Kulturowa rola uniwersytetu w kontekście kryzysu państwa dobrobytu

Main Article Content

Cezary Kościelniak

Abstrakt

The paper analyses how the changes of the welfare state meets the transformation of the higher education policy in the cultural perspective. Culture plays an important role in building the concept and practice of the Western welfare state institution, also the knowledge institutions. The idea of the contemporary university is suitable to the welfare expectations. On the one hand, the universities are expected to provide mass education and minimize the differences between social strata’s. On the other, after 50 years of the welfare regime in Western Europe, the state of the art universities and departments did not expand their accessibility to the students from lower social classes. What is more, in some cases, the access to is more difficult than before. The next part of the paper includes analyses of the Polish exception of the welfare state, based on the concept of the “post-grange culture” and its application to the higher education policy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kościelniak, C. (1). Kulturowa rola uniwersytetu w kontekście kryzysu państwa dobrobytu. Człowiek I Społeczeństwo, 38, 187-211. https://doi.org/10.14746/cis.2014.38.13
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Cezary Kościelniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Cezary Kościelniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa, Zakład Etyki Gospodarczej, ul. Szamarzewskiego 89a, 60-568 Poznań, Poland.

Referencje

 1. Abbas A., Kolejna rewolucja w angielskim szkolnictwie wyższym?, [w:] Wolność, równość, uniwersytet, red. C. Kościelniak, J. Makowski, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011.
 2. Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Berger P., Rewolucja kapitalistyczna, przeł. Z. Simbierowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 1995.
 4. Busemeyer M., Nikolai R., Education, [w:] Oxford Handbook of Welfare State, eds F.G. Castles et al., Oxford University Press, Oxford 2010.
 5. Castells M., Himanen P., Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, przeł. M. Penkala, Wydawnictwo „Krytyki Politycznej”, Warszawa 2009.
 6. Clark B., Creating Entrepreneurial University, Pergamon, Oxford 1998.
 7. Culture and Welfare State, eds W. Oorschot, M. Opielka, B. Pfau-Effinger, Edward Elgar Publishing, Northampton 2008.
 8. Dylus A., Globalizacja. Refleksje etyczne, Ossolineum, Wrocław 2005.
 9. Education at Glance, OECD, Paris 2011.
 10. Entrepreneurship, Innovation, and Economic Development, eds A. Szirmai et al., Oxford University Press, Oxford 2011.
 11. Esping-Andersen G., Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, przeł. K. Frieske, Difin, Warszawa 2010.
 12. Eurydice: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/about_eurydice_en.php [dostęp: 31.01.2014].
 13. Gal Z., Ptacek P., The Role of Mid-Range Universities in Knowledge Transfer in Non-Metropolitan Regions in Central Eastern Europe, „European Planning Studies” 2011, vol. 19, iss. 9.
 14. Galbraith K., Ekonomia a cele społeczne, przeł. W. Osiatyński, PWN, Warszawa 1979.
 15. Gasset O., Mission of the University, Princeton University Press, Princeton 2009.
 16. Goastellec G., Wolność dostępu do uniwersytetów. Gwarancja nierówności?, [w:] Wolność, równość, uniwersytet, red. C. Kościelniak, J. Makowski, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011.
 17. Gough I., Therborn G., The Global Future of Welfare States, [w:] Oxford Handbook of Welfare State, eds F.G. Castles et al., Oxford University Press, Oxford 2010.
 18. Habermas J., Kryzys państwa dobrobytu i wyczerpanie się energii utopijnych, przeł. P. Sztompka, „Colloquia Communia” 1986, nr 27.
 19. Hofstede G., Cultures and Organizations, Profile Books, London 2003.
 20. Hryniewicz J., Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 21. Huntington S., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jankowska, MUZA SA, Warszawa 2000.
 22. Keating M., Culture in Social Science, [w:] Approaches and Methodologies in Social Science, eds D. della Porta, M. Keating, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 23. Kerr C., The Uses of the University, Harvard University Press, Cambridge, MA 2001.
 24. Kościelniak C., Polityka szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej, [w:] Polityka Unii Europejskiej, red. E. Małuszyńska (w druku).
 25. Kościelniak C., The Context of the „Third Mission” in the „Peripherial Universities”. A Case Study of the „Cross-border” University, [w:] Thinking about Provincialism in Thinking, eds
