Historyczne przesłanki kształtowania się polskiej kultury organizacyjnej oraz jej współczesne manifestacje w postawach i doznaniach psychicznych

Main Article Content

Janusz T. Hryniewicz

Abstrakt

The aims of the paper are: 1. Description (of the place) of Poland in the context of the economic and cultural divisions of the European space. 2. Checking if the hitherto divisions of European space are still important. In this context, the cultural division of European space is analyzed in cross – Catholic and Protestant – cultural circles. Economic division was initiated in the XVI century and divided Europe into two parts. In the first of them (Western Europe) capitalism was initialized. In the second the East European economic system has emerged. This economic system was based on agriculture and its key institution was the manor farm. The Polish organizational culture is an effect of participation in: the Catholic cultural circle and East European economic system. Contemporary researches show that the manor farm tradition is still in existence in the attitudes of workers and managers alike.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hryniewicz, J. T. (2014). Historyczne przesłanki kształtowania się polskiej kultury organizacyjnej oraz jej współczesne manifestacje w postawach i doznaniach psychicznych. Człowiek I Społeczeństwo, 38, 11-31. https://doi.org/10.14746/cis.2014.38.2
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Janusz T. Hryniewicz, Uniwersytet Warszawski

Janusz T. Hryniewicz, Uniwersytet Warszawski, Studium Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Poland.

Referencje

  Bartkowska-Nowak D., Czy urzędy samorządowe potrzebują procedur kadrowych?, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 7-8.

  Benedict R., Wzory kultury, przeł. J. Prokopiuk, PWN, Warszawa 1966.

  Bloom H., Calori R., de Woot Ph., Zarządzanie europejskie, przeł. M. Jarosiński, POLTEXT, Warszawa 1996.

  Bohnke P., First European Quality of Life Survey: Life Satisfaction, Happiness and Sense of Belonging, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2005, http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2005/91/en/1/ef0591en.pdf, s. 89 i n. [dostęp: 15.06.2013].

  Boockmann H., Zakon Krzyżacki, przeł. R. Traba, Wydawnictwo MARABUT, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Gdańsk-Warszawa 2002.

  Borowiec A., Rozmowa z prof. dr. hab. Jerzym Mączyńskim o sposobie sprawowania funkcji przywódczych w różnych krajach, dodatek do „Gazety Wyborczej” „Gazeta – Praca” 24.03.2003.

  Bystroń S., Kultura ludowa, Nasza Księgarnia, Warszawa 1936.

  Durkheim É., Le suicide: étude de sociologie, PUF, Paris 1981.

  Eisenga R., Felling A., Lammers J., Religious Affiliation, Income Stratification and Political Party Preference in Netherlands 1964 to 1992, „The Netherlands Journal of Social Sciences” 1994, vol. 30, no. 2.

  Eurobarometer, Mental Well-being, Special Eurobarometer, May 2006.

  Geremek B., Piesowicz K., Ludzie, towary, pieniądze, Wiedza Powszechna, Warszawa 1968.

  Greeley A., Protestant and Catholic: Is the Analogical Imagination Extinct?, „American Sociological Review” 1989, no. 54(4).

  Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, przeł. D. Gostyńska, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.

  Hofstede G., Kultury i organizacje, przeł. M. Durska, PWE, Warszawa 2000.

  Hryniewicz J.T., Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.

  Huntington S., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jankowska, MUZA SA, Warszawa 1997.

  Keck W., Delhey J., WZB, Subjective Well-Being, [w:] Quality of Life in Europe, European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2004, http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2004/105/en/1/ef04105en.pdf [dostęp: 20.06.2013].

  Kłoczowski J., Młodsza Europa, PIW, Warszawa 1998.

  Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1983.

  Konrad G., Szelenyi I., The Intellectuals on the Road to Class Power, New York-London 1979.

  Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, przeł. H. Szumańska-Grossowa, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Dom Księgarsko-Wydawniczy KLON, Warszawa 1994.

  Maczyński J., Diagnozowanie partycypacji decyzyjnej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998.

  Mole J., W tyglu Europy. Wzorce i bariery kulturowe w przedsiębiorstwach, przeł. M. i T. Ronikier, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.

  Morawski W., Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

  Olechnicka A., Innowacyjność polskich regionów, [w:] Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, red. G. Gorzelanka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.

  Parsons T., The Social System, Free Press, New York 1951.

  Rutkowski J., Wieś europejska półnego feudalizmu (XVI-XVIII w.), wybór i wstęp J. Topolski, PIW, Warszawa 1986.

  Stoner A.F., Wankel Ch., Kierowanie, przeł. A. Ehrlich, PWE, Warszawa 1994.

  Tracy D., Analogical Imagination, The Crossroad Publishing Company, New York 1982.

  Znaniecki F., Nauki o kulturze, PWN, Warszawa 1971.