Migracje wewnętrzne i zagraniczne w aglomeracji poznańskiej w latach 1990-2011

Main Article Content

Marzena Walaszek

Abstrakt

Metropolitan areas in Poland are places of intense social, economic and spatial growth. The socioeconomic development of metropolitan areas is closely linked with the collective needs of the local society. These needs change over time and depend on the spatial scale of population movements, changes in the demographic structure and lifestyle. In the article, directions and reasons for migrations into the Poznań agglomeration in 1990-2011 were examined. The conclusion is that intensive development of housing affected the move to suburban areas.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Walaszek , M. (1). Migracje wewnętrzne i zagraniczne w aglomeracji poznańskiej w latach 1990-2011. Człowiek I Społeczeństwo, 37, 75-90. https://doi.org/10.14746/cis.2014.37.7
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Marzena Walaszek , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marzena Walaszek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Badań Metropolitalnych
UAM, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań. Autorka jest stypendystką Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok 2013/2014.

Referencje

 1. Beim M. (2007), Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i automatów komórkowych, rozprawa doktorska pisana pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Ratajczaka na UAM w Poznaniu (niepubl.).
 2. Beim M., Tölle A. (2008), Motywacje migracji rezydencjalnych w obszarze aglomeracji poznańskiej, [w:] Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, red. T. Kaczmarek, A. Mizgajski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 3. Fihel A., Tyrowicz J., Kaczmarczyk P. (2008), Migracje powrotne Polaków, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Biuletyn nr 5, Warszawa.
 4. Głębocki B., Kacprzak E. (2011), Wyłączenia użytków rolnych z produkcji rolniczej, [w:] Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, CBM UAM, Poznań.
 5. Jędrzejczyk D. (2001), Podstawy geografii ludności, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 6. Kaczmarek T. (2008), Aglomeracja poznańska jako region badania i działania, [w:] Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, red. T. Kaczmarek, A. Mizgajski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 7. Lisowski A., Grochowski M. (2010), Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje, ekspertyza na potrzeby Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, www.mir.gov.pl [dostęp: 22.042013].
 8. Maćkiewicz B. (2008), Terytorialne pochodzenie nabywców nieruchomości niezabudowanych położonych w powiecie poznańskim, [w:] Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, red. T. Kaczmarek, A. Mizgajski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 9. Maćkiewicz B. (2011), Obrót nieruchomościami, [w:] Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, CBM UAM, Poznań.
 10. Ouředníček M. (2007), Differential suburban development in the Prague Urban Region, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography.
 11. Paelinck J.H.P., Klaassen J.H. (1979), Spatial Econometrics, Saxon House, Farnborough.
 12. Parysek J. (2008), Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju, [w:] Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 5, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 13. Sakson A. (2008), Migracje – fenomen XX i XXI wieku, „Przegląd Zachodni” 2008, nr 2