhausen J., Schulz R., Wrosch C., A Motivational Theory of Life-Span Development, „Psychological Review” 1/2010.

Jedlewska B., Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.

Langdridge D., Between Ideology and Utopia. Re-thinking Conflict and Reconciliation in Psychotherapy, „Existential Analysis” 16 (2)/2005.

Lewin K., Frontiers of group dynamics: Concept, method and reality in social science, social equilibria, and social change, „Human Relations” 1/1947.

Łuszczyńska M., Rybka I., Koncepcja analizy dotychczasowych doświadczeń w obszarze pracy socjalnej i animacji społecznej (desk research), http://www.osl.org.pl/szkolenia/ [12.11.2013].

Łuszczyńska M., Rybka I., Praca środowiskowa – analiza doświadczeń w obszarze pracy socjalnej i animacji społecznej, w: B. Skrzypczak (red.), Organizowanie społeczności lokalnej. Analizy, konteksty, uwarunkowania, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.

Maruszewski T., Stałość i zmiana – reprezentacja w pojęciach psychologicznych, „Człowiek i społeczeństwo” t. V, 1989.

Nowak A., Lewenstein M., Szamrej J., Bąble modelem przemian społecznych, „Świat Nauki” 12/1993.

Obuchowski K., Człowiek intencjonalny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Paluchowski W.J., Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe, Scholar, Warszawa 2001.

Paluchowski W.J., Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia – standardy, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Piaget J., Punkt widzenia Piageta, „Psychologia Wychowawcza” 5/1969.

Schön D.A., The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action, Basic Books, New York 1983.

Stemplewska-Żakowicz K., Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, GWP, Gdańsk 2009.

Stemplewska-Żakowicz K., Paluchowski W.J., Podstawy diagnozy psychologicznej, w: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia, t. 2, GWP, Gdańsk 2008.

Tennyson R., Poradnik animatora partnerstwa, The Partnering Initiative: International Businnes Leaders Forum, 2005.

Witkowski L., Tożsamość i zmiana. Epistemologiczne i rozwojowe profile w edukacji, Wyd. Naukowe DSW, Wrocław 2010.

Wygotski L.S., Wybrane prace psychologiczne, PWN, Warszawa 1971.

Ziarko M., O diagnozie w konstruowaniu programów profilaktycznych. Na przykładzie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, w: L. Cierpiałkowska (red.), Oblicza współczesnych uzależnień, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2006.

Ziemski S., Problemy dobrej diagnozy, PWN, Warszawa 1973.