Za dyplomem? Migracje młodych Polaków do miast akademickich

Main Article Content

Anna Datko

Abstrakt

The 21st century is an age of mobility. Young Poles have also adapted to this trend – they migrate both abroad and within the confines of their own country. In the paper the author presents the migration to Polish academic cities, to which people arrive because of beginning their studies. But they do not only want to graduate from a university. Moving from their hometown entails too some bigger aims, such as launching a successful professional career, or staying and living in a big city and in consequence being a member of the metropolitan middle class. Academic education is considered due to its usefulness in gaining these aims (through the instrumental role of higher education) – and studies are more and more only a legitimization of a permanent migration to a metropolis.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Datko, A. (2014). Za dyplomem? Migracje młodych Polaków do miast akademickich. Człowiek I Społeczeństwo, 37, 41-51. https://doi.org/10.14746/cis.2014.37.4
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Anna Datko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Anna Datko,  Instytut Socjologii, ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznań, Poland.

Referencje

 1. Bajerski A. (2009), Przekształcenia struktury przestrzennej szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989 r., Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 2. Bezrobocie rejestrowane I kwartał 2012 r., Informacje i opracowania statystyczne (2012), GUS, Warszawa.
 3. Bieńkowska D., Ulasiński C., Szymańska J., red. (2010), Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego – raport z badania studentów, projekt realizowany przez Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków, http://www.cds.krakow.pl/zalaczniki/158/raport%20studenci%20-%20wersja%20ostateczna%20cz.%20b.pdf [19.04.2013].
 4. Bromberek B. (1988), Młodzież studencka. Jej kształcenie i koncepcje życia, PWN, Warszawa--Łódź.
 5. Drozdowicz Z., Iwaszkiewicz M., red. (2008), Bariery rozwoju polskich uczelni, „Człowiek i Społeczeństwo” nr XXVIII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 6. Gietka E. (2013), Wnętrze Słoika, „Polityka” nr 13 (2901).
 7. Goldfrank W.L. (2000), Paradygmat odzyskany? System-świat I. Wallersteina i jego analiza, http://www.turowski.uni.wroc.pl/paradygmat.htm [dostęp: 19.04.2013].
 8. Herbst M. (2012), Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 9. Iglicka K. (2010), Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 10. Jałowiecki B., Szczepański M.S. (2009), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 11. Jankowska M., Krasoń J. (2009), Hierarchia wartości i sposoby ich realizacji. Młodzi bydgoszczanie wobec wartości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 12. Kaczmarczyk P. (2012), Labour Market Impacts of Post-accession Migration from Poland, [w:] OECD. Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment. Recent Experiences from OECD Countries and the European Union, OECD, Paris.
 13. Kołodko G.W. (2008), Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 14. Łukasiuk M. (2007), Obcy w mieście. Migracje do współczesnej Warszawy, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 15. Markiewicz W. (2013), Sweetaśna muza, „Polityka” nr 15 (2903).
 16. Micińska M. (2008), Dzieje inteligencji polskiej od odzyskania niepodległości w 1918, [w:] Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?, red. H. Domański, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 17. Migracje wewnętrzne ludności 2002, wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 20 maja 2002 (2003), GUS, Warszawa.
 18. Morasko: nowoczesny kampus czy „getto za torami”?, „Gazeta Wyborcza Poznań”, 15.04.2013, http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,13738305,Morasko__nowoczesny_kampus_czy__getto_za_torami__.html [dostęp: 19.04.2013].
 19. Nowak S., red. (1991), Studenci Warszawy. Studium długofalowych przemian postaw i wartości, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 20. Okólski M. (2011), Modernizacyjna rola migracji, [w:] Ekonomia, kultura, polityka, społeczeństwo, red. W. Morawski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 21. Ortega y Gasset J. (2002), Bunt mas, Wydawnictwo Muza, Warszawa.
 22. Pachociński R., Kierunki reform szkolnictwa wyższego na świecie, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2004.
 23. Pohoski M. (1963), Migracje ze wsi do miast: studium wychodźstwa w latach 1945-1957 oparte na wynikach ankiety Instytutu Ekonomiki Rolnej, PWE, Warszawa.
 24. Potulicka E., Rutkowiak J. (2010), Neoliberalne uwikłania edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 25. Sadowski A. (1994), Procesy ruralizacji. Ludność wiejska w mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 26. Sassen S. (2007), Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 27. Stasiak A., red. (1990), Migracje ze wsi do miast ze szczególnym uwzględnieniem lat 1979-1985, PWE, Warszawa.
 28. Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r. (2011), GUS, Warszawa.
 29. Wallerstein I. (2006), Nowoczesny system-świat, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, red. A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 30. Wewnętrzne migracje ludności do miast i aglomeracji miejskich (1979), oprac. T. Stpiczyński, GUS, Warszawa.
 31. Wilk E. (2013), Beznadziejni, „Polityka” nr 16 (2904).
 32. Wrzesień W. (2009), Europejscy poszukiwacze. Impresje na temat współczesnego pokolenia polskiej młodzieży, PWN, Warszawa.