Seks-zabawa w gimnazjum. Znaczenie ulotnych relacji

Main Article Content

Iwona Przybył

Abstrakt

The author of the based on literature article attempts to characterise various factors that influence sexual activity named “sexual games” among youth. The aim of this paper concentrates on the presentation of the process of constructing identity in a culture of individualism. Characteristic of the postmodern era disintegration of categorical communities, uprooting from tradition and emancipation from social groups and communities results in the emergence of a new man and a new model of socialization. Dynamic socio-cultural changes taking place in Poland cause transformations of intrafamilial and peer relationships that involve a significant weakening of the original compounds in groups and result to identify youth with social networks and weak ties, even in such intimate sphere, which is sex. Secondly, the article tries to present the role and the consequences of this activity.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przybył, I. (2012). Seks-zabawa w gimnazjum. Znaczenie ulotnych relacji. Człowiek I Społeczeństwo, 33, 21-39. https://doi.org/10.14746/cis.2012.33.3
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Baniak J. (2010), Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży gimnazjalnej na tle kryzysu jej tożsamości osobowej, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos
 2. Bauman Z. (2011), 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Kraków: Wydawnictwo Literackie
 3. Biernat T., Sobierajski P. (2007), Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Raport z badań, Toruń: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 4. Dyczewski L. (2009), Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie. Pomiędzy tradycją a nowoczesnością, Lublin: Wyd. KUL
 5. Gergen K.J. (2009), Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 6. Gola B. (2008), Modele zachowań seksualnych w prasie młodzieżowej i poglądach nastolatków, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego
 7. Gulczyńska A. (2009), Rodzinne uwarunkowania aktywności seksualnej młodych dorosłych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 8. Granovetter M. (1973), The Strenght of the Weak Ties, “The American Journal of Sociology”, vol. 78, nr 6, s. 1360-1380
 9. Granovetter M. (1983), The Strenght of The Weak Ties: A Network Theory Revisited, “Sociological Theory”, vol.1, s. 201-233
 10. Iłendo-Milewska A. (2009), Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum, Warszawa: Engram. Difin S.A.
 11. Kaufmann J.C. (2004), Ego. Socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu, Warszawa: Oficyna Naukowa
 12. Kubacka-Jasiecka D. (2006), Agresja i autodestrukcja z perspektywy obronno-adaptacyjnych d%!e" Ja, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 13. Kurzępa J. (2007), Zagrożona niewinność. Zakłócenia rozwoju seksualności współczesnej młodzieży, Kraków: Impuls
 14. Maffesoli M. (2008), Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, Warszawa: PWN
 15. Mariański J. (2006), Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Lublin: Wyd. KUL
 16. Mikiewicz P. (2005), Społeczne światy szkół średnich, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
 17. Mikołajewska B. (1985), Wybrane zagadnienia socjologii małych grup. Wybór tekstów, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 18. Przybył I. (2005), Poczucie tożsamości społecznej młodzieży gimnazjalnej, [w:] W. Wrzesień, A.Żurek, I. Przybył, Rodzice i ich dzieci w tańcu pokoleń, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 19. Simmel G. (2005), Socjologia, Warszawa: PWN
 20. Slany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos
 21. Smykowski B. (2006), Poczucie intymności a proces formowania tożsamości, [w:] M. Beisert (red.), Seksualność w życiu człowieka, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 22. Zwoliński A. (2006), Seksualność w relacjach społecznych, Kraków: Wydawnictwo WAM