 26. K. Brzechczyn, K. Paprzycka, „Poznan Studies in the Philosophy of Science and the Humanities” 2012, vol. 100, Rodopi, Amsterdam-New York.
 27. Kościelniak C., Unijne wyzwania polskiego szkolnictwa wyższego, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Bilans dekady, red. F. Tereszkiewicz, Kancelaria Prezydenta, Warszawa 2013.
 28. Kościelniak C., Uniwersytet i aktywizm studencki wobec obywatelskiego nieposłuszeństwa, [w:] Wolność, równość, uniwersytet, red. C. Kościelniak, J. Makowski, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011.
 29. Kościelniak C., W jaki sposób filozofia publiczna może pomóc polskiemu szkolnictwu wyższemu? Rzecz o bolonizacji oraz internacjonalizacji, [w:] Edukacja demokratyczna, red. K. Cern, P. Juchacz, E. Nowak, seria Coopera, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2009.
 30. Kościelniak C., Roemer R., Sustainable Development as a Part of the „Third Mission” of the Universities, „Safety of Technogenic Environment” 2013, no. 4, Riga.
 31. Kwiek M., Accessibility and Equity, Market Forces and Entrepreneurship: Developments in Higher Education in Central and Eastern Europe, „Journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education” 2008, vol. 20, OECD, Paris.
 32. Kwiek M., The University and the Welfare State in Transition. Changing Public Services in Wider Context, [w:] World Yearbook of Education 2008. Geographies of Knowledge, Geometries of Power: Framing the Future of Higher Education, eds D. Epstein et al., Routledge, New York 2007.
 33. Kwiek M., Transformacje uniwersytetu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
 34. Magnier A., W poszukiwaniu włoskiej polityki szkolnictwa wyższego, [w:] Wolność, równość, uniwersytet, red. C. Kościelniak, J. Makowski, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011.
 35. Mariel M., Lemonik A., Student Activism and Curricular Change in Higher Education, Ashgate Publishing, Farnham 2011.
 36. Newman J.H., Idea uniwersytetu, przeł. P. Mroczkowski, PWN, Warszawa 1990.
 37. Nussbaum M., Cultivating Humanity, Harvard University Press, Cambridge, MA 2007.
 38. Nussbaum M., Not for Profit. Why Democracy Needs The Humanities, Princeton University Press, Princeton 2012.
 39. Olechnicka A., Potencjał nauki a innowacyjność regionów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 40. Oxford Handbook of Welfare State, eds F.G. Castles et al., Oxford University Press, Oxford 2010.
 41. Pavel P., Breakthrough Communities, MIT Press, Cambridge, MA 2009.
 42. Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badania absolwentów, raport firmy Deloitte, Warszawa 2013.
 43. Piotrowska-Piątek E., Badanie postaw studentów polskich i słowackich wobec samozatrudnienia – komunikat z badań, „E-Mentor” 2013, nr 5(52).
 44. Poland. Tertiary Education, OECD, Paris 2007.
 45. Prestiż wśród pracodawców, ranking pracodawców magazynu „Perspektywy”, http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=713:prestiz-pracodawcow&catid=90&Itemid=230 [dostęp: 17.09.2014].
 46. Scholz R., Environmental Literacy in Science and Society, Cambridge University Press, Cambridge 2012.
 47. Sen A., Wolność jako rozwój, przeł. J. Łoziński, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998.
 48. Sławek T., Autonomia, dług, kształcenie, [w:] Wolność, równość, uniwersytet, red. C. Kościelniak, J. Makowski, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011.
 49. Sławek T., Autonomia, integralność, uniwersytet, „Anthropos” 2012, vol. 18/19.
 50. Statystyki konkursów, raport NCN, Kraków 2013.
 51. Szirmai A., The Dynamics of Socio-Economics Developments, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
 52. Szweda-Lewandowska Z., Procesy ludnościowe w Polsce – następstwa przystąpienia do Unii Europejskiej, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Bilans dekady, red. F. Tereszkiewicz, Kancelaria Prezydenta, Warszawa 2013.
 53. Toivanen O., Innovation Policy, Entrepreneurship and Development: A Finnish View, [w:] Entrepreneurship, Innovation, and Economic Development, eds A. Szirmai et al., Oxford University Press, Oxford 2011.
 54. Twardowski K., O dostojeństwie uniwersytetu, reprint z 1931 roku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.
 55. Wojciechowski S., Instytucje kultury w Polsce na tle przemian kultury w latach 1989-2009.
 56. Globalizm, lokalność, kryzys, [w:] Instytucje kultury w czasach kryzysu, red. P. Kieliszewski i in., Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009.
 57. Wolność, równość, uniwersytet, red. C. Kościelniak, J. Makowski, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011.
 58. World in Transition: Sustainability Perspectives for Higher Education, eds M. Adomssent, A. Beringer, M. Barth, VAS Verlag, Frankfurt 2013