Filozofia społeczna Leszka Nowaka w perspektywie teoretycznej i systematycznej
PDF

Jak cytować

Waldemar Czajkowski, W. C. (2016). Filozofia społeczna Leszka Nowaka w perspektywie teoretycznej i systematycznej. Człowiek I Społeczeństwo, 42, 53–72. https://doi.org/10.14746/cis.2016.42.4

Abstrakt

The paper presents two complementary views on the social philosophy of Leszek Nowak – one of the most prominent, original and versatile Polish philosophers: historical and systematic. As regards the historical perspective, some brief remarks on the history of Polish analytical philosophy have been made. Two points have been underscored: First, the continuity of this history – from its creator Kazimierz Twardowski to Leszek Nowak, and his disciples. And second: the plurality of philosophical worldviews (Christian, liberal, Marxist...) which were analytically elaborated by Polish philosophers. As regards the systematic perspective, two elements are to be mentioned. Firstly, a number of arguments have been formulated to support author’s conviction that non-Marxian historical materialism is one of the most important social philosophies. Secondly, some critical remarks on this philosophy have been made.

https://doi.org/10.14746/cis.2016.42.4
PDF

Bibliografia

Brzechczyn K., Nie-Marksowski materializm historyczny Leszka Nowaka – stan obecny i perspektywy rozwojowe, w: J. Brzezinski i in. (red.), Odwaga filozofowania. Leszkowi Nowakowi w darze, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2002.

Brzechczyn K., O ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-politycznej w latach 1980-1981. studium z filozofii społecznej, Wyd. Naukowe WNS UAM, Poznań 2013.

Brzechczyn K., O wielości linii rozwojowych w procesie historycznym. Próba interpretacji ewolucji społeczeństwa meksykańskiego, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2004.

Burbelka J., Epoki i formacje: próba interpretacji adaptacyjnej, Ossolineum, Wrocław 1980.

Czajkowski W., O możliwości filozofii Historii, „Filo-Sofija” t. 15, 28/2015/1/II.

Czajkowski W., Philosophies of Man. A Study In/On A Meta-Anthropology, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001

Klawiter A., Łastowski K., Oryginalność, odwaga, odpowiedzialność. Leszka Nowaka zasady uprawiania filozofii, w: J. Brzeziński i in. (red.), Odwaga filozofowania. Leszkowi Nowakowi w darze, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2002.

Nowak L., Unifikacja liberalnego i Marksowskiego modelu człowieka, w: J. Kozielecki (red.), Humanistyka przełomu wieków, Żak, Warszawa 1999.

Nowak L., U podstaw teorii socjalizmu, Nakom, Poznań 1991.

Przybylska B.-Czajkowska, Czajkowski W., Some Remarks on the Space-Time of Culture, „Poznań Studies in the Philosophy of Sciences and the Humanities” t. 100: Thinking About Provincionalism in Thinking, red. K. Brzechczyn, K. Paprzycka, Rodopi, Amsterdam – New York 2012.

Woleński J., Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, PWN, Warszawa 1985.

1. W momencie złożenia pracy celem rozpoczęcia postępowania w sprawie publikacji, Licencjodawca, zwany dalej Autorem, akceptuje wszystkie zasady umieszczone na stronie internetowej czasopisma “Człowiek i Społeczeństwo”, udzielając Licencjobiorcy, zwanego dalej Wydawcą, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu. Licencja zakłada tym samym brak ograniczeń terytorialnych, czasowych oraz ilościowych na następujących polach eksploatacji (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych):
a. utrwalanie Utworu;
b. zwielokrotnienie Utworu drukiem i w wersji cyfrowej;
c. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału/zwielokrotnionych egzemplarzy Utworu;
d. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
e. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
f. wprowadzenie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzenie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
g. rozpowszechnianie Utworu w wersji elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranecie lub innej sieci, w pracy zbiorowej, a także samodzielnie w formule Open Access w oparciu o licencję Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY 4.0), a także inną wersję językową tej licencji, lub którąkolwiek późniejszą wersję tej licencji.

2. Założenia licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY 4.0), udzielają Wydawcy upoważnienia do kopiowania, zmieniania, rozprowadzania, przedstawiania i wykonywania Utworu jedynie pod warunkiem uznania autorstwa.

3. Wraz z dostarczeniem Utworu, Autor zobowiązuje się do wypełnienia, podpisania oraz odesłania skanu Załącznika nr 3 (Umowa o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC) do Zarządzenia Nr 445/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 października 2015 roku w sprawie czasopism naukowych UAM oraz powołania uniwersyteckiej platformy czasopism elektronicznych PRESSto.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.