Twardowski – Rubczyński – Hempel. Religia jako humanistyczny element myślenia o rzeczywistości społecznej
PDF

Jak cytować

Kojkoł, J. . (2015). Twardowski – Rubczyński – Hempel. Religia jako humanistyczny element myślenia o rzeczywistości społecznej. Człowiek I Społeczeństwo, 39, 69–86. https://doi.org/10.14746/cis.2015.39.6

Abstrakt

This article offers an interpretation of the views of three thinkers who represent theoretical approaches to the social functions of religion. These are: K. Twardowski, W. Rubczyński i J. H. Hempel. The discussed views, which are characteristic of Polish philosophy, emphasize the import_ance or religion and all kinds of faith for shaping a human being who is open to “Others” and shaping spirituality based on altruism. The authors presented in the article have the highest respect for outstanding people who do not abandon themselves to passions, focus on the matters most import_ant for the state, promote sound patriotism and reject political nationalism.

https://doi.org/10.14746/cis.2015.39.6
PDF

Bibliografia

Bochenek K., Gawor L., Jedynak A., Kojkoł J., Filozofia polska okresu międzywojennego. Zarys problematyki, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2013.

Bochenek K., Gawor L., Michalik-Jeżowska M., Wójtowicz R., Zarys historii filozofii polskiej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.

Borzym S., Filozofia międzywojenna (1918-1939), w: A. Walicki (red.), Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918, PWN, Warszawa 1986.

Borzym S., Filozofia polska 1900-1950, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków 1991.

Czajczyk A., Hempel Jan Hieronim, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011.

Grabowski T., Filozofia poznania i metafizyka prof. Rubczyńskiego, w: Przemówienia wygłoszone ku czci śp. prof. Witolda Rubczyńskiego dnia 15 listopada 1938 r., Kraków 1939.

Gross A., Horoch K., Polski słownik biograficzny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa 1960-1961.

Hempel J.H., Kazania Piastowe, R. Schmeer, Bielsko 1912.

Hempel J.H., Kazania polskie, Kurytyba, b.m. 1907.

Janota Z., Dzieje rodziny Hemplów – spisane we współpracy z Kazimierzem Hemplem, Warszawa 1987.

Jedynak S., Etyka polska w latach 1863-1918, Wiedza Powszechna, Warszawa 1977.

Jedynak S., Etyka w Polsce. Słownik pisarzy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1986.

Kamiński L., Najszlachetniejszy fanatyk, Wyd. Lubelskie, Lublin 1981.

Knapik T., Kultura i wartości w ujęciu Witolda Rubczyńskiego i Floriana Znanieckiego, „Studia z Filozofii Polskiej”, t. 5, pod red. M. Rembierza, K. Ślezińskiego, Bielsko-Biała – Kraków 2010.

Michalski M.A., Ku idei Królestwa Bożego – myśl filozoficzna, etyczna i pedagogiczna Witolda Rubczyńskiego, Wyd. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009.

Ochmann J., Melioryzm Witolda Rubczyńskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego. Studia Religiologica” 43/2010.

Palacz R., Witold Rubczyński czyli filozofia polskiego spirytualizmu XIX wieku, w: idem, Klasycy filozofii polskiej, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa – Zielona Góra 1999.

Papiewska W., Jan Hempel. Wspomnienia siostry, Warszawa 1958.

Polak R., Rubczyński Witold, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011.

Rosiak R., O Janie Hemplu, w: J.H. Hempel, Listy do siostry, Lublin 1961.

Rozmyślania religijne na Nowy Rok, Dzień Trzech Króli, pierwszą, drugą i trzecią niedzielę po Trzech Królach, luźne notatki, rękopisy IFiS PAN, syg. T’R 136 – T. 2, 3, s. 2, http://rcin.org.pl [25.01.2015].

Rubczyński W., Etyka, t. 2, Lublin 1936.

Rubczyński W., Filozofia życia duchowego jego wytrzymałość, skuteczność i ład w świetle doświadczenia i krytyki, Fiszer i Majewski, Poznań 1925.

Skoczyński J., Modernizm i Młoda Polska, w: J. Skoczyński, J. Woleński, Historia filozofii polskiej, WAM, Kraków 2010.

Szmyd J., Hempel Jan (1877-1937), w: idem, Wizerunki filozofów i humanistów polskich: wiek XX, Wyd. Edukacyjne, Kraków 2000.

Szmyd J., Jan Hempel. Idee i wartości, Warszawa 1975.

Twardowski K., O filozofii średniowiecznej wykładów sześć, nakład H. Altenberga, Lwów 1910.

Twardowski K., Psychologia wobec fizjologii i filozofii, „Przewodnik Naukowy i Literacki” 1/1897.

Woleński J., Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, PWN, Warszawa 1985.

Woleński J., Twardowski Kazimierz, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011.