Kultura gospodarcza cywilizacji zachodniej – jej istota, sprzeczności i znaczenie dla rozwoju w skali globalnej

Main Article Content

Michał A. Michalski

Abstrakt

The article presents an analysis of economic culture of the Western civilization in the context of its current shape and condition. Although this topic has already been chosen as the subject of research in the past, in this paper the stress is put on those aspects that do not seem to be very popular. To look at the uniqueness of the Western civilization in the context of a globalized world may seem incorrect to some extent, but in our opinion it is still necessary if we want to explore and to discover the sources of unprecedented growth and development that not only the West have benefited from. The article thereby contributes to the field of the research of the impact of culture on the socioeconomic order. The paper therefore seeks to offer an explanation of the specific path that the Western civilization has followed, because it is important in the context of the future dilemmas of global society, which needs to find solutions to its different challenges and problems. Besides discussing the contribution of such recognized authors as Max Weber and Peter L. Berger, the article analyses the role of mediating structures (with special reference to the family) and cultural contradictions which seriously influence the shape and condition of the West these days.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Michalski, M. A. (1). Kultura gospodarcza cywilizacji zachodniej – jej istota, sprzeczności i znaczenie dla rozwoju w skali globalnej. Człowiek I Społeczeństwo, 38, 233-252. https://doi.org/10.14746/cis.2014.38.15
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Michał A. Michalski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Michał A. Michalski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa, Zakład Etyki Gospodarczej, ul. Szamarzewskiego 89a, 60-568 Poznań, Poland.

Referencje

 1. Bal-Woźniak T., Woźniak M.G., Gospodarka Polski 1990-2011. Transformacja. Modernizacja. Spójność społeczno-ekonomiczna. Synteza, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2011, z. 21, Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rzeszów-Kraków.
 2. Barber B.R., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli,przeł. H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2009.
 3. Becker G.S., Treatise on the Family, Harvard University Press, Cambridge, MA-London 1993.
 4. Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 5. Berger P.L., Luckmann Th., Społeczne tworzenie rzeczywistości, przeł. J. Niźnik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 6. Berger P.L., Rewolucja kapitalistyczna, przeł. Z. Simbierowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 1995.
 7. Bloch M., Parry J., Pieniądz i moralność wymiany, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. M. Kempny, E. Nowicka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 8. Boulding K.E., Etyka i biznes, [w:] Ponad ekonomią, red. i przeł. J. Grosfeld, PIW, Warszawa 1985.
 9. Castells M., Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 10. Delsol Ch., Esej o człowieku późnej nowoczesności, przeł. M. Kowalska, Znak, Kraków 2003.
 11. Ehrlich I., Lui F.T., Social Security, the Family, and Economic Growth, „Economic Inquiry” 1998, vol. XXXVI, July.
 12. Etzioni A., For a Soft Moral Culture, „Kettering Review” 2001, vol. 19, no. 2, http://www.gwu.edu/~ccps/etzioni/A285.pdf [dostęp: 2.10.2012].
 13. Goody J., Kapitalizm i nowoczesność, przeł. M. Turowski, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2006.
 14. Goody J., Kradzież historii, przeł. J. Dobrowolski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 15. Hirszowicz M., Stąd, ale dokąd? Społeczeństwo u progu nowej ery, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.
 16. Inglehart R., Baker W.E., Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values, „American Sociological Review” 2000, vol. 65, no. 1, February.
 17. Kochanowicz J., Trendy cywilizacyjne, [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 18. Kopania J., Między buddyzmem a islamem, czyli przedwczesność chrześcijaństwa, [w:] Ekofilozofia, bioetyka, etyka biznesu. Aktualne problemy współczesności, red. J. Jaroń, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2004.
 19. Kopytoff I., Kulturowa biografia rzeczy – utowarowienie jako proces, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. M. Kempny, E. Nowicka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 20. Krzysztofek K., Cywilizacja: dwie optyki, Instytut Kultury, Warszawa 1991.
 21. Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni sę tak bogaci, a inni tak ubodzy, przeł. H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2000.
 22. Michalski M.A., Dzieci rynku… Rynek dzieci… Osoby czy zasoby?, [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 15, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2012.
 23. Morrison P.A., Demographic Links to Social Security, „Challenge” January-February 1982.
 24. Pipes R., Własność a wolność, przeł. L. Niedzielski, MUZA SA, Warszawa 2000.
 25. Radomski A., Dyskurs kulturoznawczy a kultury współczesnych społeczności, „Kultura Współczesna” 2007, nr 1(51).
 26. Smith P.B., Max-Neef M., Economics Unmasked. From Power and Greed to Compassion and the Common Good, Green Books, Devon 2011.
 27. Sosenko K., Ekonomia w perspektywie aksjologicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
 28. The Relationship Between Demographic Change and Economic Growth in the EU, eds A. Prskawetz, T. Lindh, Research Report 32, Vienna Institute of Demography, July 2007.
 29. de Soto H., Rynek działa tylko na Zachodzie, przeł. Ł. Sommer, „Gazeta Wyborcza” 18.01.2001.
 30. Sójka J., Kulturoznawca w świecie gospodarki, „Kultura Współczesna” 2008, nr 1(55).
 31. Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 32. Sztaudynger J.J., Zatoń W., Kryzys gospodarczy a kryzys rodziny – analizy symulacyjne, „Prakseologia” 2010, nr 150.
 33. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2005.
 34. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przeł. D. Lachowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 35. Weber M., Osobliwości kultury zachodniej, [w:] idem, Szkice z socjologii religii, przeł. J. Prokopiuk, H. Wandowski, Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
 36. Woods T.E. Jr., Jak Kościół katolicki zbudował zachodnią cywilizację, przeł. G. Kucharczyk, Wydawnictwo AA, Kraków 2006.
 37. World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD [dostęp: 17.01.2014].
 38. World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN [dostęp: 17.01.2014].
 39. Zakaria F., Koniec hegemonii Ameryki, przeł. S. Kroszczyński, Media Lazar NADIR, Warszawa 2009.